«ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ»

 Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»

 Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ

 Ἀπό τούς πονηρούς λογισμούς πού πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί: τς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καί τῆς πορνείας.

Γιά νά κοπάσῃ αὐτός ὁ πόλεμος, πρέπει πρῶτα νά γνωρίζῃς πότε ἁμαρτάνεις καί πότε ὄχι: Δέν ἁμαρτάνεις ὅταν ὁ νοῦς, ἡ βούλησις, δέν συγκατατίθεται στούς λογισμούς, πολύ περισσότερο ὅταν τούς ἀποστέφεται ἤ τούς περιφρονῇ. Ἀμαρτάνεις, κάποτε καί θανάσιμα, ὅταν ὁ νοῦς αὐτοπροαίρετα συγκρατῇ τούς λογιμούς καί ἡ καρδιά ἡδύνεται καί εὐχαριστῆται μ΄ αὐτούς. Ὅποιος πολεμεῖται ἀπό πονηρούς λογισμούς καί δέν τούς ἀποδέχεται, ταράσσεται ὅμως νομίζοντας ὅτι ἁμάρτησε, αὐτός εἶναι μικρόψυχος, ἐμπαίζεται ἀπό τόν διάβολο καί δέν γνωρίζει νά διακρίνῃ μεταξύ προσβολῆς καί συγκαταθέσεως.

Μήν παραξενεύεσαι πού οἱ ἴδιοι λογισμοί φέρνουν μαζί τους καί θάνατο καί ζωή, αἰώνιο θάνατο ἤ αἰώνια ζωή. Σ΄ ἐκεῖνον πού τούς ἀποδέχεται προκαλοῦν θάνατο. Σ΄ ἐκεῖνον πού τούς ἀποστρέφεται καί τούς πολεμᾶ χαρίζουν ζωή, καί αὐξάνουν τόν μισθό του στόν οὐρανό.

Συμβαίνει κάποτε νά ἔρχωνται λογισμοί ἀπιστίας ἤ βλασφημίας κατά τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἤ τῶν ἁγίων. Καμμιά φορά, ἀντικρύζοντας τά ἄχραντα καί θεῖα Μυστήρια ἤ τίς ἅγιες εἰκόνες, πέφτουν ἐπάνω σου σάν μαῦρο σύννεφο βλάσφημες σκέψεις. Περιφρόνησε αὐτούς τούς λογισμούς. Ἀδιαφόρησε. Μήν ἀνησυχῇς καί μή θλίβεσαι, γιατί ἔτσι χαροποιεῖς τόν διάβολο. Τοῦ ἀρκεῖ νά σέ βλέπῃ θλιμμένο καί συγχισμένο, ἄν δέν κατορθώσῃ κάτι χειρότερο. Θά ἐπαυξήσει τότε τούς λογισμούς σου, γιά νά ἐξουθενώσῃ τελείως τή συνείδησί σου. Ὅταν ὅμως σέ δῇ νά περιφρονῇς τούς βλάσφημους λογισμούς, θά ἀπομακρυνθεῖ ντροπιασμένος.

Πρόσεξε, καί θά διαπιστώσεις ὅτι καί τά τρία εἴδη τῶν λογισμῶν γεννιοῦνται συχνά ἀπό τήν κατάκρισι. Μήν κατακρίνῃς τόν ἀδελφό σου καί θά καταφέρεις γενναῖο πλῆγμα στούς πονηρούς λογισμούς. Ἐπειδή ὅμως ὁ πόλεμος τῶν λογισμῶν ταλαιπωρεῖ συνήθως τούς ὑπερηφάνους καί φθονερούς, ὁ πιό σίγουρος τρόπος γιά ν΄ ἀπαλλαγῇς ἀπ΄ αὐτόν εἶναι νά καλλιεργήσῃς μέσα σου τήν ταπείνωσι καί τήν ἀκακία.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν καί ὑποδεικνύουν τά μέσα καί τούς τρόπους πού θά χρησιμοποιήσεις γιά νά νικήσῃς τούς λογισμούς καί νά καταισχύνῃς τούς δαιμονες πού τούς σπέρνουν μέσα σου:

Νά τούς φανερώνῃς στόν πνευματικό σου μέ τήν ἐξομολόγησι.

Νά προσεύχεσαι στόν Κύριο μέ θέρμη, ἀναθέτοντας σ΄ Ἐκεῖνον τήν ἀσθένειά σου καί ὁμολογώντας τήν αδυναμία σου.

Νά καλλιεργῇς μέσα σου τή συντριβή τοῦ νοῦ, τήν αὐτομεμψία καί, γενικά, ταπεινό φρόνημα.

Ν΄ ἀγαπήσῃς τή νηστεία, πού θανατώνει πρό παντός τούς σαρκικούς λογισμούς.

Ν΄ ἀγαπήσῃς τούς σωματικούς κόπους καί μόχθους, πού ταπεινώνουν τό σῶμα καί πνίγουν μέσα στόν ἱδρώτα σου τίς πανουργίες τῶν δαιμόνων.

Νά ζῇς συνέχεια μέ τή μνήμη τοῦ θανάτου καί τῆς φοβερῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ.

Ν΄ ἀντιπαραθέτῃς στούς ρυπαρούς λογισμούς ἄλλους λογισμούς, ὑγιεῖς καί θεαρέστους.

Τέλος, ἄν εἶσαι δυνατός, περιφρόνησε καί περιγέλασε τούς λογισμούς, κι ὕστερα προσπέρασέ τους ἀδιάφορα.

Ὁ τελευταῖος αὐτός τρόπος ἐξευτελίζει τελείως τούς δαίμονες.

 ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ι.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://Hristospanagia3.blogspot.com