«Ἄν γιά τά σώματα, πού πεθαίνουν καί διαλύονται, ἔδειξε ὁ Κύριος τόση μεγάλη εὐσπλαχνία καί στό καθένα ἀπ᾿ αὐτά ἔδωσε μέ προθυμία καί καλωσύνη ἐκεῖνο πού εἶχε ἀνάγκη, πόσο μᾶλλον στήν ἀθάνατη καί ἀδιάλυτη καί ἄφθαρτη ψυχή. Σ᾿ ὅποιον, λοιπόν, προσέρχεται πρός τόν Κύριο καί ζητάει τήν βοήθειά του καί τό ἔλεός του, καί ἐπιθυμεῖ νά δεχθεῖ ἀπό Αὐτόν τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τή θεραπεία τῆς ψυχῆς του, ὁ Κύριος θά τοῦ τή δώσει γρήγορα καί μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο».

(Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίες Πνευματικές, Ὁμιλία Δ΄ ΕΠΕ-Φ 7, 93)