Όταν ο πιστός έχει περιπέσει εξ αιτίας κάποιων σοβαρών πράξεων του σε αφορισμό, αυτός δεν μπορεί να συμμετάσχει ούτε στη θεία Ευχαριστία ούτε και στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Κατά συνέπεια ούτε και στο μυστήριο του Ευχελαίου. Τούτο ισχυρίζεται και ο πάπας Ιννοκέντιος Α’ (402-417) ο οποίος επισημαίνει ότι: “Αναμφιβόλως τούτο (το χωρίον Ιακώβου 5, 14) δέον να νοηθή εν σχέσει προς τους πιστούς ασθενείς… Εις τους μετανοούντας εν τούτοις τούτο (το άγιον έλαιον) δεν είναι δυνατόν να επιχυθή, καθ’ όσον ανήκει εις τα μυστήρια”.
http://www.orthmad.gr/faq/%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85