Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καί πᾶν ὄρος καί βουνός ταπεινωθήσεται, καί ἔσται τά σκολιά εἰς εὐθεῖαν καί αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδούς λείας, καί ὄψεται πᾶσα σάρξ τό σωτήριον τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. Γ΄: 5,6).

Τά φαράγγια κι οἱ πεδιάδες εἶναι οἱ ταπεινές καρδιές.

Τά βουνά κι οἱ λόφοι πού θά χαμηλώσουν καί θά ταπεινωθοῦν εἶναι οἱ ὑπερήφανοι ἄνθρωποι πού ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους καί περιφρονοῦν τούς ταπεινούς.Ὁ Κύριος ἐνεργεῖ ἀκατάπαυστα μέ πνεῦμα δικαιοσύνης καί ἐλέους στίς καρδιές τῶν ταπεινῶν καί ταπεινώνει τούς ὑπερηφάνους μέ διάφορες δοκιμασίες, ὅπως ἀρρώστιες, ἀπώλειες, ταπεινώσεις ἀπό ἄλλους κλπ., ἐνῶ τούς ταπεινούς τούς ἐξυψώνει.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο ἈΘ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/