«ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ»

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Βασισμένα σέ κείμενα τοῦ ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Δεῖτε ἐδῶ:Πῶς νά προσευχόμαστε.Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος,α’μέρος

 

  1. Πῶς νά προσευχόμαστε

Ὁ δεύτερος τρόπος τῆς προσευχῆς εἶναι ὁ ἑξῆς:

Αὐτός πού θέλει νά προσευχηθεῖ, συγκεντρώνει τό νοῦ του μέσα στόν ἑαυτό του, τόν ἀπομακρύνει ἀπ᾿ ὅλα τά αἰσθητά, φυλάει τίς αἰσθήσεις του καί μαζεύει τούς λογισμούς του. Ὅμως, χωρίς νά τό καταλαβαίνει, πορεύεται μάταια. Καί τή μιά στιγμή ἐξετάζει τούς λογισμούς του, τήν ἄλλη προσέχει στά λόγια τῆς προσευχῆς. Τή μιά ὥρα ὁ νοῦς του γυρίζει σέ σκέψεις πονηρές, καί τήν ἄλλη ὥρα, μέ κόπο πολύ καί βία, ἔρχεται στόν ἑαυτό του, τόν κυριευμένο καί νικημένο ἀπό κάποιο πάθος.

Ἔχοντας αὐτό τόν πόλεμο ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά εἰρηνέψει ποτέ, νά ἐργαστεῖ τίς ἀρετές καί νά πάρει τό στεφάνι τῆς νίκης. Γιατί μοιάζει μ᾿ ἐκεῖνον πού κάνει πόλεμο μέσα στή νύχτα:Ἀκούει τίς φωνές τῶν ἐχθρῶν, πληγώνεται ἀπ᾿ αὐτούς, ἀλλά δέν μπορεῖ νά δεῖ καθαρά ποιοί εἶναι, ἀπό ποῦ ἦρθαν καί πῶς τόν πληγώνουν, ἐπειδή τό σκοτάδι τοῦ νοῦ του τοῦ προξενεῖ τέτοια ζημιά, πού εἶναι ἀδύνατο νά γλυτώσει ἀπό τούς ἐχθρούς του, τούς δαίμονες. Αὐτοί τελικά θά τόν συντρίψουν. Καί πολλές φορές, ἀπό τήν ὑπερηφάνειά του, καταφρονεῖ τούς ἄλλους καί τούς κατηγορεῖ σάν ἀπρόσεκτους, ἐπαινώντας τόν ἑαυτό του καί πιστεύοντας πώς εἶναι ἄξιος νά γίνει ποιμένας καί νά ὁδηγεῖ, τυφλός αὐτός, ἄλλους τυφλούς.

Νά ποιός εἶναι ὁ δεύτερος τρόπος προσευχῆς. Καί ἄς ξέρει καθένας πού θέλει τή σωτηρία του, τί κακό μπορεῖ νά προξενήσει στήν ψυχή του. Εἶναι πάντως καλύτερος ἀπό τόν πρῶτο τρόπο τόσο, ὅσο ἡ νύχτα μέ πανσέληνο ἀπό τή νύχτα χωρίς ἄστρα καί φεγγάρι.

Τόν τρίτο τρόπο προσευχῆς ἴσως δέν τόν φαντάζεστε. Ἡ ἀρχή του δέν εἶναι νά κοιτάζει κανείς στόν οὐρανό καί νά σηκώνει τά χέρια του ψηλά καί νά ζητάει βοήθεια ἀπό τόν οὐρανό, ὅπως στόν πρῶτο τρόπο, μήτε πάλι νά φυλάει τίς αἰσθήσεις του καί νά συνάγει τούς λογισμούς του καί νά μή βλέπει τούς ἐχθρούς του, ὅπως στό δεύτερο τρόπο.

Ἄν θέλουμε νά κανουμε ἀρχή αὐτῆς τῆς καλῆς καί τερπνῆς καί φωτογεννήτρας προσευχῆς, πρέπει νά ξεκινήσουμε ἀπό κάπου ἀλλοῦ:

Πρέπει νά φυλᾶμε τή συνείδησή μας καθαρή, πρῶτα ἀπέναντι στόν Θεό, ἔπειτα ἀπέναντι στόν πνευματικό μας πατέρα, καί τελευταῖα ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους καί τά πράγματα τοῦ κόσμου.

Ἀπέναντι στό Θεό θά φυλᾶμε τή συνείδησή μας καθαρή, μέ τό νά ζοῦμε καί νά πολιτευόμαστε ὅπως Τοῦ ἀρέσει καί ὅπως Τόν ἀναπαύει.

Ἀπέναντι στόν πνευματικό μας πατέρα, μέ τό νά ὑπακοῦμε σέ ὅσα μᾶς λέει, σύμφωνα μέ τό σκοπό του, χωρίς νά προσθέτουμε ἤ νά παραλείπουμε κάτι.

Ἀπέναντι στούς ἄλλους ἀνθρώπους, μέ τό νά μήν τούς κάνουμε ποτέ ὅσα δέν θέλουμε νά κάνουν ἐκεῖνοι σέ μᾶς.

Ἀπέναντι στά πράγματα τοῦ κόσμου πάλι – στά φαγητά, τά ποτά, τά ροῦχα κ.τ.ὅ. – μέ τό νά φυλαγόμαστε σέ κάθε περίπτωση ἀπό τή μή ὀρθή χρήση τους.

Γενικά, ὅλα πρέπει νά τά κάνουμε, σά νά εἴμαστε μπροστά στό Θεό, χωρίς νά μᾶς ἐλέγχει σέ κάτι ἡ συνείδησή μας.

Συνεχίζεται…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com