«ΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ»

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Βασισμένα σέ κείμενα τοῦ ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου

Πῶς νά προσευχόμαστε

Τρεῖς εἶναι οἱ τρόποι τῆς προσευχῆς, μέ τούς ὁποίους ἡ ψυχή ἤ ὑψώνεται ἤ γκρεμίζεται. Ὑψώνεται, ὅταν τούς μεταχειρίζεται ὅπως πρέπει καί στόν κατάλληλο καιρό. Γκρεμίζεται, ὅταν τούς κατέχει παράκαιρα καί ἀνόητα. Πρίν ἀναφερθοῦμε ὅμως ἀναλυτικά σ᾿ αὐτούς τούς τρόπους, πρέπει νά ποῦμε, πώς ἡ προσευχή πρέπει νά εἶναι σφιχτοδεμένη μέ τήν προσοχή – αὐτή πού οἱ Πατέρες ὀνομάζουν νήψη –, ὅπως δεμένο καί ἀχώριστο εἶναι τό σῶμα μέ τήν ψυχή, ἄλλο τόσο καί ἡ προσευχή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς τήν προσοχή. Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή, πρέπει νά πηγαίνει μπροστά της ἡ προσοχή. Αὐτή θά καταδιώκει τούς νοητούς ἐχθρούς καί θ᾿ ἀντιστέκεται στήν ἁμαρτία καί στούς κακούς λογισμούς, πού πολιορκοῦν τήν ψυχή. Τήν προσοχή θ᾿ ἀκολουθεῖ ἡ προσευχή, ἡ ὁποία θά θανατώνει ἀμέσως καί θ᾿ ἀφανίζει ὅλους τούς πονηρούς λογισμούς, πού ἐξουδετέρωσε πρωτύτερα ἡ προσοχή. Γιατί μόνη της ἡ προσοχή δέν μπορεῖ νά σκοτώσει τούς ἐχθρούς. Τούς σταματάει μονάχα, κι ἔπειτα ἔρχεται ἡ προσευχή καί τούς ἐξολοθρεύει.

Σ᾿ αὐτό τόν ἀγώνα τῆς προσοχῆς καί τῆς προσευχῆς κρέμεται ἡ ζωή καί ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς. Ὅταν μέ τήν προσοχή φυλᾶμε καθαρή τήν προσευχή, τότε προοδεύουμε στήν ἀρετή. Ὅταν ὅμως δέν προσέχουμε καί μολύνουμε τήν προσευχή, τότε προχωρᾶμε στήν κακία.

Ἐπειδή λοιπόν, ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή, τρεῖς εἶναι οἱ τρόποι τῆς προσευχῆς, πρέπει νά ποῦμε καί τά ἰδιώματα τοῦ κάθε τρόπου, γιά νά βοηθηθεῖ καλύτερα ὅποιος θέλει νά ἐργαστεῖ πνευματικά καί νά σωθεῖ.

Τά χαρακτηριστικά σημεῖα τοῦ πρώτου τρόπου τῆς προσευχῆς εἶναι τά ἑξῆς:

Αὐτός πού θέλει νά προσευχηθεῖ, σηκώνει τά χέρια καί τά μάτια του στόν οὐρανό, καί φέρνει στό νοῦ του ὅλα τά θεϊκά νοήματα καί τά οὐράνια κάλλη καί τίς στρατιές τῶν ἀγγέλων καί τίς χορεῖες τῶν ἁγίων καί, μέ δυό λόγια, ὅλα ὅσα ἄκουσε ἤ διάβασε στίς ἅγιες Γραφές. Ὅλ᾿ αὐτά τά συλλογίζεται τήν ὥρα τῆς προσευχῆς καί παρακινεῖ τήν ψυχή του σέ θεῖο πόθο. Καί μερικές φορές χύνει καί δάκρυα ἀπό τά μάτια του.

Μ᾿ αὐτόν ὅμως τόν τρόπο, σιγά-σιγά ὑπερηφανεύεται ἡ καρδιά του καί, χωρίς νά τό καταλαβαίνει, τοῦ φαίνεται πώς αὐτά πού τοῦ συμβαίνουν εἶναι τῆς χάριτος, πού στέλνει ὁ Θεός γιά νά τόν παρηγορήσει. Καί εὔχεται νά βρίσκεται πάντα σέ τέτοια κατάσταση.

Αὐτά εἶναι σημάδια πλάνης. Γιατί τό καλό δέν εἶναι καλό, ὅταν δέν γίνεται μέ τρόπο καλό. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀκολουθεῖ αὐτό τόν τρόπο προσευχῆς, κινδυνεύει νά πλανηθεῖ. Κι ἄν δέν πάθει κάτι τέτοιο, ὅμως δέν πρόκειται ποτέ ν᾿ ἀποκτήσει τίς ἀρετές ἤ νά φτάσει στήν ἀπάθεια. Ἔτσι πλανήθηκαν κι ἐκεῖνοι πού βλέπουν μέ τά ὑλικά μάτια φῶς κι ὀσφραίνονται εὐωδίες κι ἀκοῦνε φωνές κι ἄλλα παρόμοια. Καί ἄλλοι ἀπ᾿ αὐτούς δαιμονίστηκαν καί γυρίζουν σάν τρελλοί ἀπό τόπο σέ τόπο. Ἄλλοι πίστεψαν στό διάβολο, πού εἶχε μετασχηματισθεῖ σέ ἄγγελο φωτός, καί τόν δέχθηκαν καί πλανήθηκαν κι ἔμειναν σ᾿ ὅλη τους τή ζωή ἀδιόρθωτοι, χωρίς νά δέχονται καμία συμβουλή ἀπό ἀνθρώπους. Ἀλλοι πάλι μπλέχτηκαν τόσο πολύ στίς παγίδες τοῦ σατανᾶ, πού ἔφτασαν στό τραγικό σημεῖο νά σκοτωθοῦν μόνοι τους, νά κρεμαστοῦν ἤ νά γκρεμιστοῦν.

Ἀλλά ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ ὅλες τίς μορφές ἀπάτης τοῦ διαβόλου; Ἀπ᾿ ὅσα πάντως εἴπαμε, κάθε συνετός ἄνθρωπος καταλαβαίνει τί ζημιά μπορεῖ νά προκληθεῖ στήν ψυχή του ἀπό τόν πρῶτο αὐτό τρόπο τῆς προσευχῆς. Κι ἄν κάποιος, ἀπό κείνους πού προσεύχονται ἔτσι, τύχει νά μήν πέσει σέ πλάνη καί νά μή φτάσει στό φοβερό κατάντημα πού ἀναφέραμε, αὐτό ὀφείλεται στούς ἀδελφούς του, πού τόν στηρίζουν. Στή ζωή του ὅμως δέν προκόβει πνευματικά.

Συνεχίζεται…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.

Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com