Πρός τά Νειάτα – Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

«ΠΩΣ ΟΙ ΠΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ»

Εἰς τήν Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ζοῦσε μιά εὐσεβής χριστιανή, ἡ Εὐφρασία. Ἐφήρμοζε κατά λεπτό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωή της. Ἰδιαίτερα δέ ἀγωνιζόταν νά διαφυλάττη ἀκέραιο τόν θησαυρό τῆς ἁγνότητος, ὁ ὁποῖος εἶναι τό στολίδι, τό καύχημα τοῦ πιστοῦ καί ἡ πηγή τῆς ὀμορφιᾶς του.

Οἱ εἰδωλολάτρες τό εἶχαν προσέξει αὐτό. Εἶχαν προσέξει ὅτι οἱ χριστιανοί εἶναι πολύ αὐστηροί εἰς τά ἠθικά θέματα. Καί τά νέα κορίτσια καί τά νέα ἀγόρια πίστευαν εἰς τήν ἁγνότητα καί προτιμοῦσαν τόν θάνατο ἀπό τόν μολυσμό.

Διά νά διακωμωδήσουν λοιπόν τήν Εὐφρασία, τήν συνέλαβαν καί τήν παρέδωσαν σ᾿ ἕναν ἀγροῖκο στρατιώτη.

  • Πάρε την, τοῦ εἶπαν. Εἶναι ἰδική σου! Κάμε την ὅ,τι θέλεις! Χρησιμοποίησέ την, ὅπως καταλαβαίνεις!

Καί ὁ βάρβαρος πῆρε τήν Εὐφρασία καί κίνησε γιά τό σπίτι του.

Στόν δρόμο πού ἐβάδιζαν, ἡ Εὐφρασία λέγει εἰς τόν στρατιώτη:

  • Ἔχω ἕνα βότανο, μέ τό ὁποῖο ἅμα ἀλείψεις τήν πανοπλία σου, τόν θώρακα σου, τήν περικεφαλαία σου, τά βέλη τοῦ ἐχθροῦ δέν θά σέ διαπερνοῦν, ὅσο ἰσχυρά καί ἄν εἶναι. Καί διά νά βεβαιωθῆς ὅτι σοῦ λέγω ἀλήθεια καί δέν ἐπιχειρῶ νά σέ ξεγελάσω, θά γονατίσω καί ἐσύ θά καταφέρεις τό ξῖφος σου μέ ὅλη τήν δύναμη εἰς τόν λαιμό μου καί θά ἴδης ὅτι δέν θά πάθω τίποτε. Δέχεσαι;

Ὁ στρατιώτης ἄκουσε μέ πολύ ἐνδιαφέρον τά λόγια τῆς Εὐφρασίας καί ἐδέχθη.

Γονατίζει λοιπόν ἡ Εὐφρασία καί ὁ στρατιώτης μέ ὅλη του τήν δύναμη καταφέρει τό ξῖφος του εἰς τόν λαιμό τῆς Εὐφρασίας. Καί φυσικά τῆς ἀπέκοψε τήν κεφαλή. Τότε κατάλαβε τό τέχνασμα τῆς Εὐφρασίας καί ἄρχισε νά κλωτσάει τό λείψανο τῆς καλλιπαρθένου μάρτυρος!

Ἄδικος κόπος. Ἡ πιστή μάρτυς τοῦ Κυρίου εἶχε πορευθεῖ εἰς τούς οὐρανούς καί εἶχε στεφανωθεῖ ἀπό τόν ἀκριβοδίκαιο Θεό μέ τό διπλό στεφάνι. Τῆς παρθένου καί τῆς μάρτυρος.

Ἐσύ, ὦ Ἑλληνίδα, ἀπόγονος ἐκείνων πού χόρεψαν τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου εἰς τό Σούλι, διά νά μήν πέσουν αἰχμάλωτες εἰς τά στρατεύματα τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, πιστεύεις εἰς τήν ἁγνότητα καί εἶσαι πρόθυμη νά θυσιάσεις τήν ζωή σου δι᾿ αὐτήν, ὅπως καί ἡ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Εὐφρασία;

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Πρός τά νειάτα”

Γ΄ Ἐκδοση Βελτιωμένη

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος»

Λάρισα 2016