«Εκείνος που οταν δέχεται ατιμίες και ύβρεις» λέγει ὁ Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος «αισθάνεται μεγάλο πόνο στην καρδιά, ας μάθει από αυτό ότι κουβαλάει στον κόρφο του το παλιό φίδι. Αν λοιπόν υπομείνει με σιωπή ή αποκριθεί με μεγάλη ταπείνωση, εξασθενίζει αυτό το φίδι και το παραλύει. Αν όμως αντιπεί πικρόλογα ή μιλήσει με αυθάδεια, δίνει δύναμη στο φίδι να χύνει το δηλητήριό του μέσα στην καρδιά του και να του κατατρώει ανελέητα τα εντόσθιά του· έτσι αυτό θα δυναμώνει κάθε μέρα και θα κατατρώει τη βελτίωση στο αγαθό και τη δύναμη της άθλιας ψυχής του, με αποτέλεσμα να ζει στο εξής για την αμαρτία, να είναι όμως τελείως νεκρός για την αρετή»[1].

Ἑπομένως:

Ὅποιος πολύ πονᾶ στήν καρδία του, ὅταν ὑβρίζεται ἤ ἀτιμάζεται, αὐτός ἔχει μέσα του τό πάθος-φίδι τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς κενοδοξίας-ἀνθρωπαρέσκειαςἌν σιωπήσει ἤ ἀπαντήσει μέ ταπείνωσι τότε ἐξασθενεῖ  αὐτόν τόν ὄφι-διάβολο καί τόν παραλύει. Ἄν ἀντείπει πικρόλογαμιλήσει μέ αὐθάδεια τότε δίνει δύναμη στό φίδι-διάβολο τῆς κενοδοξίας-ὑπερηφάνειας καί τόν ζωογονεῖ.

 Τότε ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐφ’ ὅσον δέν μετανοήσει καί δέν ἐξομολογηθεῖ, ζεῖ γιά τήν ἁμαρτία, ἐνῶ εἶναι νεκρός γιά τήν ἀρετή.

Εἴθε ὅλοι μας νά μήν πικραινόμαστε ὅταν βριζόμαστε ἤ ἀτιμαζόμαστε καθ’ οἱονδήποτε τρόπον.

Ἀντίθετα ἄς χαιρόμαστε διότι ἡ συγχώρηση τοῦ ἀδικοῦντος προξενεῖ τήν ἄφεση τῶν ἰδικῶν μας ἁμαρτιῶν μας ἀπό τόν Δικαιοκρίτη Κύριο.

Ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός ἄλλωστε μᾶς δίδαξε νά συγχωροῦμε γιά νά συγχωρηθοῦμε: Ἄν ἀφήσετε στούς ἀνθρώπους τά παραπτώματά τους θά ἀφήσει καί ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος τά δικά σας παραπτώματα.

Μᾶς τό εἶπε δέ καί μέ τήν ἀρνητική του ἐκφορά: Ἐάν δέν συγχωρήσετε στούς ἀνθρώπους τά παραπτώματά τους, οὔτε καί ὁ Πατέρας ὁ οὐράνιος θά συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα. Γιά τό σκοπό αὐτό μάλιστα μᾶς δίδαξε τήν παραβολή τοῦ χρεώστη τῶν μυρίων ταλάντων.

Ἔτσι, μέ τήν ὑπομονή στήν ἀδικία καί τήν συγχώρηση, δέν διασπᾶται, ὅσο βέβαια ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ἡ ἑνότητα τῆς ἀγάπης. Τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης πού ὑπάρχει μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ὁ Κύριος μέ τίς Πανάγιες Ἐντολές Του καί μάλιστα μέ τήν ἐντολή τῆς ἀλληλοσυγχώρησης μᾶς ἐξασφαλίζει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀληθινή κοινωνία, ἑνότητα καί ἀγάπη μέ τόν πλησίον μας καθώς καί μέ τόν Τριαδικό Θεό.

Εἴθε νά μάθουμε ὅλοι τήν μεγάλη εὐεργεσία, ἡ ὁποία κρύβεται πίσω ἀπό κάθε ἀδικία, πού μᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι.

Εἴθε πρό πάντων νά σπεύδουμε κάθε φορά νά τήν ἀξιοποιοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη στόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας, στόν Ὁποῖο πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνηση στούς αἰῶνες, Ἀμήν!

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://Hristospanagia3.Blogspot.com[1] Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, Κεφάλαια Πρακτικά καί θεολογικά, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, Μετάφραση Ἀντώνιος Γαλίτης, Τόμος Γ΄, Ἐκδόσεις Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας σελ. 242.