Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Πς ντιμετωπίζεται τό κακό.

Πολλές φορές ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ κακές συμπεριφορές. Πῶς πρέπει νά ἐνεργοῦμε;

-Πάντα πρέπει νά χουμε γάπη, τόνιζε ὁ π. Πορφύριος, καί νά μήν φήνουμε οτε τήν λάχιστη κακή σκέψη γιά τόν πλησίον, νά μένει μέσα μας.πογράμμιζε δέ, τι ποτέ δέν πρέπει νά γανακτομε μέ τόν συνάνθρωπό μας, λλά νά στέλνουμε πάντα τήν γαθή μας διάθεση πρός λους.

Συμβούλευε νά χουμε γάπη, πραότητα, ερήνη, γιά νά βοηθμε τόν συνάνθρωπό μας ταν κυριεύεται πό τό κακό. Νά μήν λέμε λόγια γιά τή ζωή τολλου, λλά νά εμαστε λεήμονες καί νά τόν συγχωρομε. Νά μήν γανακτομε μέ τούς βλάσφημους, λλά νά προσευχόμαστε γι’ ατούς.Σ’ ατούς, πού μς κουράζουν καί μς δυσκολεύουν, συμβούλευε, νά προσφέρουμε τήν κραιφνή γάπη το Θεο καί νά σιωπομε. γκράτεια τς γλώσσας, σιωπή, ἡ μυστική ἀγάπη, ὅλα αὐτά «κτινοβολοῦν» στόν πλησίον.

ταν κάποιος δελφός μας κυριεύεται πό τό κακό, δέν θά πρέπει νά τόν κατακρίνουμε, λλά άν εναι δυνατόν, νά τόν διορθώνουμε.

«Μέ τήν καταδίκη», παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, «νθρωπος μπορε νά χαθε, μέ τήν κατανόηση καί βοήθεια θά σωθε. Τόν μαρτωλό πρέπει νά τόν ντικρύζουμε μέ γάπη καί μέ σεβασμό στήν λευθερία του. ταν να οκογενειακό μας πρόσωπο, ρίχνει να βάζο πό τό τραπέζι καί τό σπάει, συνήθως ργιζόμαστε. ν κείνη τήν στιγμή, τήν κρίσιμη, μέ μιά κίνηση ψυχικς νύφωσής μας, δείξουμε κατανόηση καί δικαιολογήσουμε τή ζημία, κερδίσαμε καί τήν ψυχή μας καί τήν ψυχή τοδελφο μας. Κι’ ατη εναι λη πνευματική ζωή μας: μιά κίνηση νύψωσής μας, μέσα στίς δοκιμασίες τν θλίψεων, πό τήν γανάκτηση τογωισμοῦ, στήν κατανόηση τς γάπης»1.

Γέροντας, μιμούμενος τόν Θεό, σέβεται ἀπόλυτα τήν λευθερία τονθρώπου· κόμη καί ταν ταλαίπωρος νθρωπος τήν χρησιμοποιε ατοκαταστροφικά, ντιτασσόμενος στίς Θεες ντολές.

Παρατηροσε πίσης εὔστοχα, τι τό κακό ρχίζει πό τίς κακές σκέψεις.

«ταν πικραίνεσαι καί γανακτες, στω μόνο μέ τή σκέψη», λεγε, «χαλς τήν πνευματική τμόσφαιρα. μποδίζεις τό γιο Πνεμα νά νεργήσει, καί πιτρέπεις στό διάβολο νά μεγαλώσει τό κακό. σύ πάντοτε νά προσεύχεσαι, νά γαπς καί νά συγχωρες, διώχνοντας πό μέσα σου κάθε κακό λογισμό»2.

χι κατάκρισηλλά γάπη.

Βασικά σημεῖα τς διδασκαλίας το Γέροντα σχετικά μέ τήν κατάκριση εναι τά κόλουθα:

Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε κανέναν.

Δέν πρέπει νά κρίνουμε πό τά ξωτερικά γνωρίσματα.

Ο ψυχές, πού ταλαιπωρονται πό τά λάθη τους, λκύουν πολύ τή εσπλαχνία καί τή Χάρη το Θεο.

Πρέπει νά σιωπομε, νά νεχόμαστε καί κυρίως νά προευχόμαστε, ζώντας μέσα στήν γάπη το Θεο. Τότε φελομε μυστικά τούς λλους. Θεός μέ τήν Χάρη Του καθαρίζει τό νο τους καί τούς βεβαιώνει τι τούς γαπ.

ταν νθρωπος πιστέψει τι Θεός τόν γαπ, τότε ψυχή του «νοίγει», λουλουδίζει. Τότε ψυχή πλημμυρίζει πό Θεο ρωτα, διότι, «οπλεόνασεν μαρτία, περεπερίσσευσεν χάρις».

λλος, κατά κανόνα δέν προσέχει τό λόγια μας, λλά «εσπράττει τήν Χάρη το Θεοῦ, πού κπέμπουμε» πρός ατόν. Εναι αὐτή ἡ Χάρη, νέργεια το Θεο, πού τήν ἀντανακλοῦμες «κάτοπτρα» στούς λλους. σο καθαρότερα κάτοπτρα εμαστε, τόσο καλλίτερα ἀντανακλοῦμε τό ἄκτιστο Φῶς τοῦ Θεοῦ· τόσο περισσότερο ζομε «ν Χριστ» καί τόσο καθαρότερα τό ντιλαμβάνονται καί ο γύρω μας.

σο περισσότερο βιώνουμε τι « Θεός γάπη στί», τόσο καλλίτερα βεβαιώνουμε καί τούς λλους, τούς «εὑρισκομένους εἰς χώραν μακράν», τι Θεός τούς γαπ. Τότε πάρχει λπίδα καί γι’ ατούς νά μεταστραφον, κόμη δέ, καί νά μς ξεπεράσουν. σο δυναμικά – νεργητικά ταν δοσμένοι κατά τό παρελθόν στήν μαρτία, τόσο κατόπιν, μέ τόν νάλογο δυναμισμό μετανοώντας, μποροῦν ἄν θέλουν νά ἀνέβουν πρός τόν Θεό.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Κοντά στόν Γέροντα Πορφύριο,σελ. 37.

2Ὅ.π., σελ. 38.