Πῶς ἐξελέγη ἀναπληρωτής τοῦ ‘Ηγουμένου ὁ π. Κλεόπας.

  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν
Μετά τήν πυρκαϊά τό καλοκαίροι τοῦ 1941, ἡ Σκήτη Συχαστρία ἀνακαινίζετο σιγά σιγά. ‘Ο Γέροντας ὄντας τότε 82 ἐτῶν ἦτο ἄρρωστος δέν ἠμποροῦσε νά κατέβη στήν Θεία Λειτουργία. Μέ δυσκολία ἐξωμολογοῦσε καί ἐσυμβούλευε.
῏Ητο καί κτυπημένος παλαιότερα κι ἀπό  κλέπτες καί τοῦ εἶχαν βγάλει τό ἕνα μάτι!
Τό καλοκαίρι τοῦ 1942, στήν Συχαστρία λειτουργοῦσε μόνο ὁ ἱερομόναχος ‘Ιωήλ Γεωργίου, μαθητής τοῦ Γέροντος ‘Ηγουμένου, βοηθούμενος κι ἀπό τόν ἱερομόναχο Καλλίστρατο Μπόμπου. Κατόπιν, ἐξ αἰτίας ἐλλείψεως κελλίων, μετά τήν μνημονευθεῖσα πυρκαϊά, ἕνα  μεγάλο μέρος τῶν Μοναχῶν καί Δοκίμων μεταφέρθηκε στίς Μονές Νεάμτς καί Σέκου. Φαγητό, ὅσοι ἀπέμειναν, ἑτοίμαζαν τό καλοκαίρι ἔξω στήν αὐλή, ἐνῶ τράπεζα φαγητοῦ  γινόταν μέσα σ’ ἕνα μπουντρούμι.
‘Ο στάρετς ‘Ιωαννίκιος εἶχε ὅμως καί παρηγοριές. Κάποτε, ὅταν ἦτο ἄρρωστος καί ἐνδιαφερόταν γιά τήν ἀνασύστασι τῆς Σκήτης, μπῆκε στό κελλί του μία γυναῖκα ντυμένη μέ  πολύ μεγαλοπρέπεια. Τόν ἐπλησίασε καί τοῦ εἶπε:

«Μή λυπῆσαι, πάτερ ‘Ιωαννίκιε. ‘Από τώρα θά φροντίσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτόν τόν ἅγιο Τόπο!»
῏Ηταν ἡ ‘Υπεραγία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις τῆς Σκήτης! Πράγματι,  ἀπό τό ἔτος 1942 αἰσθάνθηκε πολύ τήν σκέπη καί εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἡ Συχαστρία.
Τήν ἴδια περίοδο, πνευματικοί Πατέρες, μαζί μέ ὅλη τήν συνοδεία καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν ‘Ηγούμενο ‘Ιωαννίκιο Μορόϊ, ἀπεφάσισαν νά ἐγκαταστήσουν ὡς ἀναπληρωτή ‘Ηγούμενο τόν μοναχό π. Κλεόπα ‘Ηλίε, ὁ ὁποῖος ἦτο νέος, ἀποφασιστικός καί πολύ πνευματικός μοναχός.
Τότε οἱ Πνευματικοί καί οἱ Γέροντες ἔκαναν προσευχή στήν ἐκκλησία μπροστά στήν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί κατόπιν ἀνέβησαν ὅλοι μαζί στήν στάνη τοῦ λόφου Τάτσινε γιά νά καλέσουν τόν τσοπάνη π. Κλεόπα ν’ ἀναλάβη ἀναπληρωτής τοῦ Γέροντος π. ‘Ιωαννικίου, μέχρις ὅτου ἐκλέξουν νέον ἡγούμενο.
Τότε ἦτο ἡ περίοδος τῆς νηστείας τῶν ‘Αγίων ‘Αποστόλων. ῞Οταν ἔφθασαν ὅλοι μαζί στήν στάνη, οἱ τσοπάνηδες μέ τόν π. Κλεόπα ἐκούρευαν τά πρόβατα. Τότε ὁ ἱεροδιάκονος Γυμνάσιος Πριστάβ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐκ φύσεως θαρρετός, τοῦ εἶπε:
-Πάτερ Κλεόπα, ἦλθε ὁ καιρός, ὅπως συνέβη καί μέ τόν Δαβίδ, ν’ ἀφήσης τά παρόντα  πρόβατα καί ἀπό σήμερα θά ποιμαίνης τά λογικά πρόβατα! ‘Ιδού, ἡ Σκήτη ἐκάη, ὁ Γέροντάς μας εἶναι τυφλός καί ἀσθενής καί οἱ μοναχοί διασκορπίζονται ἐδῶ κι ἐκεῖ! ῎Ελα νά βοηθήσης στήν ἀνακαίνισι τῆς Σκήτης μας! Σέ θέλουμε ὅλοι, σέ καλεῖ καί ὁ Γέροντάς μας ὁ π. ‘Ιωαννίκιος, ὁ ὁποῖος πνευματικά μᾶς ἀνέθρεψε, ἀλλά στό ἑξῆς δέν ἠμπορεῖ πλέον!

‘Ακούοντας τά λόγια αὐτά ὁ π. Κλεόπας, τούς εἶπε:
-‘Εγώ εἶμαι πολύ νέος καί δέν ἠμπορῶ νά γίνω ‘Ηγούμενος τῆς Σκήτης. Ζητεῖστε κάποιον ἄλλον, διότι δέν ταιριάζει σέ μένα νά διδάσκω τούς ἄλλους, διότι εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός!
-῎Οχι, πάτερ Κλεόπα, τώρα σέ καλεῖ ὁ Θεός καί πρέπει νά κάνης ὑπακοή, ὅπως ἔκανες πάντοτε μέχρι τώρα! Θά σέ βοηθήσουμε κι ἐμεῖς καί μέ τίς εὐχές τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἔχομεν ἐλπίδα ὅτι θά ἠμπορέσης νά διασώσης τήν ‘Αδελφότητα τῆς Σκήτης μας, ἡ ὁποία καθημερινά χειροτερεύει.
-Σᾶς παρακαλῶ, Πατέρες μου, εἶπε ὁ π. Κλεόπας, ἀφῆστε με σᾶς παρακαλῶ νά προσευχηθῶ στό ῎Ονομα τοῦ Θεοῦ καί  νά σκεφθῶ  ἐπί ἕνα μῆνα, διότι εἶμαι πολύ νέος καί δέν ξέρω τί νά κάνω! ‘Εάν, δέν μ’ ἀφήσετε νά κάνω, ὅπως σᾶς εἶπα, θά ἀναχωρήσω γιά τήν Μονή τοῦ Σέκου!
-‘Εν τάξει, πάτερ Κλεόπα, σ’ ἀφήνουμε ἕνα μῆνα νά προσευχηθῆς!
‘Ενῶ ἐκατέβαιναν ἀπό τήν στάνη, εἶπε ὁ πατήρ Καλλίστρατος: <Πολύ γρήγορα ἐπήγαμε νά καλέσουμε τόν π. Κλεόπα! Νά προσευχηθοῦμε πάλι στήν Πανάχραντο Θεοτόκο καί νά τόν ἀφήσουμε νά σκεφθῆ περισσότερο!>
Τήν δεύτερη ἡμέρα, ὁ πατήρ Κλεόπας, ἔγραψε ἕνα γράμμα στόν πατέρα Παῒσιο ‘Ολάρου, τόν ἡγούμενο τῆς Σκήτης Κοζάντσεα καί τοῦ ἐζήτησε τήν συμβουλή του σ’ αὐτή τήν δύσκολη περίστασι. Αὐτός ἐνήστευσε τρεῖς ἡμέρες καί προσευχήθηκε μυστικά στόν Θεό νά γίνη τό θέλημά Του.

 Μετά δέκα ἡμέρες ἔλαβε ἀπό τόν ἐρημίτη π. Παῒσιο ἕνα γράμμα ταχυδρομικῶς μέ τό ἑξῆς περιεχόμενο: <‘Αγαπητέ μου πάτερ, ἀπό ἐμένα τόν ἁμαρτωλό σοῦ εὔχομαι νά εἶσαι ὡσάν νά μή σοῦ ἔδωσαν αὐτό τό διακόνημα καί ὡσάν νά μή τό ἐπῆρες! Νά μή χαρῆς ὅταν σέ τοποθετήσουν ἡγούμενο, οὔτε καί νά λυπηθῆς, ὅταν σέ ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἡγουμενεία! Κάνε ὑπακοή στόν Γέροντα ἡγούμενο καί στήν ‘Αδελφότητα τῶν Πατέρων καί ἄφησέ τα ὅλα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ!>
῎Ετσι ὁ π. Παῒσιος τόν εὐλογήσε νά βοηθήση στήν ἀνασυγκρότησι τῆς Σκήτης καί περνῶντας ὁ μῆνας γιά προσευχή, ὁ μοναχός π. Κλεόπας ἀνέλαβε τήν διοίκησι τῆς Σκήτης. Οἱ Πατέρες καί ‘Αδελφοί ἐχάρησαν γι’αὐτή τήν ἀλλαγή καί ὅλοι ἔκαναν ὑπακοή στίς ἐντολές του. ῎Ετσι ὁ Γέροντας ἡγούμενος π. ‘Ιωαννίκιος ἦτο εὐτυχής, διότι ὁ πνευματικός του υἱός ἐξελέγη ἀπό τόν Θεό νά διευθύνη τήν Σκήτη τους.

 

 

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

 

 

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου

 

Ἅγιον Ὅρος Ἄθω

 

1999

 

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

 

________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_26.html#more