Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Τόσκα
Ἅγιον Ὅρος Καρυές 21.7.2018

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ  

Κύριε ὑπουργέ,
        Μετά ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τοῦ ὑπουργείου σᾶς περί ἀμέσου ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας μέ βιομετρικά στοιχεῖα, ἡ ὁποία θά εἶναι μάλιστα καί ὑποχρεωτική γιά ὅλους τους Ἕλληνες, θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε ἐσᾶς καί ὅλον τόν κόσμο γιά τούς προβληματισμούς καί τίς ἐπιφυλάξεις μας ὥστε νομικά καί διοικητικά νά μήν αἰφνιδιαστεῖτε ἀπό τήν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ἐκ μέρους μας καί τῶν προβλημάτων πού θά προκύψουν.
       Ὡς μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἐδῶ καί δύο δεκαετίες ἀπό τά χρόνια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, παρακολουθοῦμε μέ προσοχή τά βήματα πού γίνονται γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων τεχνολογιῶν στήν ζωή μας. Μέ ἀνακοινώσεις, ὁμιλίες, δημοσιεύσεις ἐνημερώνουμε γιά τήν ἐπερχόμενη σκοτεινή δικτατορία τῆς Νέας Ἐποχῆς πού καταπίνει τόν κόσμο καί τήν πατρίδα μας. Διαμαρτυρηθήκαμε γιά τούς κινδύνους τῆς ἄνευ ὅρων, Εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιήσεως, τήν συνθήκη Σεγγεν πού μᾶς γέμισε μετανάστες (ἡμερίδα τοῦ τότε Δημητριάδος Χριστόδουλου εἰς Βόλο τό 1997), γιά τίς ἐτικέτες πού καθιερώθηκαν ἀρχικά σέ ὅλα σχεδόν τά προϊόντα μέ δαιμονικά σύμβολα «barcode καί 666 (Ἐπισν. ἔτους 2001), γιά τό ψηφιακό σύστημα «Η.ΔΙ.ΚΑ.» ποῦ διασυνδέει ὅλη τήν δημόσια διοίκηση καί ἐμπεριέχει τόν 666 (Ἐπισν. ἔτους 2010), γιά τίς ἠλεκτρονικές κάρτες πολιτῶν καί…
πρός τόν τότε ὕπ οἴκ. Κ. Βαρουφάκη (Ἐπισν. ἔτους 2015). Ὅλα εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.
      Ὁ περιορισμός τῆς ἐλευθερίας εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος πού ἐλλοχεύει, ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς τεχνολογίας τῶν ὑπολογιστῶν στήν ζωή μας. Ἐμεῖς ὡς μοναχοί γνωρίζουμε πολύ καλά τί σημαίνει περιορισμός τῆς ἐλευθερίας, ἐπιλέξαμε τήν ζωή αὐτή ἡ ὁποία ὅμως ὁδηγεῖ σέ ἁγιασμό ὅταν κανοναρχεῖται ἀπό τόν Θεό καί ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.
     Ὅμως οἱ περιορισμοί τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, ἐν ὀνόματι τοῦ φόβου τῆς φοροδιαφυγῆς καί τῆς ἀπολύτου ἐπιβολῆς τῶν νόμων μέ τέτοια ἀπόλυτα μέσα ἐλέγχου, θά ὁδηγήσουν σέ μαρτύρια τούς πολίτες. Ἡ Ἱστορία μᾶς δείχνει πόσο πόνο καί θάνατο γέννησε ὁ Κομουνισμός, ὁ Χιτλερισμός, ἡ Τουρκοκρατία, κλπ.
     Ὁ δυτικός κόσμος ἔχει ξεφύγει ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ κρατοῦντες στήν ΕΕ ἄλλα καί στήν χώρα μᾶς δηλώνουν ἄσχετοι μέ τήν πίστη στόν Χριστό, θεωροῦν ὡς πρόοδο τήν εἰσαγωγή ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν στήν κοινωνία, ἐπιβραβεύουν μέ νομοσχέδια βδελυκτές ἀνηθικότητες ἕως καί αὐτῆς τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλους, αὐτόματα διαζύγια, ἐκτρώσεις, διακοπῆ προσευχῆς καί ἐκκλησιασμοῦ στά σχολεῖα, ἀπαγόρευση τῶν εἰκόνων στά δημόσια κτίρια, καύση τῶν νεκρῶν καί πολλά ἀκόμη.

    Κ. Ὑπουργέ θά θέλαμε νά σᾶς ἐπισημανωμε ὅτι ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν μποροῦμε νά παραλάβουμε μία τέτοια ταυτότητα διότι τό εὐαγγέλιο στό ὁποῖο πιστεύουμε καί ἐφαρμόζουμε μᾶς προειδοποιεῖ γιά τήν ἔλευσή της ἀπό ἀντιχριστες δυνάμεις τοῦ κακοῦ καί μᾶς προειδοποιεῖ γιά τά ἐπερχόμενα γιά ὅσους θά λάβουν ἕνα τέτοιο μέσον ἀπαραίτητο γιά κάθε συναλλαγή τό ὁποῖο θά ἔχει ὀνόματα ἤ ἀριθμούς-σύμβολα ἤ τίς εἰκόνες τῶν Θηρίων πού ἀρνοῦνται καί ἀντιμάχονται κάθε τί πού ἔχει Χριστό στήν ζωή μας.
    Ζητοῦμε λοιπόν τήν μή ἐφαρμογή ἑνός τέτοιου μέσου πού περιορίζει τίς ἐλευθερίες μας καί πλήττει τήν συνείδησή μας ἀλλά καί τίς ἐπερχόμενες γενεές. Ἐάν θέλουν κάποιοι νά παραλάβουν ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τά βιομετρικά τους στοιχεῖα σέ microchips ἄς τό κάνουν, ἀκόμα ἄν θέλουν θά μποροῦν καί νά τά ἐμφυτεύσουν εὐκολότατα πλέον μέσα τούς (βλ. Σουηδία) τό λέει ἡ ἄγ Γραφή 2000 χρόνια πρίν. Κ. Ὑπουργέ, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε αὐτή τήν ἐπιβολή, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται γιά μας. Ἐγείρεται θέμα συνειδησιακό, καταπιέζονται τά θρησκευτικά μας πιστεύω.
     Ὑπηρετήσαμε τήν πατρίδα, βάλαμε πένθιμα ράσα καί βγήκαμε στήν ἔρημο γιά νηστεία καί προσευχή. Δέν σᾶς ζητήσαμε τίποτε, οὔτε μισθό, οὔτε ἐξυπηρετήσεις καί βρῆκαν τώρα ἐσᾶς, σᾶς δέσανε μέ ὑπογραφές μνημονίων καί σᾶς ἀναθέσανε νά μᾶς φορτώσετε ὅλους μέ ἕναν microcotroler ποῦ θά ἐνημερώνει τούς servers τούς μέ κάθε προσωπικό μας στοιχεῖο;
    Αὐτή ἡ ἀνοικτή ἐπιστολή ὅπως καί αὐτή τοῦ 2010 πρός τόν τότε ὑπουργό (ἐπισυνάπτεπται) εἶναι τεκμήρια γιά νά καταφύγουμε στήν νομική ὁδό γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἄν χρειαστεῖ.
   Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ οἱ χριστιανοί βάλλονται πανταχόθεν. Ἐπειδή πιστεύουν στόν Ἀληθινό Θεό.
   -Στήν χώρα μας ἄν εἶσαι μουσουλμάνος μετανάστης, ἐπιδοτεῖσαι μέ μηναῖο εἰσόδημα δωρεάν σπίτι, ρεῦμα καί νερό.
   -Στήν χώρα μας ἄν εἶσαι δηλωμένος Ἑβραῖος στήν Συναγωγή δέν ὑποβάλλεις φορολογική δήλωση.
   -Στήν χώρα μας ἄν κρατᾶς ἑλληνική σημαία καί ὑποστηρίζεις τίς παραδόσεις καί τόν τόπο σου, χαρακτηρίζεσαι ἐθνικιστής καί φασίστας.
   -Στήν χώρα μας οἱ βουλευτές δέν πληρώνουν φόρους, συνταξιοδοτοῦνται ἄμεσα, δέν διώκονται. Λόγω κομματικῆς πειθαρχίας ἀναγκάζονται ἐβιαστικᾶ καί ψηφίζουν νομοσχέδια πού ὁδηγοῦν σέ αὐτοκτονίες (=Μνημόνια), διαλύουν τίς οἰκογένειες (=Αὐτόματο διαζύγιο), κάνουν εὔκολη τήν ἔκτρωση (=νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώσεων). Ἡ εὐθύνη τους, ὅσων τά ψήφισαν, ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη καί ἡ τιμωρία τούς ὀλέθρια, ἄν δέν μετανοήσουν.
   Ὄχι κύριε ὑπουργέ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
    Γνωρίζουμε ὅτι στήν Εὐρώπη, Βρετανία, Αὐστραλία, Φιλᾶν διά, Νορβηγία δέν παίρνουν ἤλ. ταυτότητες καί στήν Γερμανία, Αὐστρία, Ἰταλία, Ὀλλανδία καί εἶναι προαιρετικές. Σέβονται τήν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν τῶν, δέν τούς θεωροῦν καταζητούμενους πρός παρακολούθηση.
    Θά μᾶς καταντήσετε, μέσα στήν χώρα μας νά ζητοῦμε προστασία ἀντιρατσιστικῶν νόμων, ὅπως κάνουν οἱ Ἰεχωβάδες ἀρνούμενοι νά πάρουν ὄπλα στόν στρατό.
    Εἶναι τά νέα μαρτύρια τῶν Χριστιανῶν. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν θά γίνει τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά. Εἶναι στό χέρι σας.
    Κλείνοντας κ Ὑπουργέ σᾶς παραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τίς προφητικές νουθεσίες τοῦ Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ π. Παϊσίου ἀπό βιβλίο πού ἐκδόθηκε τό 1996.
    «Ἐπέβαλαν (καί θά ἐπιβάλλουν) στή χώρα μᾶς ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, ὄχι μόνον νά μή μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ τοῦ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε» μέ αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους καί πάρα πολλά ἄλλα μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό νά ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μέ αὐτό; Ἀκοῦστε: Ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβάστακτα οἰκονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι τοῦ ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινούργιο τους σύστημα Θά λένε: Ἔχετε δίκιο πού διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν» γιά νά μή σᾶς ἐπιβάλλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νά ἀποδεχθεῖτε τό τέλειο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί οἱ φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις. Μέ ὅλα αὐτά μας ἀποπροσανατολίζουν γιά νά μπορέσουν μέ πολύ εὔσχημο τρόπο καί χωρίς νά γίνουν ἀντιληπτοί νά μποῦν στό σπίτι μας. Νά γνωρίζετε ὅτι θά ἀσκήσουν πιέσεις μέ πολλούς τρόπους, ἰδιαίτερα στούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Ἐμεῖς ὅμως ἄς μή βλέπουμε τούς δικούς μας πολιτικούς, ἀλλά αὐτούς πού τούς τά ἐπιβάλλουν ἀπό τό παρασκήνιο μέ τή βία, ὕπουλα καί ἐξαπατώντας τους». (τό ἀνωτέρω ἀπόσπασμα εἶναι ἀπό τό βιβλίο «Σκεῦος ἐκλογῆς», ἔκδοση 1996, σέλ. 421)

Μον Πρόδρομος Γρηγοριάτης 63086, Καρυές Ἁγίου Ὅρους

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2018/07/blog-post_34.html#more