Ρ Ε Ϊ Κ Ι

Μία νορθόδοξη θεραπεία με ποκρυφιστικά στοιχεα

 

Το Πρωτ. Βασιλείου . Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικς Σχολς Α.Π.Θ


Βασικός τρόπος ἔκφρασης και παρουσίας τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς “Νέας ποχς” στό χῶρο τῆς ὑγείας ἀποτελοῦν οἱ λεγόμενες νορθόδοξες νεργειακές “θεραπεες”, οἱ ὁποῖες στεροῦνται ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἀνορθόδοξων “θεραπειῶν” συγκαταλέγεται καί τό «Ρέϊκι»1.

 

 

1. Τί εναι τό Ρέϊκι

 

α) Σύμφωνα μέ ἔντυπo τοῦ χώρου: «Τό Ρέϊκι εναι μία καθαρή θεραπευτική νέργεια καί δέν χει καμμία σχέση μέ ποιαδήποτε θρησκεία κοσμοθεωρία, οτε νταγωνίζεται λλης μορφς θεραπευτικές γωγές. Τό Ρέϊκι ποκαθιστ τήν παφή μας μέ τήν ξεχασμένη πό καιρό, λλά πανίσχυρη ζωτική νέργεια». Εὐσταθεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅ τι τό Ρέϊκι δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ὁποιαδήποτε θρησκεία; Ἀναμφιβόλως ὄχι. Δεν ἐπιβεβαιώνεται.

Πῶς προῆλθε το σύστημα Ρέϊκι Mikao Usui, σκαπανέας τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀργότερα γιά τήν περαιτέρω διάδοσή του στίς Η.Π.Α καί ἀπό ἐκεῖ στήν Εὐρώπη ἡ Hawayo Takata (1900-1980), ἀφοῦ διαδέχθηκε τήν Chujiro Hayashi; Σύμφωνα μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ χώρου, καί ἐφόσον δε θεωρήσουμε μῦθο τά περί τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ συστήματος, ὅπως ὑποστηρίζουν πολλοί εἰδικοί, προέκυψε μέσα ἀπό μία διαδικασία ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ Ἰάπωνα ἐμπνευστῆ του Mikao Usui (1862-1926). 

Τί περιελάμβανε αὐτή ἡ διαδικασία; Περιελάμβανε διαλογισμό, νηστεία, προσευχή, μελέτη ἱερῶν θρησκευτικῶν βιβλίων ἀπωανατολιτικῆς θρησκευτικότητας σέ βουδιστικό μοναστήρι στήν Ἰαπωνία καί ἀπόσυρση στό Κουριγιάμα, πού θεωρεῖται ἱερό βουνό στήν Ἰαπωνία. Καί τελικά μία ἀποκαλυπτική ἐμπειρία-ὅραμα πού εἶχε, πάντα κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, ὡς ἀποτέλεσμα νά τοῦ ἀποκαλυφθοῦν ὁρισμένα σανσκριτικά ἱερά σύμβολα. Τί διαπιστώνουμε ἐν προκειμένῳ; Ὅτι ὅλη ἡ διαδικασία ἐσωτερικῆς ἀναζήτησης τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Ρέϊκι Mikao Usui ἔχει ἔκδηλο το θρησκευτικό στοιχεῖο2.

 

β) Ὑπάρχει καί μία ἄλλη παρουσίαση πιό ἀποκαλυπτική γιά τό χαρακτήρα τοῦ Ρέϊκι, γιά τήν παρουσία τοῦ νεοεποχίτικου καί ἀποκρυφιστικοῦ στοιχείου.

Διαβάζουμε σέ ἔντυπο τοῦ χώρου: «Τό Ρέϊκι χει σκοπό νά περιβάλλει μέ τήν θεϊκή του οσία τά μπλοκαρισμένα μας νεργειακά κέντρα καί νά μς φυπνίσει σταδιακά, στε νά διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας, πέρα πό ,τι μες θεωρομε φυσιολογικό. (…) νά μπιστευόμαστε τήν σωτερική μας καθοδήγηση, ατήν τήν σωτερική μας φωνή, πού δέν προέρχεται πό τήν προσωπικότητα, λλά πό τόν νώτερο αυτό μας καί μς δηγε στήν πίγνωση το ποιοί κριβς εμαστε» (σ.Σ. οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας). Τί βλέπουμε σ’ αὐτό τό ἀπόσπασμα; Διαπιστώνουμε ξεκάθαρα μία κλασική νεοεποχίτικη ὁρολογία καί θέσεις πού βρίσκουμε στόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο.

 

 

2. Ο βαθμοί και ο μυήσεις το Ρέϊκι

 

Τό Ρέϊκι ὡς σύστημα ἔχει τρεῖς βαθμούς μύησης (κατ’ ἄλλους 4) μέ ἀντίστοιχες μυήσεις καί τή χορήγηση συμβόλων. Τί προϋποθέτουν ὅμως καί ποῦ ἀποβλέπουν οἱ βαθμοί καί οἱ μυήσεις; Μᾶς πληροφορεῖ σχετικά ἔντυπο τοῦ χώρου:

 

νέργεια Ρέϊκι διοχετεύεται πό τό Σύμπαν καί περνάει μέσα πό τόν διοχετευτή, πού λειτουργε σάν κανάλι. Γιά νά γίνει κανείς ”κανάλι” τς νέργειας Ρέϊκι πρέπει νά χει πάρει τίς ντίστοιχες μυήσεις πό κάποιον μυημένο, πού συνηθίζεται νά λέγεται “Ρέϊκι Μαστερ” “δάσκαλος Ρέϊκι”».

 

Καί οἱ μυήσεις; Ἀφοῦ ἐπισημάνουμε ὅτι, ἰδίως στό δεύτερο και περισσότερο στόν τρίτο βαθμό, κοστίζουν καί ἀρκετά χρήματα, θεωροῦνται σύμφωνα μέ τήν τυπικῶς νεοεποχίτικη καί ἀποκρυφιστική ὁρολογία τοῦ χώρου «νεργειακοί συντονισμοί», μέσῳ τοῦ δάσκαλου, γιά νά μεταφερθεῖ ἡ συμπαντική ἐνέργεια στόν μυούμενο3.

 

Γιά τόν χαρακτήρα τῶν μυήσεων διαβάζουμε πάλι σέ ἔντυπο τοῦ χώρου τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Ο μυήσεις στό Ρέϊκι εναι μυστικές. (…) Τά σύμβολα πού χρησιμοποιονται στίς μυήσεις εναι μυστικά καί μόνο μυημένοι σέ ατά μπορον νά τά χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. κόμα, σύμβολα πού λλάχτηκαν καί πού δέν μεσολάβησε σωστή μύηση σέ ατά, δηγον σέ νεργειακούς χώρους γνωστους, πού κανείς δέν ξέρει τις συνέπειες. (…) χρήση τν συμβόλων το Mikao Usui εναι παραίτητη γιά τήν πρόσβαση στην παγκόσμια νέργεια, πού νομάζουμε Reiki».

 

Τί εἶναι αὐτά τά σύμβολα; Ἕνα εἶδος μάντρας, δηλαδή, μαγικῶν στοιχείων4. Στή συνάφεια αὐτή ὁ Ηansjorg Hemminger, ἕνας γερμανός εἰδικός ἐρευνητής τοῦ χώρου τῶν Σεκτῶν καί τῶν Κοσμοθεωριῶν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας καί μέλος τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ γερμανικοῦ κοινοβουλίου γιά τῆς Σέκτες, ὁμιλεῖ σαφῶς γιά ἕνα εἶδος μαγικῆς χρήσης τῶν συμβόλων ἀπό τους ἐμπλεκόμενους στή διαδικασία μύησης τοῦ Ρέικι5.

 

Καί ἡ προέλευση τῶν συμβόλων; Σύμφωνα μέ ἕνα ξένο δάσκαλο τοῦ Ρέϊκι καί συγγραφέα εἰδικοῦ ἐγχειριδίου γι’ αὐτό: « προέλευση τν Συμβόλων το Δεύτερου Βαθμο το Ρέϊκι παραμένει

νεξιχνίαστη, μιά καί μφανίζονται καί στόν ρχαο σιντοϊσμό,(…) και στόν ρχαο βουδισμό». Καί στό ἐρώτημα γιατί τόση μυστικότητα γύρω ἀπό τό Ρέϊκι, ὁ ἴδιος ὁ δάσκαλος ἀπαντᾶ: «δέν εναι κάτι πού μπορε νά συζητηθε νοιχτά μέ νθρώπους πού δέν ε ναι μυημένοι».

 

 

3. Περίεργα φαινόμενα στά πλαίσια τς μύησης

 

Δέν ἀπουσιάζουν οὔτε αὐτά. Οἱ ὀπαδοί τοῦ Ρέϊκι τά ὀνομάζουν ἐνεργειακά φαινόμενα. Ποιά εἶναι αὐτά; Μᾶς πληροφορεῖ εἰδικό ἐγχειρίδιο τοῦ Ρέϊκι, μέ τήν προτροπή στούς μυούμενους νά μή δώσουν περαιτέρω σημασία σ’ αὐτά, γιατί εἶναι ἁπλῶς παρενέργειες: «Μετά τή μύηση, μπορε τά χέρια μας, σπονδυλική στήλη τά κρα μας ν ρχίσουν νά ζεσταίνονται νά κανε. Μπορε ν ρχίσουμε νά νιώθουμε πράγματα, πού ποτέ δέν εχαμε νιώσει πρίν. Μερικοί μπορε ν ρχίσουν νά διακρίνουν αρες, νά κο νε καινούργιους χους μυρίζουν νέες σμές». Ἐμεῖς θά ἀναρωτηθοῦμε ὅλα αὐτά εἶναι μόνο παρενέργειες ἤ καί κάτι ἄλλο;

 

 

4. Τά Πνεύματα θεραπείας το Ρέϊκι

 

Σέ ἑλληνικά ἔντυπα τοῦ χώρου δέν γίνεται, τουλάχιστον δημοσίως, λόγος γι’ αὐτή τήν παράμετρο, πλήν ὅμως εἶναι καί αὐτή ὑπαρκτή καί ἐξόχως ἀποκαλυπτική γιά τό τί ὑπάρχει πίσω ἀπό τό Ρέϊκι. Θά παραθέσουμε μία δημοσιευμένη μαρτυρία κάποιας κυρίας, πού κατέφυγε σέ θεραπεία Ρέϊκι καί συνέχισε νά ἀσχολεῖται μέ αὐτό. Προϊόντος τοῦ χρόνου αἰσθανόταν μία παράξενη παρενέργεια. Κάποιος μιλοῦσε ἀπό μέσα της. Μία φωνή πού δέν μποροῦσε να τήν ἐλέγχει. Ὅταν τηλεφώνησε μέ ἀγωνία στόν θεραπευτή Ρέϊκι, αὐτός τῆς ἀπάντησε: «Ατό εναι θαυμάσιο Jill. χετε πιλεγε πό τά πνεύματα θεραπείας το Ρέϊκι. Θά εναι ο σύντροφοί σας για πάντα τώρα»6. Τά δικά μας σχόλια ἐν προκειμένῳ περιττεύουν. Εἶναι εὔκολο νά ἀντιληφθεῖ κάποιος περί τίνος πρόκειται. Ἁπλῶς νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι καί αὐτό τό περιστατικό ἐπιβεβαιώνει τό χαρακτηρισμό τοῦ Ρέϊκι, ἀπό τόν εἰδικό γερμανό ἐρευνητή γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας Reinhart Hummel (1930-2007), ὡς μορφή «“θεραπευτικς“ μαγείας πό τήν απωνία»7 .

 

 

5. Συνδυασμός το Ρέϊκι καί μέ λλες ποκρυφιστικές πρακτικές

 

Δάσκαλοι καί ὀπαδοί τοῦ παραδοσιακοῦ Ρέϊκι, προϊόντος τοῦ χρόνου, δέν ἀρκέστηκαν μόνο στήν παραδοσιακή του μορφή. Προχώρησαν στό συνδυασμό τοῦ Ρέϊκι και μέ ἄλλες ἀποκρυφιστικές πρακτικές. Ἔτσι, βλέπουμε σέ νεοποχίτικα ἔντυπα καί διαδικτυακούς τόπους νά διαφημίζονται: Ἀγγελικό Ρέϊκι, Κρυσταλλικό Ρέϊκι, Λαιτάριαν Ρέϊκι, Καρούνα Ρέϊκι, Σαμπάλλα Ρέϊκι κ.ἄ.

 

 

6. Μία ελογη πορία.

 

Ἐάν τό Ρέϊκι ἦταν ἄχρωμο θρησκευτικά, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι, καί εἶχε ὅλα αὐτά τά τόσο ἑλκυστικά και εὐεργετικά ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα συνοδεύουν τήν προβολή του, τότε πῶς δικαιολογεῖται τό γεγονός ὅτι εἰδικά λεξικά, πού ἀναφέρονται στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο, περιέχουν, σύν τοῖς ἄλλοις, καί τό λῆμμα Ρέικι8;

 

Εἶναι γνωστό ὅτι σέ τέτοια ἔργα καταγράφονται κινήσεις, ὁμάδες, πρακτικές, θεωρίες, ἀρχές, γεγονότα, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση ἤ ἔμμεση σχέση μέ τόν συγκεκριμμένο χῶρο. Εἶναι προφανές, λοιπόν, ὅτι κάποια σχέση ὑπάρχει μεταξύ τῆς ἐν λόγῳ ἀνορθόδοξης νεοεποχίτικης “θεραπείας” καί τοῦ εὐρύτερου ἀποκρυφιστικοῦ χώρου.

 

 

7. Μία τελική πισήμανση

 

Τό Ρέϊκι, ὅσο καί ἄν προβάλλεται μέ ἕνα ἑλκυστικό λεξιλόγιο ὡς «ἐνεργειακή θεραπεία» οὐδέτερη ἤ ἄχρωμη θρησκευτικῶς στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ μία νεοεποχίτικη σύνθεση μέ συγκρητιστικά θρησκευτικά στοιχεῖα, ἀποκρυφιστικές πρακτικές μέ ἕνα μονιστικό προσανατολισμό. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά ἔχει καμμία σχέση μέ τό Ρέϊκι.

 

Ἡ ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή μέ το Ρέϊκι ἐνέχει τεράστιους πνευματικούς κινδύνους, ἐνῶ ἡ τυχόν χρήση καί ἐπίκληση μυστικῶν συμβόλων-μάντρας, στά πλαίσια τῶν μυήσεων καί τῶν διαφόρων συντονισμῶν, προερχόμενα ἀπό ὁποιοδήποτε ἐξωχριστιανικό μεταπτωτικό θρησκευτικό χῶρο, συνιστᾶ οὐσιαστικά ἐκ μέρους τοῦ χριστιανοῦ και χωρίς, ἴσως, νά τό ἔχει συνειδητοποιήσει ἀποδοχή καί ἐπιστροφή στά ὅσα ἀποτάχθηκε κατά τήν ἱερή στιγμή τοῦ ἁγίου βαπτίσματός του.

 

 

Σημειώσεις:

 

1. Βλ. Μ.York, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ. 154-155.

2. Τά θρησκευτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα περιέχει ἀπό διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς στό ὑπόβαθρό του τό Ρέϊκι Βλ. R. Hempelmann u.a (Hrsg), Panorama der neuen Religiositat, 2001, σσ. 384-385.

3. Γιά τήν ἀποκρυφιστική κατανόηση τοῦ ὅρου ἐνέργεια και στήν περίπτωση τοῦ Ρέϊκι βλ. Cl. Knepper, Energie (Esoterik), στό Materialdienst EZW9 (2012), σσ. 351-355.

 

4. Πρβλ. Reiki, στο R. Hauth(Hrsg), Kompaktlexikon Religionen, 1998, σσ. 290-291.

5. Βλ. H. Hemminger, Geister, Hexen, Halloween. Esoterik und Okkultismusim Alltag. Ein Ratgeber fur Eltern, 2004, σ. 134.

6. Βλ. Ρέϊκι, στό Περ. Ὁ Ἐρευνητής τῆς Ἀλήθειας, τ. 25, Ἰαν-Φεβρ. 2004, σ. 16.

7. Βλ. R. Hummel, Reiki- Heilungs magie aus Japan, στο Materialdienst EZW 549 (1991), 163-164)

8. Βλ. π.χ. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, σ. 150. L. Gassman- M. Kotsch(Hrsg), Kleines Esoterik Handbuch 2007, σσ.223 -226.

 

 http://www.alopsis.gr/alopsis/reiki2.htm

 

(Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», φ. 1943)