ε’
 
«Ὁ προκομμέ­νος ἄν­θρω­πος, ὅ­που καί νά βρε­θῆ, εἴ­τε στόν γά­μο εἴ­τε στόν μο­να­χι­σμό, θά εἶ­ναι ἐ­πι­τυχη­μέ­νος, ἔ­στω κι ἄν πά­ρη λά­θος δρό­μο ἀ­πό κα­κή δι­ά­γνω­ση τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ του».
 
ς’
 
«Στόν ἀρ­χά­ριο, στό μι­κρό παι­δί καί στόν πο­λύ εὐ­αί­σθη­το, ὁ Θε­ός δέν ἐ­πι­τρέ­πει νά δοῦν κα­λά τόν ἑ­αυ­τό τους, για­τί θά πέ­σουν σέ ἀ­πό­γνω­ση».
 
ζ’
 
«Οἱ Χρι­στια­νοί πα­λαι­ά εἶ­χαν πιό πολ­λή εὐ­λά­βεια στό ἀν­τί­δω­ρο, ἀπ᾿ ὅ­,τι πολ­λοί μο­να­χοί σή­με­ρα στήν θεί­α Κοι­νω­νί­α».
 
η’
 
«Ὅ­ταν στήν προ­σευ­χή δέν νι­ώ­θου­με πα­ρη­γοριά καί χα­ρά, ὅ­πως τό μι­κρό παι­δί πού πη­γαί­νει στήν ἀγ­κα­λιά τῆς μάν­νας του, τό­τε ἤ κά­ποι­ον ἔ­χου­με πλη­γώ­σει μέ τήν συμ­πε­ρι­φο­ρά μας καί τήν σκλη­ρό­τη­τα ἤ ὑ­πάρ­χει ὑ­πε­ρη­φά­νεια».

 
θ’
 
«Πο­λύ βο­η­θᾶ τόν μο­να­χό ἡ ἔ­ρη­μος, για­τί ἀ­πο­φεύ­γει τούς πε­ρι­σπα­σμούς. Ἡ ζω­ή στήν ἔ­ρη­μο εἶ­ναι ἁ­πλή καί μπο­ρεῖ ὁ μο­να­χός νά δο­θῆ ὁ­λό­κλη­ρος στά πνευ­μα­τι­κά».
 
ι­’
 
«Ὁ ἄν­θρω­πος πού ἔ­χει τα­πεί­νω­ση, καί νά ξε­κλί­νη κά­πο­τε, τόν σκε­πά­ζει ἡ χά­ρις τοῦ Θε­οῦ, ἐ­νῶ ὁ ὑ­πε­ρή­φα­νος εἶ­ναι σάν τό χα­λα­σμέ­νο τι­μό­νι πού πάν­τα βα­δί­ζει στρα­βά, ἤ σάν ἕ­να πρι­ό­νι σι­γι­α­σμέ­νο (τρο­χι­σμέ­νο) ἀ­πό τήν μί­α πλευ­ρά».
 
 
 
 
https://enromiosini.gr/oi-ekdoseis-mas/askhtikh/riseis-kai-diigiseis-gerontos-10/