Ὁ Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Ἀνάσταση!
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ, Ἱερεῖς καὶ πιστοί, βρεθήκαμε πρὸ ἐκπλήξεως ἐξαιτίας τῆς ἀπαίδευτης παρέμβασης τῆς Πολιτείας σὲ θέματα ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά, καὶ μάλιστα ἀφορώντα τὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς χριστιανικῆς λατρείας.
Μὲ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση, ὡς Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσουμε ἀφενὸς μὲν τὴν συμφωνία μας ὡς πρὸς τὸ νὰ τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος νωρίτερα ἀπὸ τὴν συνήθη ὥρα, λόγω τῶν ἔκτακτων ὑγειονομικῶν μέτρων ποὺ ἐπιβάλλει ἡ πανδημία τῆς Covid-19, ἀφετέρου ὅμως ὑπογραμμίζουμε τὴν βαθιὰ ἀντίθεσή μας στὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ τελετὴ καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες τοῦ… Μεγάλου Σαββάτου.
 
Ἡ ρητὴ ἀντίθεσή μας ὑπαγορεύεται ἐξάπαντος ἀπὸ θεολογικοὺς λόγους, καθὼς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν πραγματοποιήθηκε τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου ἀλλὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, τὴν ἔναρξη τῆς ὁποίας σηματοδοτεῖ ἡ 12η νυχτερινὴ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ἀγγέλλεται τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἐπὶ αἰῶνες. Κατὰ συνέπεια, θεωροῦμε ἀνεπίτρεπτη καὶ μὴ χριστιανικὰ ἀποδεκτὴ αὐτὴ τὴν ρύθμιση -οὔτε γιὰ λόγους οἰκονομίας- καθὼς θίγονται βασικὲς παράμετροι τῆς πίστεώς μας.Ἐπίσης, ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε τοὺς προβαλλόμενους ἀπὸ τὴν Πολιτεία λόγους κοινωνικοῦ συμφέροντος, καθὼς φαίνεται νὰ περισσεύει ἡ ὑποκρισία. Συγκεκριμένα, τὶς τελευταῖες ἡμέρες παρατηροῦμε ἐμβρόντητοι τὴν Πολιτεία νὰ παραμένει ἀπαθὴς θεατὴς στὶς συναθροίσεις πολιτῶν σὲ πολλὲς πλατεῖες ἑλληνικῶν πόλεων. Οἱ συνωστιζόμενοι στὶς πλατεῖες ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα καὶ διασκεδάζουν μέχρι πρωίας προκαλώντας τὸ κοινὸ αἴσθημα καὶ ἀψηφώντας τὴν νομοθεσία.

 
Εἶναι παράλογη -ἂν ὄχι ὕποπτη- ἡ σπουδὴ τῆς Κυβέρνησης νὰ ἑστιάσει τὴ μεριμνά της γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς πανδημίας στοὺς πιστοὺς ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν μία βραδιὰ τὸ χρόνο, αὐτὴ τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ συμμετάσχουν ἑορταστικὰ προσευχόμενοι στὴν Λαμπροφόρο Θεία Λειτουργία, τὴν ὥρα ποὺ κάθε βράδυ γίνονται ἔργω ἐπιτρεπτὲς καὶ ἀποδεκτὲς τεράστιες συναθροίσεις χιλιάδων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι διασκεδάζουν ἀνενόχλητοι μέχρι πρωίας.
 
Ἀναπόφευκτα ἔρχεται στὸ μυαλὸ καὶ τὸ στόμα ὅλων μας ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Οὐαὶ ὑμίν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!» (Ματθ. 23, 24)
 
Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε πὼς οἱ ἐμπνευστὲς τῶν ρυθμίσεων αὐτῶν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι -ἢ ἔστω σέβονται τὴν πίστη τοῦ λαοῦ μας- καὶ γνωρίζουν τὴν θρησκευτικὴ καὶ εὐρύτερα πολιτισμικὴ σημασία τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό.
 
Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ἰσχύουν αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις, ὀφείλουν νὰ ἐνημερωθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὸ συντριπτικὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, καὶ νὰ μὴν προβαίνουν σὲ ἀποφάσεις ποὺ προκαλοῦν τὸ ὀρθόδοξο αἴσθημα καὶ προσβάλλουν τὴν χριστιανικὴ λατρεία.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΙΣΚΕ
 
Ἀθήνα, 21 Ἀπριλίου 2021
 
 
 
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/04/blog-post_71.html#more