Ρουμανικαί Πεντηκοστιανικαί κινήσεις εἰς τήν Ἑλλάδα
Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Μεταξύ τῶν διαφόρων αἱρετικῶν κινήσεων, πού δραστηριοποιοῦνται στήν πατρίδα μας δέν εἶναι μόνο Πεντηκοστιανικές ὁμάδες ἀφρικανικῆς προέλευσης, ἀλλά καί πεντηκοστιανικές κινήσεις ἀπό διάφορες βαλκανικές καί ὄχι μόνο χῶρες.
Κάποιες ἑλληνικές Πεντηκοστιανικές κινήσεις ἔχουν καί τμήματα ἀλλοδαπῶν, πού κατάφεραν νά ἐντάξουν στούς χώρους τους ἀπό ξένους συνανθρώπους μας, πού ἐργάζονται ἤ πού ἔχουν μεταναστεύσει στήν Ἑλλάδα.
Ταυτοχρόνως ὅμως ὑπάρχουν καί θρησκευτικές κινήσεις ξένων ἐθνικῶν ὁμάδων πού δραστηριοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα.
Ἡ ἐθνική ὁμάδα μέ τόν μεγαλύτερο ἀριθμό εὐκτηρίων οἴκων, πού δραστηριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα καί πού ἀνήκει στόν αἱρετικό κλάδο τῶν Πεντηκοστιανῶν, εἶναι ἡ Ρουμανική.

  Τή δεκαετία τοῦ 2000 ἱδρύθηκαν καί ἔλαβαν ἄδεια εὐκτηρίου οἴκου ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας στή χώρα μας τέσσερις διαφορετικές ρουμανικές Πεντηκοστιανικές κινήσεις μέ ὀλιγάριθμο ἀριθμό μελῶν.
Αὐτές εἶναι: — Χριστιανική Ἀποστολική Ἐκκλησία Ρουμάνων Ἀθηνῶν (ἔτος ἵδρυσης 2004). — Βαιθήλ – Χριστιανική Ρουμανική Ἐκκλησία (ἔτος ἵδρυσης 2004). — Ρουμανική Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ Κρήτης (ἔτος ἵδρυσης 2005). — Χριστανική Ρουμανική Ἐκκλησία –Ἡ Ἐλπίδα.
Οἱ ἐν λόγῳ κοινότητες συνεργάζονται καί μέ διάφορες ἑλληνικές πεντηκοστιανικές κινήσεις. Οἱ ἄδειες εὐκτηρίων οἴκων χορηγήθηκαν στά πλαίσια τῶν προβλέψεων τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος καί τῆς σχετικῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης, γιά νά μποροῦν νά ἀσκοῦν ἐλεύθερα καί ἀνεμπόδιστα τή λατρεία τους.
Ἡ παρουσία καί ἡ χορήγηση ἀδειῶν σέ ἑτερόδοξες ἐθνικές ὁμάδες, ἔστω καί ἄν ἀποτελοῦν, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, νεοφανεῖς αἱρετικές κινήσεις, ἐπιβεβαιώνει τήν πραγματικότητα, ὅτι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀπολύτως σεβαστή.
Ἐπιπλέον τό γεγονός αὐτό διαψεύδει κατά τρόπο κατηγορηματικό τήν σχετική προπαγάνδα, πού ἀναπτύσσουν διεθνῶς ἐναντίον τῆς Πατρίδας μας ἄλλες αἱρέσεις περί δῆθεν μή σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀλλά καί ξένες ὑπηρεσίες μέ ἐτήσιες ἐκθέσεις τους, γιά νά ἐξυπηρετήσουν προφανεῖς σκοπιμότητες.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1989 13 Σεπτεμβρίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_809.html