Η Ρωμηοσύνη συνδέεται στενά μέ τόν ησυχασμό. Οι Ρωμηοί Πατέρες ήταν ησυχαστές καί όχι στοχαστές. Έτσι ερμήνευε ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης τήν Ρωμηοσύνη.


Σέ μιά προφορική ομιλία του αναφερόμενος στόν ειδικό γιά ορθόδοξα θέματα Λατίνο Jugie (Ζιουζί) έλεγε ότι αυτός ανήγγειλε τόν θάνατο τής Ρωμηοσύνης καί τού ησυχασμού στήν Ελλάδα. Καί έλεγε ο π. Ιωάννης: «Καί δέν νομίζω ότι πάνε τυχαία αυτά τά θέματα, ησυχασμός-Ρωμηοσύνη. Οπότε τό σχέδιο ήταν, νά σβύση καί τό ένα καί τό άλλο μαζί. Αυτό είναι τό σχέδιο».

Αυτό σημαίνει ότι η Ρωμηοσύνη, κατά τόν π. Ιωάννη Ρωμανίδη, δέν κινείται σέ εθνοφυλετικά πλαίσια, αφού ο Ρωμηός-ησυχαστής έχει ελευθερωθή από τήν φιλαυτία καί διακρίνεται γιά τήν φιλοθεΐα καί τήν φιλανθρωπία, τήν ανιδιοτελή αγάπη καί γι’ αυτό δέν είναι εθνοφυλετικός.Ο Χριστιανός, πού ζή μέσα στήν Εκκλησία μέ τά Μυστήρια καί τόν ησυχαστικό τρόπο ζωής, αποκτά τό χάρισμα τής υιοθεσίας καί υπερβαίνει όλες τίς διακρίσεις πού είναι αποτέλεσμα τής πτώσεως τών Πρωτοπλάστων. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «πάντες γάρ υιοί Θεού εστε διά τής πίστεως εν Χριστώ Ιησού• όσοι γάρ εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε. ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν καί θήλυ• πάντες γάρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού. ει δέ υμείς Χριστού, άρα τού Αβραάμ σπέρμα εστέ καί κατ’ επαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. γ’, 26-29). Καί στήν συνέχεια ομιλεί γιά τήν προσευχή στήν καρδιά, πού γίνεται μέ τό Άγιον Πνεύμα καί είναι απόδειξη τής κατά Χάρη υιοθεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ζούν τήν ησυχαστική παράδοση, συνδυασμένη μέ τό Βάπτισμα καί τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, υπερβαίνουν τήν διάκριση μεταξύ Ιουδαίου καί Έλληνος, δούλου καί ελεύθερου, άρρενος καί θήλεος.

Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική, τήν λεγομένη θεραπευτική, ενέτασσε καί ο π. Ιωάννης τό πνεύμα τής Ρωμηοσύνης, πράγμα τό οποίο δέν μπορεί νά γίνη ή νά εκληφθή ως εθνικισμός. Όποιος ενεργεί καί εργάζεται εθνοφυλετικά, βρίσκεται έξω από τήν μυστηριακή καί ησυχαστική παράδοση τής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου: «π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας κορυφαίος δογματικός θεολόγος…»)

http://www.parembasis.gr/2013/13_02_03.htm

http://paterikos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_8748.html#more