Α΄Κορ.ιε΄:50

 «Σάρκα καί αἷμαἐδῶ Ἀπόστολος ὀνομάζει τίς πονηρές πράξεις, ὅπως λέγει,σεῖς δέν εἴσασθε σαρκικοί.Καί πάλι·ἐκεῖνοι πού εἶναι σαρκικοί δέν μποροῦν ν᾿ἀρέσουν στόν Θεό».

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,

Εἰς τήν Α΄πρός Κορινθίους ΕΠΕ 11,429

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν