Ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει ἀπὸ ἐχθροὺς.  Ἀλλὰ ἐχθροί της εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς. Ποιοί; Οἱ ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι, τὸ 95% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ Ἀποκάλυψις λέει・ Καλύτερα νὰ ἤσουν ἢ ψυχρὸς ἢ ζεστός・ ἔτσι χλιαρὸς ποὺ εἶσαι, θὰ σὲ κάνω ἐμετό (βλ. Ἀπ. 3,15-16). Σήμερα οἱ χριστιανοὶ εἶναι χλιαροί・ δὲν ἔχουν πῦρ, θέρμη, ἐνθουσιασμό.

Καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς εἶπε・ Θὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα ποὺ θ᾽ ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησιές. Ἔ, αὐτὸ ἔγινε・ ἄδειασαν οἱ ἐκκλησιές.
 Ἀδελφοί μου, πλησιάστε στὴν Ἐκκλησία. Ἡ πατρίδα μας δὲν θὰ προσκυνήσῃ μασόνους καὶ ἀθέους・ θὰ μείνῃ χώρα ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, εἰς δόξαν τοῦ μόνου Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος