Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

  1. Νά κάθεσαι μέσα στό κελλί σου καί αὐτό θά σέ διδάξει τά πάντα. Ποῖα; Τή θέρμη τῆς καρδιᾶς, πού ὁδηγεῖ στ᾿ ἀκατάπαυστα δάκρυα καί αὐτά στήν εἰρήνη τῶν λογισμῶν καί στή συνέχεια τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ καί τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, πού μόνο στούς ταπεινούς ἀποκαλύπτονται.
  2. Πρέπει ὁ Μοναχός σ᾿ ὅλα του τά σχήματα καί τίς πράξεις νά εἶναι τύπος καί ὠφέλεια στούς κοσμικούς. Διότι ἡ Μοναχική πολιτεία εἶναι καύχημα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
  3. Τά φρονήματα τοῦ ἀληθινοῦ Μοναχοῦ εἶναι·

α) Περιφρόνηση ὅλων τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου,

β) Παντοτινή διαμονή στήν ἡσυχία,

γ) Προφύλαξη ὁράσεως,

δ) Τελεία ἐκκοπή τῆς φιλονικίας,

ε) Λόγοι ὀλίγοι,

στ) Ἁπλότητα καί ἀκακία καρδίας,

ζ) Τό νά φεύγει ἀπό τούς ἀνθρώπους καί νά ἐπιμένει στίς προσευχές καί ἀναγνώσεις,

η) Τό νά μήν ἀγαπᾶ τίς τιμές καί νά ὑπομένει μέ ἀνδρεία τούς πειρασμούς,

θ) Τό νά κλαίει πάντοτε νύκτα καί μέρα, καί

ι) Νά φυλάσσει τή σωφροσύνη. Μ᾿ ὅλα αὐτά πλησιάζει στό Θεό καί θεωρεῖται νεκρός γιά τόν κόσμο!…

  1. Τρεῖς τάξεις πνευματικῆς προκοπῆς ὑπάρχουν

α) τῶν ἀρχαρίων,

β) τῶν ἀγωνιζομένων καί

γ) τῶν τελείων. Στήν πρώτη κινοῦνται μέσα μας τά πάθη. Στή δεύτερη βρισκόμαστε μεταξύ ἐμπαθοῦς καί ἀπαθοῦς καταστάσεως. Καί στήν τρίτη λαμβάνουμε αἰσθητά τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!…

  1. Τί νά ποῦμε γιά τόν πιστό, πού ἔλαβε αἴσθηση τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στήν καρδιά του; Καί ἄν δέν ἀξιωθεῖ ἐδῶ τῆς τελείας χάριτος, ὅμως ἐπειδή συνανεστρέφετο μέ αὐτήν, πρέπει νά θεωρεῖται σωσμένος.
  2. Ἡ νεφέλη τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀρχίζει νά ἐπισκιάζει τή σκηνή τῆς καρδιᾶς σου, ὅταν ὁ νοῦς σου κατέρχεται στήν καρδιά σου!…
  3. Σημεῖα προκοπῆς τῆς ψυχῆς εἶναι,

α) Πλοῦτος προσευχῆς,

β) Τό νά μή ὑπερηφανευόμαστε καί νά παραβλέπουμε τά ἐλαττώματα τοῦ πλησίον μας,

γ) Τό νά ἐπιθυμοῦμε νά ἐξέλθουμε ἀπό τό σῶμα,

δ) Τό νά ὑπομένουμε μετά χαρᾶς ὅλα τά λυπηρά, καί

ε) Τό νά εὐχαριστοῦμε καί δοξολογοῦμε τό Θεό γιά ὅλα!…

 Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξαεἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»