Ξένια καί δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμούς σοφῶν καί ὡς φιμός ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς:

Φιλοξενία καί δῶρα τυφλώνουν τά μάτια καί τῶν συνετῶν δικαστῶν καί σάν φίμωτρο στό στόμα ἐμποδίζουν τούς ἐλέγχους καί τίς ἐπιτιμήσεις.

 Σοφία Σειράχ