Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Καλό τό ἐρώτημά σου. Οἱ Ἀγγλοι συχνά ἀσχολοῦνται μέ τό ἐρώτημα τί χρωστοῦν οἱ Ἄγγλοι στόν Χριστό; Καί ἀπαντοῦν ὁ ἕνας στόν ἄλλον ἀπαριθμώντας τά ἀγαθά πού ἔλαβαν ἀπό τόν Χριστό. Τώρα ἐσύ ρωτᾶς γιά τόν δικό σου λαό: «Τί χρωστοῦν οἱ Σέρβοι στόν Χριστό;». Πράγματι σοῦ λέω πολύ περισσότερα ἀπό ὅ,τι οἱ Ἄγγλοι. Γιατί οἱ Ἄγγλοι χρωστοῦν καί κάτι στή Ρώμη, ἐνῶ οἱ Σέρβοι χρωστοῦν τά πάντα ἀποκλειστικά στόν Χριστό.

Πρίν ἀπ᾿ ὅλα οἱ Σέρβοι χρωστοῦν στόν Χριστό τούς δικούς τους μεγάλους ἀνθρώπους. Οἱ ἄγιοι ἄνδρες καί οἱ ἅγιες γυναῖκες τῶν Σέρβων ὑψώθηκαν σέ μεγαλεῖο πού εἶναι ὁρατό ἀπό μακρινές ἐποχές καί γενεές. Καί ἡ ἀγιοσύνη προέρχεται ἀπό τόν Κύριο Χριστό, ἀπό τήν ἁγία Του πίστη.Καί ἅμα λέγαμε, ὅτι οἱ Σέρβοι χρωστοῦν στόν Χριστό μόνον τόν ἅγιο Σάββα, πνευματικό πρίγκιπα καί πηδαλιοῦχο τῆς ζωῆς τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ μέχρι σήμερα, τό χρέος δέν θά μποροῦσε νά πληρωθεῖ. Ἀλλά ὁ ἅγιος Σάββας δέν εἶναι ἀπομονωμένο ἀστέρι, φωτισμένο ἀπό τόν ἥλιο τοῦ Χριστοῦ, ὑπάρχει σμῆνος λαμπρῶν ἀστέρων, λαμπροί Σέρβοι ἅγιοι.

Ἀκόμα οἱ Σέρβοι χρωστοῦν στόν Χριστό βασικές ἀρχές τῆς ζωῆς καί τῆς συμπεριφορᾶς.

Τοῦ χρωστοῦν τήν πίστη στόν μοναδικό Ζώντα Θεό, στήν Κρίση τοῦ Θεοῦ, στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στήν Δικαιοσύνη καί τό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, στήν ἀθάνατη ζωή στούς οὐρανούς.

Στόν Χριστό ὀφείλουν καί τήν κατανόηση τῆς φύσης, ὄχι μέσω τῆς φύσης ἀλλά μέσω τοῦ Θεοῦ καί τήν κατανόηση τῆς πορείας τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν, ὄχι μέσω τῶν ὑλικῶν αἰτιῶν, ἀλλά μέσω τῶν ἠθικῶν καί πνευματικῶν.

Μέ μιά λέξη: ὅλη τήν ἀλήθεια γιά αὐτόν καί τόν ἄλλο κόσμο οἱ Σέρβοι τήν χρωστοῦν στόν Χριστό.

Καί ὅσον ἀφορᾶ στή συμπεριφορά, ὅλα τά ὀφείλουν στήν ἐπιστήμη τοῦ Χριστοῦ. Τήν τιμιότητα, τήν ἐγκράτεια, τή σωφροσύνη, τήν ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό, τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ἐλεημοσύνη, τόν φιλειρηνισμό, τόν μόχθο, τό λαμπρό πνεῦμα, τό θάρρος γιά τήν ὑπεράσπιση τοῦ δικαίου, τήν αὐτοθυσία, καί ὅλες τίς ἄλλες ὑψηλές ἀρετές τῆς ψυχῆς, οἱ Σέρβοι τίς ἔλαβαν ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό.

Ἀκόμα οἱ Σέρβοι ὀφείλουν στόν Χριστό τά εὐγενή καί λαμπρά ἔθιμά τους. Ὅλα αὐτά τά ἔθιμα εἶναι κατ᾿ οὐσίαν καί εὐαγγελικοί συμβολισμοί.

Γιατί ὅλα αὐτά τά ἔθιμα δέν εἶναι κοσμήματα τῆς ζωῆς, ἀλλά πρῶτα καί κύρια ἠθικές νομικές διατάξεις, οἱ ὁποῖες διαφυλάττουν τή ζωή τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ ἀπό τή διάλυση, τή σύγχυση καί τή σαπίλα.

Ἀκόμα οἱ Σέρβοι χρωστοῦν στόν Χριστό τήν ἔμπνευση γιά τήν καλλιτεχνική ἔκφραση τῆς ψυχῆς τους καί τῶν ἰδεωδῶν τους στά ποιήματα, στίς παροιμίες, στά διηγήματα, στίς δημιουργίες τῶν μυαλῶν καί τῶν χεριῶν τους.

Ἀκόμα οἱ Σέρβοι χρωστοῦν στόν Χριστό τήν ἐποποιία τοῦ πρώτου βασιλείου τους, καί τήν ἐποποιία τῆς δουλείας καί τήν ἐποποιία τῆς ἀπελευθέρωσης. Δηλαδή Τοῦ ὀφείλουν τά πρῶτα καί τά μεταγενέστερα κράτη τους, τή σοφία στή δημιουργία τῶν κρατῶν, στήν ἡρωική ὑπομονή καί τή διορατική ἐλπίδα σέ ἐποχές ὑποδούλωσης, ὅπως καί στήν ἡρωική ἀντοχή καί τήν αὐτοθυσία σέ ἐποχές ἀπελευθέρωσης.

Ἄραγε τά ἀπαρίθμησα ὅλα; Οὔτε κατά διάνοια. Μόλις ἄρχισα τή λίστα τῶν ὀφειλῶν τῶν Σέρβων στόν Χριστό. Ἀλλά νομίζω ὅτι σοῦ ἔδειξα τήν κατεύθυνση, τήν ὁποία θά ἀκολουθήσεις γιά νά μπορέσεις νά μετρήσεις τά ὑπόλοιπα χρέη τοῦ λαοῦ σου στόν Χριστό Σωτήρα.

Καί ὅταν καταφέρεις νά καταμετρήσεις ὅλα τά χρέη τῶν Σέρβων στόν Χριστό, τότε γύρισε σελίδα καί μέτρα ὅλα ὅσα ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό τούς Σέρβους.

Σκέψου καί ἀναρωτήσου τί ζητᾶ ὁ Χριστός ἀπό τούς Σέρβους;

Εἰρήνη καί χάρη Κυρίου

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

http://1.bp.blogspot.com/-pGi2kHVTwLY/UBb0ZwPoGnI/AAAAAAAAA6I/pnQwjoRyVvk/s1600/DVDVVD.jpg

Ἀπό τό βιβλίο: “Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται “

Ἐκδόσεις:“Ἐν πλῷ”

Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ‘“Ἐν πλῷ”γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com