« ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή·»
( Ἰωάν ιδ΄: 6)

  Σάν πιστός ὀρθόδοξος χριστιανός ἐσύ θά ἤθελες νά ὑπερασπιστεῖς τήν πίστη σου ἀπό τούς μισθοφόρους οἱ ὁποῖοι ἀποστάτησαν ἀπό τό γένος καί τήν πίστη ἐξαιτίας τῶν κινήτρων τοῦ Ἰούδα. Ἐκεῖνοι σοῦ λένε ὅτι οἱ εἰκόνες εἶναι εἴδωλα καί ὅτι τό προσκύνημα σ᾿ αὐτές ἐναντιώνεται στή δεύτερη ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Προκύπτει, δηλαδή ὅτι ἡ πραγματική Χριστιανοσύνη εἶναι εἰδωλολατρία! Αὐτό ἰσχυρίζονται οἱ σεκταριστές, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίστηκαν στόν κόσμο μόλις πρίν ἀπό ἕναν αἰώνα!
Ρώτησε τους:
Ποιός κατέστρεψε τά εἴδωλα στά Βαλκάνια;
Ποιός ἄδειασε τήν Ἀθήνα καί τή Ρώμη ἀπό τό δάσος ἀγαλμάτων εἰδώλων καί τούς ναούς τους;
Ποιός κατέρριψε τόν Δία, τήν Ἀρτέμιδα τῶν Ἐφεσίων καί τήν Ἀστάρτη τῆς Βαβυλωνίας καί τήν Ἴσιδα τῆς Αἰγύπτου;
Ποιός ἔγδυσε τόν Πέρουν
( Ἀρχαία σλαβική θεότητα τοῦ κεραυνοῦ καί τοῦ φωτός) ἀπό τό βουνό τοῦ Κιέβου καί τόν πέταξε στόν Ντνιέπαρ;
Ποιός καθάρισε ἀπό τά εἴδωλα τή Μικρά Ἀσία, τή βόρεια Ἀφρική καί τήν Εὐρώπη ὁλόκληρη;
Οἱ καινούργιοι σεκταριστές ἤ ἡ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία στή σκληρή μάχη ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας ἔδωσε ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες θυσίες καί τό ἡμερολόγιό της γέμισε μέ τά ὀνόματα τῶν μαρτύρων γιά τήν πίστη στόν ἕναν ἀληθινό Θεό; Ἡ σέκτα τους δέν ἔχει οὔτε ἕνα μάρτυρα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε κατέστρεψε κανένα εἴδωλο στόν κόσμο. Ἐκεῖνοι δέν ἔχουν κἄν κανένα χριστιανικό ἡμερολόγιο. Καί νά ἤθελαν νά ἔχουν, δέν θά μποροῦσαν νά τό συνθέσουν μέ τούς ἁγίους τους (πού δέν διαθέτουν), ἀλλά ἀπό τούς δικούς τους συγγραφεῖς τῶν ἄρθρων καί τῶν μπροσούρων. Ἐάν θέλουν μάχη ἐναντίον τῆς εἰδωλολατρίας, τί ψάχνουν στά Βαλκάνια, ὅπου τά παγανιστικά εἴδωλα βρῆκαν καταφύγια μόνο στά μουσεῖα; Ἀφοῦ ἡ καρδιά τους φλέγεται ἀπό ζῆλο ἐναντίον τῶν εἰδώλων, γιατί δέν πᾶνε στήν πλατιά Ἀσία, καί στήν Ἀφρική, καί ἀνάμεσα στούς Ἀμερικανούς ἐρυθρόδερμους, ὅπου ὁ παγανισμός δυστυχῶς εἶναι δυνατός σήμερα ὅπως καί πρίν χιλιάδες χρόνια; Σίγουρα δέν πᾶνε σ᾿ αὐτά τά μέρη ἐπειδή ἐκεῖ ἡ ζωή ἑνός ἱεραπόστολου εἶναι σέ κίνδυνο. Διάβασες ὅτι ὁ Δόν Κιχώτης, ἀνακήρυξε τούς ἀνεμόμυλους φιλήσυχων ἀνθρώπων ὀχυρωμένους πύργους τῶν ἐχθρῶν του καί ὕστερα τούς ἐπιτέθηκε μέ στολή μάχης, γιά νά τούς κατακτήσει. Ἔτσι καί ἐκεῖνοι ἀνακήρυξαν τίς Ἅγιες εἰκόνες μας εἴδωλα καί λυσσασμένα τούς ἐπιτίθενται. Ἀφοῦ δέν θέλουν νά πᾶνε μέ τίποτα στίς ἀσιατικές καί ἀφρικάνικες ζοῦγκλες.
Ἀλλά ἐσύ νά ξέρεις, πώς ὅπως ἡ μέρα εἶναι διαφορετική ἀπό τή νύχτα ἔτσι οἱ χριστιανικές Εἰκονές εἶναι διαφορετικές ἀπό τά παγανιστικά εἴδωλα. Τά εἴδωλα εἶναι ἀγάλματα ἐπινοούμενων καί φανταστικῶν ὄντων, ἐνῶ οἱ Εἰκόνες εἶναι μορφές Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι πραγματικά ἔζησαν στή γἦ, μέ τήν πίστη τους δόξασαν τόν Χριστό καί ἀξιώθηκαν τό Βασίλειο τῶν Οὐρανῶν.
Ἐκεῖ τά ψέματα καί οἱ παραπλανήσεις, ἐδῶ ἡ πραγματικότητα.
Ἐκεῖ τά ψέματα καί οἱ παραπλανήσεις, ἐδῶ ἡ ἀλήθεια καί μόνο ἡ ἀλήθεια.
Τά εἴδωλα ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν πραγματικό Θεό, ἐνῶ οἱ Εἰκόνες καθοδηγοῦν τόν ἄνθρωπο πρός τόν πραγματικό Θεό.
Μέ τή δεύτερη ἐντολή Του ὁ Δημιουργός ἤθελε νά ἀποστρέψει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό ἐκεῖνο πού τό χωρίζει ἀπ᾿ Αὐτόν, δηλαδή νά τό ἀποστρέψει ἀπ᾿ ὅλα τά δαιμονικά ψέματα, παραπλανήσεις καί φαντασιώσεις.

 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία·
πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.

( Ἰωάν ιδ΄: 1)

 
Ἀπό τό βιβλίο: “Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται…”

Ἱεραποστολικές ἐπιστολές  Α΄

Ἐκδόσεις “Ἐν πλῷ”