Στά πρόβατα τῆς Σκήτης Συχαστρία
 Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  

‘Ο πάτηρ Κλεόπας μοῦ ἐδιηγεῖτο κάποτε: «Στά χρόνια πού ἤμουν τσοπάνος στά πρόβατα τῆς Σκήτης μαζί μέ τ’ἀδέλφια μου, εἴχαμε μεγάλες πνευματικές χαρές. ‘Η στάνη, τά πρόβατα, ἡ ζωή στήν ἐρημία καί ἡ μοναξιά στά βουνά μέσα στίς λόχμες τῶν δασῶν μᾶς ἐδίδαξαν πολλά γιά τήν μοναχική ζωή καί τήν θεολογία.
Τότε ἐδιάβασα ἐγώ τήν Δογματική τοῦ ἁγίου ‘Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, πού εἶναι ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἀληθινῆς πίαστεώς μας. Τά μικρά ἀρνάκια πολύ τά ἀγαποῦσα. ῞Οταν ἐζέσταινε ὁ καιρός ἔμπαιναν μέσα στά χαμόκλαδα γιά δροσιά. ῏Ηταν ἕνα κατάλληλο μέρος στό Ξέφωτο Τσιρέσου καί ἐκεῖ ἐστάλιζαν τά πρόβατα. «Σταθῆτε ἐκεῖ», τούς ἔλεγα ἐγώ καί ἔδιάβαζα τήν Δογματική.
῞Οταν ἐδιάβαζα τήν διδασκαλία γιά τήν ‘Αγία Τριάδα, ἰδιαίτερα γιά τούς ‘Αγγέλους, τόν ἄνθρωπο, τόν Θεό γιά τίς ἰδιότητες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐδιάβαζα γιά τόν Παράδεισο, γιά τήν κόλασι, ξεχνοῦσα ἀκόμη καί νά φάγω.

*Ηταν μία χαμοκέλλα παλιά στό δάσος, ὅπου ἐστεγαζόμουν προσωρινά καί ἐκεῖ κάποιος ἀπό τήν Σκήτη μοῦ ἔφερνε φαγητό. Τό βράδυ πού ἐπέστρεφα ἐρωτοῦσα τόν ἑαυτό μου: «῎Αρα γε, ἔφαγα σήμερα;» ῎Εβλεπα τό φαγητό ἐκεῖ καί ἔλεγα: «Δέν ἔφαγα».
 ῞Ολη τήν ἡμέρα ἤμουν ἀπησχολημένος μέ τήν Δογματική τοῦ ἁγίου ‘Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. ῎Εβαζα κι ἕνα φύλλο κρόκου στήν σελίδα τοῦ βιβλίου γιά νά συνεχίσω τήν ἄλλη ἡμέρα. ῞Οταν ἤμουν τσοπάνης στά πρόβατα καί τά βόδια, ἐδιάβασα τά ἑξῆς βιβλία: Τόν ῞Αγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο, τόν ἅγιο Μακάριο ‘Αλεξανδρείας, τούς Βίους τῶν ‘Αγίων, (εἶχα ἀγοράσει καί τούς 12 τόμους ἀφ’ ὅτου ἤμουν στό πατρικό σπίτι).
Τούς εἶχα στόν ντορβᾶ μου, ὅταν ἦλθα στό Μοναστήρι. ‘Εδιάβαζα καί μοῦ φαινόταν ὅτι ἡ ἡμέρα ἦτο μία ὥρα. Οἱ Βίοι τῶν ‘Αγίων πολύ μέ ἐνίσχυσαν.  Πάρα πολύ.
‘Ακόμη καί τό κάθε παιδί  ἠμπορεῖ νά ἔχη μαζί του ἕνα βιβλίο. Εἶναι τό Προσευχητάριον, ὅπου ἠμπορεῖ νά διαβάζη τούς Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου κάθε ἡμέρα, νά λέγη καί τήν εὐχή τοῦ ‘Ιησοῦ καί νά διαβάζη κι ἄλλες ‘Ακολουθές.
Σ’ αὐτά τά χρόνια προσευχόμουν πολύ καί ἐδιάβασα τήν ‘Αγία Γραφή καί ἀρκετές διδασκαλίες τῶν ‘Αγίων Πατέρων, ὅπως: Τό Γεροντικόν, τήν Κλίμακα τοῦ ὁσίου ‘Ιωάννου, τούς Λόγους τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τοῦ ἁγίου ‘Ισαάκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου ‘Εφραίμ τοῦ Σύρου, τοῦ ἁγίου ‘Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ‘Εξαήμερο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἄλλα.
Τά βιβλία αὐτά τά ἐδανειζόμουν ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Μοναστηριοῦ Νεάμτς καί Σέκου καί τά μετέφερα  μέ τόν ντορβᾶ μου στά δάση φυλάγοντας τά πρόβατα.
‘Αργότερα ἄρχισα κι ἐγώ νά γράφω βιβλία, ἀλλά ἐπειδή ἔγραφα χωρίς εὐλογία, τά ἔδωσα στήν φωτιά. Πηγαίνοντας στόν π. ‘Ιωαννίκιο τόν Γέροντά μου καί λέγοντάς του τί ἔπαθα, αὐτός μοῦ ἔδωσε εὐλογία, καί μοῦ εἶπε:«Νά γράφης πάντοτε τό κάθε τι πού θέλεις».

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_20.html#more