~786~
Δημιουργήθηκε κάποια ἀκαταστασία στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ μερικοί, πού δὲν ἀνῆκαν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, περίμεναν νὰ χειροτονηθοῦν μὲ τή διαταγὴ τοῦ βασιλιᾶ. Ἐπειδὴ ὅμως φαινόταν ὅτι θὰ ξεσπάσει διωγμός, ρώτησαν κάποιοι εὐσεβεῖς κοσμικοὶ τόν ἴδιο Γέροντα ἀββᾶ Ἰωάννη, ἂν πρέπει νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ κρύψουν προσωπικὰ τοὺς εἴδη.
 
Ἀπόκριση Ἰωάννου
 
Ὑπάρχει κανεὶς πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τό Θεό; Ἂν εἴμαστε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ψάλλουμε μαζὶ μὲ τό Δαβὶδ «στὴν ἀκαταγώνιστη δύναμη τῶν χεριῶν σου θὰ ἐμπιστευθῶ τήν ψυχὴ μου» (Ψαλμ. 30, 6), τί ἔχουμε νὰ φοβηθοῦμε;Μήπως δὲν εἶπε ὁ Θεὸς ὅτι θὰ καταστρέψει τήν πόλη Νινευί; Τήν κατέστρεψε; Ὄχι. Ἀλλὰ ἐπειδὴ μετανόησαν οἱ κάτοικοι της, τούς συγχώρεσε. Καὶ ἐμεῖς λοιπὸν ἂς μετανοήσουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ εἰρηνεύσει τά πάντα. Ἀλλὰ μήπως εἶναι δυνατότερος ὁ ἐπίγειος τοῦτος βασιλιὰς ἀπὸ τὸ Ναβουχοδονόσορα; Καὶ ὅμως ὁ Δανιὴλ καὶ οἱ τρεῖς Παῖδες παρακάλεσαν τόν ἐπουράνιο Βασιλιά καὶ ὑπέταξε τό βασιλιά Ναβουχοδονόσορα σ’ αὐτούς. Ἡ ἐρώτηση πού μοῦ ὑποβάλατε ὑποκρύπτει διπλὸ πόλεμο. Πόλεμο δειλίας καὶ φιλαργυρίας . Ἐμεῖς βρισκόμαστε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει ἐξουσία νὰ κάνει σ’ ἐμᾶς τό θέλημα Του. Μὴ φύγετε λοιπὸν οὔτε νὰ κρύψετε κάτι ἀπὸ τά προσωπικὰ σας εἴδη.
 
Βαρσανουφίου και Ιωάννου
κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά
(ερωταποκρίσεις) τόμος Γ΄,
εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”
 
 
 
 
https://wra9.blogspot.com/search/label/ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ