Ὁ Κύριος δημιούργησε τόν ἄνθρωπο γιά νά ζήσει αἰώνια καί νά βρεῖ σ᾿ Αὐτόν τή μακαριότητά του, μᾶς δημιούργησε μέ σκοπό νά εἴμαστε μαζί Του καί νά γίνουμε ἕνα μέ Αὐτόν. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θέλει νά εἶναι μεθ᾿ ἡμῶν καί ἐν ἡμῖν.
Μέ λάσπη ὁ Κύριος ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά μᾶς ἀγαπᾶ σάν δικά Του παιδιά καί μᾶς προσμένει μέ μία σφοδρή ἐπιθυμία. Ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπᾶ μέ μία τόσο μεγάλη ἀγάπη, πού σαρκώθηκε γιά ἐμᾶς, ἔχυσε τό Αἵμα Του γιά ἐμᾶς καί μᾶς τό ἔδωσε γιά νά τό πιοῦμε. Μᾶς ἔδωσε ἐπίσης τό Σῶμα Του, τό τόσο ἁγνό, κι ἔτσι γίναμε παιδιά του. Ὁ Κύριος ἦρθε πάνω στή γῆ γιά νά μᾶς ὑψώσει ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἴδιος κατοικεῖ. Ἐκεῖ εἶναι πού ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ, παρόλες τίς ἁμαρτίες μας.


Ἁγίου Σιλουανοῦ