Ἀνταλλάξτετήν ἀριστοκρατική καταγωγή μέ τήν τιμημένη δουλεία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀντισταθεῖτε στήν καλοπέραση καί τή χλιδή, καί μήν ὑπερηφανεύεστε ἀπέναντι στούς ἀδελφούς σας. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι ἴσοι. Ἄλλωστε ὁ Κύριος μέ τά ἴδια λόγια μᾶς καλεῖ ὅλους στήν πνευματική Του τράπεζα:«Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τό σῶμα μου… Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενονεἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»(Ματθ.κστ΄:26-28).

   Τόν εὐρύχωρο δρόμο ξεχάστε τον πλέον! Ὁ εὔσπλαγχνος Κύριος σᾶς ὁδηγεῖ στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέσα ἀπό τή στενή πύλη. Ὁ εὔκολος δρόμος θά σᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια καταστροφή. Δέν εἶναι, ἄλλωστε, τώρα καιρός γιά γλέντια καί πανηγύρια. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει πώς εἶναι «μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν»(Λουκ.Στ΄:21), ὄχι ἐκεῖνοι πού γλεντοῦν καί ξεφαντώνουν.
  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης