Ἄν ζητᾶτε ἀπό κάποιον κάτι, νά τό ζητᾶτε μέ τήν ὑπομονή τῆςΧαναναίας (Ματθ.ιε΄:21-28).

  Φυλάξτε τό στόμα σας ἀπό λόγια περιττά καί ἀνώφελα· ἀσκηθεῖτε στήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ· ἐγκρατευθεῖτε· καί ὁ Κύριος θά σᾶς περιβάλλει μέ τό ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἀγάπης Του.

«Ἀπόδοτε τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Μαρκ. Ιβ΄: 17). Καθώς, λοιπόν, τό σῶμα θά κινεῖται γιά τίς ἀναγκαῖες ἐργασίες, ἡ καρδιά θά πρέπει νά παραμένει ὁλόκληρη δοσμένη στό Θεό.Ἔτσι μόνο θά καταφέρουμε, μέσα σ᾿αὐτή τή σύγχρονη Βαβυλώνα, νά μήν ξεχάσουμε τόν ἀληθινό μας προορισμό, τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

    Νά ἀγαπᾶτε τόν Κύριο καί νά προσεύχεστε μέ τή βεβαιότητα ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας σας.
 Ταπεινωθεῖτε μπροστά σ᾿ ὅλους τούς ἀδελφούς σας, καί ὁ Κύριος, ὁ καλός σας πατέρας, θά χαρεῖ γιά τήν ταπείνωσή σας καί θά σᾶς ἀγκαλιάσει μέ τήν ἀγάπη Του.

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης