Ἄν τώρα δέν νιώθετε καμιά παρηγοριά ἀπό τήν προσευχή σας, νά εἶστε σίγουροι πώς ὁ Κύριος σᾶς ἑτοιμάζει θεῖες παρηγοριές στό μέλλον. Συνεχίστε νά προσεύχεστε ἀκούραστα, καί σύντομα θ᾿ ἀπολαύσετε τή δική Του γλυκύτητα. «Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον, καί προσέσχε μοι καί εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου καί ἀνήγαγέ με ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καί ἀπό πηλοῦ ἰλύος καί ἔστησεν ἐπί πέτραν τούς πόδας μου καί κατεύθυνε τά διαβήματά μου καί ἐνέβαλεν εἰς τό στόμα μου ᾇσμα καινόν,ὕμνον τῷ Θεῷ ὑμῶν»(Ψαλμ. 39: 2-4).

    Ὅταν βλέπετε νά σᾶς πολιορκοῦν ἡ ἀθυμία, ἡ μελαγχολία, ἡ ὀκνηρία καί ἡ ἀκηδία, τότε βιάστε τήν καρδιά καί τά χείλη σας στό ἔργο τῆς προσευχῆς: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς ἀπολλύμεθα» (Ματθ. Η΄ : 25). σκεφθεῖτε πώς αὐτές οἱ στιγμές τῆς ὀκνηρίας μπορεῖ νά εἶναι οἱ τελευταῖες τῆς ζωῆς σας…
 Σέ λίγο ἴσως θ᾿ ἀκολουθήσει ὁ θάνατος…

Καί μετά ἡ Κρίση τοῦ Θεοῦ…

Ἀφῆστε, λοιπόν, κατά μέρος τή ραθυμία καί τή ραστώνη.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἀρχ Σάββας Ἁγιορείτης