Ἐπιδιῶξτε τή σωτηρία σας εὐαρεστώντας τό Θεό πρωτίστως μέ τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης. Αὐτό νά εἶναι τό μοναδικό σας μέλημα: τό πῶς θά γίνετε πλούσιοι σέ ἀγάπη. Ἐκεῖνος πού ἔχει ἀγάπη, ἔχει μέσα του τόν ἴδιο τό Θεό.
Νά ζεῖτε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· αὐτή νά εἶναι ὁδηγός σας, αὐτή ἀναπνοή σας. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄Ἰω. δ΄: 16). Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ πικρή ζωή γίνεται γλυκειά καί ὄμορφη.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνοςκαίδόξαεἰςτούςαἰῶναςτῶναἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης