Ἀποφεύγετε τά λόγια καί τίς πράξεις πού μποροῦν νά σκανδαλίσουν ἤ νά προσβάλουν τούς ἀδελφούς σας. Τίς προσβολές ὅμως τῶν ἄλλων ἐσεῖς νά τίς δέχεστε σάν δῶρο Θεοῦ. Εἶναι τό ὅπλο πού σᾶς προσφέρει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος γιά νά νεκρώσετε τά πάθη πού φωλιάζουν στήν ψυχή σας.

Μήν ἀνταποδίδετε τούς ὀνειδισμούς ἤ τίς θλίψεις πού τυχόν σᾶς προξενοῦν. Δεῖξτε ὑπομονή καί μή θελήσετε ποτέ νά πικράνετε κανένα. Νά εἶστε τότε σίγουροι πώς καί τό δικό σας ὄνομα θά συγκαταριθμηθεῖ στά ὀνόματα τῶν ἁγίων «τῶν γεγραμμένων ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς» (Ἀποκ.. κα΄: 27).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης