Ἄν ἐσεῖς γίνατε ἀφορμή νά πικραθεῖ ὁ ἀδελφός σας, χρησιμοποιῆστε κάθε τρόπο γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τή λύπη πού τοῦ δημιουργήσατε.

Παρατηρῆστε τόν ἑαυτό σας καί θά διαπιστώσετε πώς τότε εἶστε ἀναπαυμένοι μέ ὅλα, ὅταν ὑπάρχει μέσα σας ἡ ὑπομονή, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ὑπακοή, ἡ ἀγάπη.
Ἡ σωτηρία μας δέν βρίσκεται στήν πολυλογία, ἀλλά στή σιωπή καί στήν ἄγρυπνη προσοχή τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Μήν κρίνετε ποτέ τόν πλησίον σας, εἴτε ζεῖ ἐνάρετα εἴτε ζεῖ ἁμαρτωλά. «Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἤ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατός γάρ ἐστιν ὁ Θεός στῆσαι αὐτόν» ( Ρωμ. Ιδ΄ : 4).


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.


Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά φυλλάδια τῶν ἐκδόσεων τῆς  Ἱερᾶς  Μονῆς.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης