Ἡ παροῦσα ζωή μᾶς δόθηκε μόνο καί μόνο γιά νά δοξάζουμε τό Θεό, νά εὐεργετοῦμε τόν πλησίον καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, βαδίζοντας τή «στενή» καί «τεθλιμένη» ὁδό πού μᾶς ὑποδεικνύει τό Εὐαγγέλιο (Ματθ. Ζ΄ : 14).Ὁ ἀγώνας τῆς ζωῆς αὐτῆς ἀποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο γιά ὅσους δέν πιστεύουν στό Θεό. Γιά ἐκείνους ὅμως πού ἐμπιστεύονται τήν ὕπαρξή τους στόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καί ἐλπίζουν στή δική Του πρόνοια, ἡ παρούσα ζωή γίνεται «ζυγός χρηστός» καί «φορτίον ἐλαφρόν»(Ματθ. ια΄: 30).

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:

Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης