Γέρων πιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα: «Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ αἱρετικὸς Πάπας νὰ εἶναι ὁ Πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Χριστιανοσύνης καὶ Ὑμεῖς ὁ δεύτερος; Πότε Ἐκκλησία ἡμῶν συνηρίθμησεν ὁμοῦ μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τούς Ἐπισκόπους τῶν αἱρετικῶν;Δογματικῆς καὶ κανονικῆς ἀκριβείας γλῶσσαν ὁμιλεῖτε ἢ εὐελίκτου διπλωματικῆς ὑποκρισίας; Ἐπίσκοπος εἶσθε ἢ διπλωμάτης; Πῶς δ’ ἀκόμη εἶναι

δυνατὸν νὰ αἴρωνται αἱ κανονικαὶ τῆς Ἐκκλησίας ποιναί, ὅταν τὸ ἀντικείμενον αὐτῶν (ἡ αἵρεσις) οὐ μόνον ἐξακολουθῆ νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ αἰσίως αὔξεται καὶ μεγενθύνεται καὶ γαυριᾶ;» (http://www.impantokratoros.gr/0E59A0BF.el.aspx).


Από το περιοδικό «Άγιον Όρος – Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως», Έκδοση Αγιορειτών Πατέρων, Άγιον Όρος 2014.

 http://thriskeftika.blogspot.gr/2015/02/blog-post_22.html