Μετὰ τὴ θλιβερὴ ἀπόφαση τῆς Βουλῆς
 
Κάθε χρόνο ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλημμύριζε μὲ ἀπέραντη χα­ρὰ τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν, ὅλων μας. Ὅμως τὰ περασμένα Χριστούγεννα ἡ χαρὰ σκιάσθηκε ἀπὸ βαθύτατη λύ­πη καὶ ἀφόρητο πόνο γιὰ τὸ ἄθλιο κατρακύλισμα, στὸ ὁποῖο ἔσπρωξε τὴν Πατρίδα μας ἡ ἄξια θρήνων ἀπόφαση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἐγκρίνοντας μὲ 194 ψήφους τὸ ἀσεβέστατο νομοσχέδιο γιὰ τὸ «Σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν».
    Ἡ Ἀδελφότητά μας, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀνακοινώθηκε ἡ κατάθεση τοῦ ὑβριστι­κοῦ νομοσχεδίου, κινήθηκε πρὸς κάθε δυνατὴ κατεύθυνση, προκειμένου νὰ ἀ­­ποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα σὲ βάρος αὐτοῦ τοῦ βαμμένου μὲ αἵ­ματα ἡρώων καί μαρτύρων τόπου.
    Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν κινήσεων ἀπ­ευθύνθηκε μὲ ἐπιστολή της ἀρχικὰ στὸν Ἐξοχότατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μολονότι γνώριζε τὶς πολὺ περιορισμένες βάσει τοῦ Συντάγματος δυνατότητές του.
   Στὴ συνέχεια ἀπηύθυνε ἐπείγουσα Ἐπιστολὴ πρὸς κάθε βουλευτή, παρακινώντας ὅλους νὰ ἀναλογισθοῦν τὸ μέ­­­γεθος τῆς εὐθύνης τους κατὰ τὴν ψηφοφορία τοῦ νομοσχεδίου.
    Δυστυχῶς καὶ αὐτὲς καὶ οἱ ἄλλες ἐν­έργειές της, ὅπως καὶ ἀντίστοιχες ἀγωνιστῶν Ἐπισκόπων, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἄλλων φορέων ἔπεσαν στὸ κενό. Ὅμως ὁ ἀγώνας καὶ οἱ προσπάθειές μας δὲν πρέπει νὰ σταματήσουν. Πρέπει νὰ ἀσκηθεῖ πίεση πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὥστε ὁ ἐπαίσχυντος νόμος νὰ καταργηθεῖ.
    Στὴ συνέχεια παρατίθεται τὸ κείμενο τῆς Ἐπιστο­λῆς μας πρὸς τοὺς Βουλευτές, προκειμένου νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ὅλοι μας:
Πρὸς τὰ ἀξιότιμα Μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
    Ἀξιότιμε Κύριε Βουλευτά,
    Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σᾶς κατέστησε μέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινο­βουλίου γιὰ νὰ ἐργασθεῖτε γιὰ τὴν πρόοδο καὶ εὐημερία αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τῆς χώρας αὐτῆς μὲ τὸν πανάρχαιο πολιτισμό, τὴ μοναδικὴ παγκόσμια προσ­φορὰ σ’ ὅλους τοὺς κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ. Μιᾶς χώρας ποὺ πάντοτε στάθηκε πρωτοπόρος στὴν ὑπηρέτηση καὶ διάδοση ἀξιῶν ποὺ προστατεύουν καὶ ἀναδεικνύουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ λέξη «ἄνθρωπος», καθαρὰ ἑλληνική, καταδεικνύει τὴν ἔντιμη καταγωγὴ καὶ τὸν ὕψιστο προορισμὸ τοῦ λογικοῦ αὐτοῦ δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ.
   Ὡστόσο σήμερα ἡ ἀξία «ἄνθρωπος» εὐτελίζεται μὲ πολλοὺς τρόπους. Καὶ μά­λιστα σὲ χῶρες ποὺ ὣς χθὲς ὑπερη­φανεύονταν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἀν­θρώπινου προσώπου καὶ τοῦ πολι­τισμοῦ του. Διότι οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν δὲν ἀναχαίτισαν τὴ διαφθορά, ἡ ὁποία μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προόδου, τὸ προσωπεῖο τῆς ἰσότητας καὶ ἐλευθερίας, εἰσόρμησε καὶ ἀπονεύρωσε τὸν ἄν­θρωπο. Παραμέρισε τὶς αἰώνιες ἠθι­κὲς καὶ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες καὶ τὸν ὁ­δή­γησε στὸ σημερινὸ κατάντημα. Ὁ ἄν­θρω­πος ζώντας ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ποικίλη διαφθορὰ κατάντησε ἀνώνυμος, κυ­νι­κός, στερήθηκε τὴν προσωπικότητά του, μεταβλήθηκε σὲ σκέτο πράγμα. Κέν­τρο καὶ περιφέρεια ὅλων τῶν ἀξιῶν του ἔγινε πιὰ ἡ ὕλη καὶ ἡ σάρκα.
    Ἡ διαφθορὰ αὐτὴ μὲ ποικίλα προσω­πεῖα κτύπησε καὶ τὴν πατρίδα μας. Καὶ τώρα μᾶς ἀπειλεῖ καὶ μὲ τὸ ἄντι­κρυς ἀν­τίθετο στὸν πολιτισμό, τὸ ἦθος, τὸ πιστεύω καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας λεγόμενο «Σύμφωνο συμβίωσης γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια». Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καλεῖται νὰ νομιμοποιή­σει ἕ­ναν τρόπο ζωῆς ποὺ ἀ­ποϊερο­ποιεῖ τὴν ἴδια τὴ ζωή, εὐτελίζει τὸ ἀνθρώπινο πρό­σωπο, δηλητηριάζει τὸν πολιτισμό. Δηλαδὴ οἱ Ἕλληνες βουλευτὲς κα­λοῦν­ται νὰ ψηφίσουν τὸν θάνατο τοῦ λα­οῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, συντελώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ στὸν μετασχηματισμὸ τοῦ κόσμου οὐσιαστικὰ σὲ ἀ­πέραντο νεκροταφεῖο.
    Διαδίδεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι μιὰ εὐ­νο­μούμενη πολιτεία πρέπει νὰ ἀναγνωρί­ζει ἰσότιμα σὲ ὅλους τοὺς πο­λί­τες της τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ τοῦ σεξουαλικοῦ τους προσανατολισμοῦ. Μὲ τὴν ἴδια λογι­κὴ ὅμως μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνα­γνωρίσουμε ὡς νό­μιμες μορφὲς συμβί­ωσης καὶ τοὺς ἄλλους σε­ξου­αλι­κοὺς προσανατολισμούς: πρὸς περισσότερους τοῦ ἑνὸς συντρόφους, πρὸς ἀνηλίκους, πρὸς ζῶ­α, πρὸς νεκρούς;
    Δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ θέμα αὐτὸ νὰ τί­θεται στὴ βάση τῶν προσωπικῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς νομοθετικῆς κατοχύ­ρωσής τους. Δὲν ὑπάρχει νομικὸ δικαίωμα ἐκτὸς τῶν ὁρίων τοῦ φυσιολογι­κοῦ· ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἐὰν κά­­­­ποιοι θέλουν νὰ φυτεύουν τὰ δέντρα στὴ γῆ μὲ τὶς ρίζες πρὸς τὰ ἐπάνω, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς κατοχυρωθεῖ νομοθετικὰ τὸ δικαίωμα αὐτό.
    Ἐπιπλέον, κύριε βουλευτά, ἀναλογί­ζεσθε τί πρόβλημα θὰ δημιουρ­γηθεῖ, ὅταν σὲ ἀμέσως ἑπόμενη φάση «ὁλο­κληρωθεῖ» τὸ ἐν λόγῳ σύμφωνο καὶ μὲ τὴ δυνατότητα υἱοθέτησης παι­διῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια; Τότε ποιὸς θὰ τεθεῖ ὑπεύθυνος γιὰ τὶς φοβε­ρὲς ψυχο­παθολογικὲς διαταραχὲς τῶν παιδιῶν αὐτῶν πού, ἀντὶ νὰ γνωρίσουν πατέ­ρα καὶ μητέρα, θὰ μεγαλώνουν μὲ γονέα Α καὶ γονέα Β; Καὶ ἂν κινήσουν νομικὴ διαδικασία γιὰ ἠθικὴ βλάβη, εἶναι σὲ θέση τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο νὰ διαθέσει τεράστια χρηματικὰ ποσὰ γιὰ ἀποζημίωση;
    Κύριε βουλευτά, πρὶν ρίξετε τὴν ψῆ­φο σας ἀναλογισθεῖτε: Ποιὸ χῶμα πα­τᾶτε καὶ μὲ τί εἶναι ποτισμένο αὐτὸ τὸ χῶ­μα. Ποιὸν πολιτισμὸ θὰ κτυπήσετε κα­τάστηθα. Τί ἱστορία θὰ ἀκυρώσετε. Τυχὸν θετική σας ψῆφος θὰ ἀνατρέψει τὴ φυσικὴ τάξη στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ οἱ πρόγονοί μας τὸ ὀνόμαζαν «ὕβριν», ἡ ὁποία πάντοτε ἀκολουθεῖτο ἀπὸ τὴν «ἄτην» καὶ τὴν «νέμεσιν». Θὰ συμπράξετε λοιπὸν σὲ ὑβριστικὸ νομοθέτημα; Ἀλλὰ τότε θὰ δώσετε λόγο «σ’ ὅσους ἦρθαν, πέρασαν, θὰ ’ρθοῦνε, θὰ περάσουν», καὶ στοὺς ἀγέννητους καὶ στοὺς νεκρούς.
    Ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἀχθεῖτε στὸ ὕψος τῆς καθ’ ὅλου πολιτισμικῆς μας παραδόσεως καὶ κληρονομιᾶς, καὶ θὰ ὑπο­στηρίξετε τὴν ὑγεία καὶ ὄχι τὴ διαστροφὴ σὲ τοῦτον τὸν τόπο.
    Μὲ ὅποιο κόστος.
Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ»


Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
http://aktines.blogspot.gr/2016/01/blog-post_74.html#more