Ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου
Σᾶς εὔχομαι νὰ διέλθητε τὸ νέον ἔτος ἐν χαρᾷ καὶ νὰ φθάσητε εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ κομῶσαι στάχυας τῶν ἀρετῶν· ἐν δὲ τῇ ἀνασκοπήσει αὐτοῦ νὰ συναντᾶτε σημεῖα πνευματικῆς εὐφροσύνης τοσαῦτα, ὥστε νὰ χρησιμεύσωσιν ὡς θεμέλια τοῦ ἀρξαμένου νέου ἔτους.

Εὔχομαι πάσαις ὑμῖν καὶ μιᾷ ἑκάστῃ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ νὰ ᾖ ἐφ’ ὑμᾶς καὶ δαψιλῆ τὰ θεία χαρίσματα Αὐτοῦ, ὅπως εὐφράνῃ τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ τὰς καρδίας καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει διέλθητε τὸ ἀρξάμενον ἔτος. […]
Διατελῶ πρὸς Θεὸν εὐχέτης
Ὁ Πνευματικὸς ὑμῶν Πατὴρ
+ Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος
https://proskynitis.blogspot.com/2020/01/0.html