Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

  1. Τό πρόσωπο τοῦ ντροπαλοῦ ἀνθρώπου μιμεῖται τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Τίποτε ἄλλο δέ μᾶς χωρίζει περισσότερον ἀπό τή Θεία Σοφία, ὅσο ὁ χλευασμός, τά γέλια, ἡ παρρησία καί τ΄ ἀστεῖα.
  2. Ἄς ἁγιάζουμε μέ προσευχές καί καλές πράξεις τό σῶμα μας, γιά νά ἔλθει νά κατοικήσει σ᾿ αὐτό ὁ Χριστός μέ τή Θεία Κοινωνία!…
  3. Ποιό φίλο ἀπόκτησες στόν Οὐρανό, γιά νά σέ ὑποδεχθεῖ, ὅταν φύγεις ἀπ᾿ αὐτόν τόν κόσμο; Σέ ποιοῦ τό χωράφι δούλεψες, γιά νά σοῦ πληρώσει τό μισθό σου; Κλάψε πολύ, γιά ν᾿ ἀναπαυθεῖ σέ σένα τό Ἅγιο Πνεῦμα, καθαρίζοντας τό ρύπο τῆς καρδιᾶς.
  4. Σέ ἐγκατέλειψα, Κύριε, μή μ᾿ ἐγκαταλείψεις, εἰσάγαγέ με στίς νομές Σου, θρέψε με μέ τή χλόη τῶν Θείων σου Μυστηρίων, παρηγόρησέ με, γλύκανέ με μέ τή θεϊκή σου χαρά!…
  5. Οὔτε οἱ δαίμονες, οὔτε τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, οὔτε οἱ κακοί ἄνθρωποι καί τά θηρία, μποροῦν νά μᾶς βλάψουν χωρίς τή θέληση τοῦ Θεοῦ. Διότι, ἄν δέν ἐδέσμευεν αὐτά ὁ Θεός, δέ θά ζοῦσε κανείς ἄνθρωπος.
  6. Σ᾿ ἐκείνους, πού ἔχουν δυνατούς πειρασμούς, μέλλει ὁ Θεός νά δώσει σοφία καί τή χάρη Του!…
  7. Ὅποιος ποθεῖ τόν κόσμο, δέν ἀγαπᾶ τό Θεό. Ὅποιος συναναστρέφεται τόν κόσμο, δέν μπορεῖ νά συναναστρέφεται τό Θεό. Ὅποιος φροντίζει τά τοῦ κόσμου, δέν φροντίζει τά τοῦ Θεοῦ!…
  8. Ὅποιος φροντίζει ὑπέρ τό δέον τά σωματικά, ἐκπίπτει τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
  9. Γίνεται κοινωνός τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ὅποιος πάσχει γιά δικαιοσύνη.
  10. Γνώριζε ὅτι χωρίς πειρασμούς εὑρίσκεσαι μακριά ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ καί ὅτι δέν περπατεῖς στά ἴχνη τῶν ἁγίων.

 Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

 Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»