ΣΩΣΤΕ ΚΡΥΨΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΠΟΡΟΥΣ

(«Μᾶς παίρνουν καὶ τὸν τελευταῖο ἔλεγχο στὴν ἴδια μας τὴν ζωὴ»)

.            Ἦταν ἁπλὰ θέμα χρόνου οἱ ἑλληνικὲς ντόπιες ποικιλίες σπόρων νὰ βρεθοῦν στὸ στόχαστρο τῆς ἐπίθεσης, ὅπως αὐτὴ ἐξαπολύεται μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κλεισίματος τῆς Τράπεζας Διατήρησης Γενετικοῦ Ὑλικοῦ.
.            Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γενικὰ ἡ συγκυρία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι χειρότερη γιὰ τὶς φυσικές, ντόπιες ποικιλίες σπόρων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖες μὲ κάθε τρόπο ἐπιχειρεῖται νὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ νὰ κυριαρχήσουν ὄχι ἁπλὰ τὰ ὑβρίδια ἀλλὰ οἱ γενετικὰ τροποποιημένοι σπόροι. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ μέσα σὲ μόλις 3-4 δεκαετίες οἱ φυσικὲς τροφὲς ξεχάστηκαν σχεδὸν ἐντελῶς καὶ μπῆκαν στὸ περιθώριο καὶ οἱ ἄνθρωποι πλέον τρέφονται μὲ ἐπεξεργασμένες τροφὲς γεμάτες κάθε εἴδους δηλητήρια, μὲ ἀντίστοιχο τρόπο προχωράει ραγδαία καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῶν φυσικῶν σπόρων.
.            Τὸ σχέδιο ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁλοκληρωθεῖ (5 ἑταιρεῖες ἐλέγχουν τὸ ἐμπόριο σπόρων) καὶ προωθεῖται μὲ συντονισμένη ἐκστρατεία τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, τῶν διεθνῶν νεοταξικῶν ὀργανισμῶν (μὲ τὰ ὁλοκληρωτικά τους νομοθετήματα codex alimentarius, agenda 21) καὶ τῶν κυβερνήσεων πιόνια τους (μὲ νόμους ὅπως ὁ S.510 στὶς ΗΠΑ). Ἡ νέα τάξη δείχνει μία πρωτοφανῆ ἐμμονὴ νὰ ἐπιβάλει τοὺς γενετικὰ τροποποιημένους (GMO) σπόρους καὶ ὀργανισμοὺς μὲ κάθε τρόπο, σὲ σημεῖο πλέον οἱ «ἀνθρωπιστικές» της ἐπεμβάσεις νὰ γίνονται μὲ αὐτὸν ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίαρχους λόγους.
.            Γνωρίζουμε ὅτι στὸ Ἰρὰκ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους νόμους ποὺ πέρασε τὸ κατοχικὸ καθεστὼς ἦταν ἡ ἀπαγόρευση στοὺς ἀγρότες νὰ διατηροῦν σπόρους γιὰ νὰ ξανασπείρουν τὴν νέα σοδειά, ὅπως γινόταν γιὰ χιλιετίες. Καὶ ὅταν αὐτὸ ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Μεσοποταμίας, ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε ἡ γεωργία πρὶν 10 χιλιάδες χρόνια, τότε μία τέτοια ἐνέργεια εἶναι πολὺ περισσότερο μία ξεκάθαρη δήλωση τῆς νέας τάξης γιὰ τὸ τέλος τῆς γεωργίας καὶ τῆς τροφῆς, ὅπως τὴν ξέραμε.
.            Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιθετικὴ καὶ παραπλανητικὴ δράση τῶν ἑταιρειῶν βιοτεχνολογίας, οἱ γενετικὰ τροποποιημένες καλλιέργειες ἔχουν τώρα ἐξαπλωθεῖ σὲ πάνω ἀπὸ 25 χῶρες, ἔναντι μόλις 3 χωρῶν (ΗΠΑ, Καναδᾶς, Ἀργεντινὴ) μέχρι πρὶν λίγα χρόνια. Χαρακτηριστικὸ καὶ τραγικὸ παράδειγμα ἡ Ἰνδία, ὅπου μέσῳ τῆς ἐξαπάτησης τῶν μικρῶν ἀγροτῶν γιὰ μεγαλύτερες σοδειές, αὐτοὶ χρεώθηκαν γιὰ νὰ ἀγοράσουν γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἶχαν πολὺ χειρότερη ἀπόδοση ἀπὸ τὶς δικές τους ντόπιες ποικιλίες.
.            Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ χιλιάδες αὐτοκτονίες αὐτῶν τῶν ἀγροτῶν. Καὶ ἡ ΕΕ, τὸ ἄλλοτε «ἰσχυρὸ» προπύργιο ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα, τώρα φαίνεται καθαρὰ τί ρόλο ἔπαιζε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἀφοῦ μὲ συγκεκριμένα νομοθετήματα ὑποσκάπτει πλέον ἐνεργὰ τὴν σταθερὴ ἀποστροφὴ τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν ἀπέναντι στοὺς γενετικὰ τροποποιημένους ὀργανισμούς.
.            Ἕνα ἀκόμη ὕποπτο στοιχεῖο εἶναι ὅτι οἱ ἴδιες οἱ ἑταιρεῖες ποὺ προσπαθοῦν μὲ ἀπόλυτη μανία νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὰ μεταλλαγμένα, φέρονται νὰ ἔχουν χρηματοδοτήσει τὴν παγκόσμια κιβωτὸ τῶν σπόρων στὸ Σβάρμπαλντ τῆς Νορβηγίας. Γιατί ἄραγε θὰ πρέπει νὰ ταϊστεῖ ἡ ἀνθρωπότητα μὲ μεταλλαγμένα, μὲ κάτι δηλαδὴ ἀφύσικο τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι τροφή, ἐνῶ οἱ φυσικοὶ σπόροι θὰ εἶναι ὅλοι μαζεμένοι καὶ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους;
.            Τί ἄραγε σχεδιάζουν καὶ τί διακυβεύεται μὲ τὴν τροφή μας καὶ τὴν ἐπιβίωσή μας; Ὅμως ἂς ἐπανέλθουμε στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποία ἀκοῦμε συνήθως νὰ λέγεται ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ τώρα ὑφίσταται, εἶναι ἕνα μεγάλο πείραμα τῆς νέας τάξης, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ ἀλλοῦ, ἂν πετύχει. Τίποτε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀπέχει περισσότερο ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ἀπὸ ὅσο αὐτὴ ἡ ἄποψη. Καὶ αὐτὸ γιατί στὴν Ἑλλάδα δὲν γίνεται κανένα πείραμα. Στὴν Ἑλλάδα ἐφαρμόζεται ἡ δοκιμασμένη λύση σὲ πάνω ἀπὸ 30 χῶρες στὸν κόσμο μὲ συμβολικότερη περίπτωση αὐτὴν τῆς Ἀργεντινῆς. Ἂν θέλουμε νὰ σώσουμε ὅ,τι μπορεῖ νὰ σωθεῖ, ἂς μελετήσουμε προσεκτικὰ τί ἔγινε ἐκεῖ καὶ πῶς ἡ Ἀργεντινὴ ἀπὸ πλούσια καὶ αὐτάρκης χώρα βρέθηκε νὰ πεινάει, νὰ ἔχει ἰδιωτικοποιηθεῖ ὁ πλοῦτος της καὶ τὸ νερό της καὶ νὰ τρώει μεταλλαγμένα.
.            Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονομιὰ τοῦ ΔΝΤ καὶ ἐκεῖ σκοπεύουν νὰ ὁδηγήσουν κι ἐμᾶς, ἂν δὲν μπλοκαριστοῦν ἀπὸ ἔξυπνες δικές μας πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη ἐμφανιστεῖ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθοῦν σὲ κάθε πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ πρώτιστα στὸν ἔλεγχο τῆς τροφῆς.
.            Ἂς μὴν γελιόμαστε ἡ τροφή μας εἶναι ἤδη σοβαρότατα ἀλλοιωμένη καὶ τὰ μεταλλαγμένα εἶναι ἤδη ἐδῶ σὲ κάποιο ποσοστό: στὶς μεταλλαγμένες ζωοτροφὲς ποὺ δίνονται στὰ ζῶα, στὴν γλυκαντικὴ οὐσία ἀσπαρτάμη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ μεταλλαγμένο βακτήριο καὶ εἶναι τοξική, καὶ ποιὸς ξέρει ποῦ ἀλλοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει σήμανση καὶ ἔλεγχος. Ἡ κατάσταση εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολὺ σοβαρὴ καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ἢ ὄχι, τὸ πρῶτο βῆμα ἅλωσης τῆς τροφῆς μας ἔχει γίνει.
.            Ἂν αὔριο ἔκαναν τὸ τελικὸ βῆμα καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, θὰ ὑπῆρχε ἄραγε ἡ ἀπαιτούμενη γενικὴ κατακραυγὴ καὶ ἐνεργοποίηση ἢ θὰ πέρναγε κι αὐτὸ ὅπως ὅλη ἡ μέχρι τώρα κομπίνα τοῦ ψευδοχρέους; Τὸ ζήτημα τῆς τροφῆς εἶναι κορυφαίας καὶ ζωτικῆς σημασίας καὶ δὲν συγκρίνεται μὲ κανένα ἄλλο ζήτημα, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ δῆθεν ἄλλες προτεραιότητες. Εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἐπιβίωση, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν αὐτάρκεια μέσῳ τῆς βιοποικιλότητας, καὶ τὴν διατροφικὴ ἀσφάλειά μας μὲ φρέσκια, ἁγνή, φυσικὴ τροφή.
.            Ἐπίσης εἶναι τὸ πρωτεῦον, γιατί τελικὰ ἡ τροφὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ μυαλοῦ μας, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ μέσῳ αὐτῆς ἐπιχειροῦν καὶ καταφέρνουν νὰ μᾶς κάνουν νὰ συναινέσουμε μὲ τὸ δικό τους σκεπτικὸ ἀντίληψης τῶν πραγμάτων, τὸ ὁποῖο ὅμως ἀντανακλᾶ τὰ δικά τους καὶ μόνο συμφέροντα.
.            Μὲ τὴν «πράσινη ἐπανάσταση» μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ τρῶμε θὰ περιέχει δηλητήρια (φυτοφάρμακα). Μὲ τὴν βιομηχανικὴ ἐκμετάλλευση τῶν ζώων μᾶς ἔκαναν νὰ συναινέσουμε στὴν καταπίεση τῶν ἄλλων αἰσθανόμενων ὄντων τοῦ πλανήτη καὶ ἔτσι τελικὰ καὶ ἐμᾶς τῶν ἴδιων. Τώρα μὲ τὴν «ἐπανάσταση τῆς βιοτεχνολογίας» μᾶς παραπλανοῦν νὰ συναινέσουμε, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, στὸ ἴδιο τὸ τέλος τῆς ζωῆς, πάντα μέσα ἀπὸ τὶς γνωστές, ἀπατηλὲς κενολογίες περὶ ἀσφάλειας, ἀντιμετώπισης τῆς πείνας, κλπ.
.            Μὲ ἁπλὰ λόγια λοιπόν, τὸ κεφάλαιο τῶν σπόρων εἶναι τὸ τελικὸ καὶ ἀπόλυτα θεμελιῶδες πεδίο ἀναμέτρησης, γιατί πάνω ἀπὸ ὅλα εἶναι ἕνα ἰδεολογικὸ πεδίο, ὅπου θὰ πρέπει νὰ χτυπηθεῖ μιὰ γιὰ πάντα ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα, ὅτι δηλαδὴ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς παραγωγῆς τροφῆς μποροῦν νὰ ἐπιδοθοῦν κάποιοι στὴν καταστροφὴ τοῦ οἰκοσυστήματος καὶ στὴν καταπίεση τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅλων τῶν ζώων. Ἡ τρέχουσα συγκυρία ἐπιθετικῆς προώθησης τῶν γενετικὰ τροποποιημένων σπόρων καὶ ὀργανισμῶν δὲν εἶναι οὔτε τυχαία, οὔτε οὐρανοκατέβατη, ἀλλὰ πατάει σὲ μία πολὺ γερὴ βάση: στὴν ἰδεολογικὴ χειραγώγηση τῆς ἀνθρωπότητας ὅτι εἶναι «φυσιολογικὸ» νὰ δηλητηριάζουμε αὐτὸ ποὺ θὰ φᾶμε, ὕστερα ἀπὸ τὶς 5 καὶ πλέον δεκαετίες συμβατικῆς, χημικῆς γεωργίας.
.            Ἀφοῦ ἀπέσπασαν τὴν ἀποδοχή μας στὸ πρῶτο κακό, ἀφοῦ δηλαδὴ δεχθήκαμε τὸν τρόπο παραγωγῆς τους, ὁ ὁποῖος γεμίζει τὴν τροφή μας μὲ δηλητήρια, τώρα θεωροῦν ὅτι εἶναι πλέον ἀνοιχτὸς ὁ δρόμος νὰ ἐπεκτείνουν αὐτὸ τὸ κακὸ ἐκθετικά, διατηρώντας τὰ δηλητηριώδη φυτοφάρμακα καὶ ἐπιπλέον προσθέτοντας μία κακόβουλη γενετικὴ μετάλλαξη τοῦ DNA, ἡ ὁποία δὲν θὰ συνέβαινε ΠΟΤΕ στὴν φύση. πιμένουν δηλαδ στν πόλυτη νωμαλία, ποία ποδείχθηκε τραγικ διέξοδη, μ ειφόρος κα καταστροφική, καὶ τὴν παρουσιάζουν ὡς μονόδρομο, ἐνῶ ἀποσιωποῦν μὲ κάθε τρόπο τὶς πραγματικὰ ἀειφόρες καὶ φιλικὲς μορφὲς καλλιέργειας, ὅπως ἡ περμακουλτούρα, ἡ φυσικὴ καλλιέργεια, καὶ ἡ βιολογικὴ veganic καλλιέργεια, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ μόνες ποὺ μποροῦν νὰ διασφαλίσουν αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ θὰ ἀξίζει νὰ ἀποκαλεῖται τροφή.
.            Τὸ τελευταῖο ὕπουλο ἐπιχείρημά τους εἶναι αὐτὸ τῆς δῆθεν «συνύπαρξης» τῶν μεταλλαγμένων καὶ φυσικῶν σπόρων. Ὅμως, ὅπως πολὺ εὔστοχα εἶπε κάποιος, «δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρχει ἡ ἐγκυμοσύνη μὲ τὴν παρθενία», καὶ ο μεταλλαγμένοι σπόροι θ λλοιώσουν κα θ ξαφανίσουν τος φυσικος σπόρους, μ ποτέλεσμα ν χαθε βιοποικιλότητα.
.            Κι ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα ξαναγίνονται, καὶ τὰ ψευδοχρέη π.χ. διαγράφονται, ἡ βιοποικιλότητα ποὺ θὰ χαθεῖ, δὲν ἐπανέρχεται.  ν μς πάρουν τος σπόρους, μς παίρνουν κα τν τελευταο λεγχο στν δια μας τν ζω κα τότε θ μιλμε γι τν πλήρη μετάλλαξή μας, σ να λλο, πόλυτα διαχειρίσιμο κα ναλώσιμο εδος, ρμαιο στ κακόβουλα σχέδια τς νέας τάξης.῝
.            Ἂν ὅμως ἀνατρέψουμε τὸ σκεπτικό τους στὸ βασικὸ πεδίο τῆς τροφῆς καὶ τοὺς ἀφαιρέσουμε κάθε νομιμότητα νὰ μᾶς ἐλέγχουν μὲ τὸ δῆθεν πρόσχημα ὅτι παράγουν τὴν τροφή μας, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος νὰ τοὺς ἀμφισβητήσουμε καὶ στὸν ἔλεγχο τῆς ὑγείας καὶ σὲ κάθε ἄλλη πλευρὰ τῆς ζωῆς μας καὶ τότε φυσικὰ τὰ ψέματα θὰ ἔχουν τελειώσει γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα καὶ τὴν ἀνωμαλία ποὺ λέγεται σύστημα τῆς νέας τάξης.

ΠΗΓΗ: proionta-tis-fisis.info

 https://christianvivliografia.wordpress.com