Άγιος Μακάριος ο Μέγας, Αίγυπτος

      Ἡ ψυχή, που  θέλει να μείνει παρθένος και να ἐνωθεί με το Θεό, δεν πρέπει ν’ ἀπομακρύνεται μόνον ἀπό φανερά ἁμαρτήματα, ὅπως ἡ πορνεία, ὁ φόνος, ἡ κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψευδος, η φυλαργυρία, η πλεονεξία, και τα ὅμοια, ἀλλά πολύ περισσότερο από τα ἀφανή και κρύφια. 

Δηλαδή ἀπό την ἐπιθυμία, κενοδοξία, ἀνθρωπαρέσκεια, ὑποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μῖσος, ἀπιστία, φθόνο, φιλαυτία, ὑπερηφάνεια και τα ὅμοια.
    Κατά τη Γραφή, τα ἐσωτερικά αὐτά ἁμαρτήματα εἶναι ἴσα με τα ἐξωτερικά. Γιατί λέει «Ὁ Κύριος διασκόρπισε ὀστᾶ ἀνθρωπαρέσκων», και «Ὁ Κύριος ἀποστρέφεται τον αἱμοχαρή και δόλιο ἄνθρωπο», δείχνοντας μ’ αὐτό, ὅτι τη δολιότητα ὁ Κύριος την ἀποστρέφεται ἴσα με το φόνο.
    Ἐπίσης λέει «γι’ ἀνθρώπους, που μιλοῦν εἰρηνικά στους ἄλλους, μέσα τους ὅμως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι• «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πῶς νὰ διαπράξετε ἀνομίες στὴ ζωή».

Και «ἀλλοίμονό σας, ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σᾶς ἐπαινούν», ὅταν δηλαδή ἐπιδιώκετε ν’ ἀκοῦτε καλά για τον έαυτό σας ἀπό τους ἀνθρώπους και κρέμεστε ἀπό τη γνώμη και τους ἐπαίνους τους. Ἐπειδή, πῶς εἶναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή τῶν ἀνθρώπων για πάντα, ὅταν κάνετε το καλό; 
  Ἄλλωστε και ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέει: «Ἔτσι να λάμψει το φῶς σας μπροστά στους ἀνθρώπους». Και προσθέτει:«Να ἐπιδιώκετε να πράττετε το καλό για τη δόξα τοῦ Θεοῦ και ὄχι τη δική σας, οὔτε να ἐπιθυμεῖτε ἀνθρώπινους ἐπαίνους». Γιατί «πώς μπορεῖτε να ἔχετε πίστη, ἀφοῦ ἐπιζητεῖτε ὁ ἕνας τον ἔπαινο τοῦ ἄλλου και ὄχι τη δόξα τοῦ Θεοῦ.».
 Και ὁ Ἀπόστολος μᾶς παραγγέλλει: «Εἴτε τρώτε, εἴτε πίνετε, εἴτε ό,τιδήποτε κάνετε, ὅλα να τα κάνετε για τη δόξα τοῦ Θεοῦ.» 
Και ο Θεολόγος Ἰωάννης κατατάσσει το μῖσος μαζί με το φόνο, λέγοντας: «Αὐτός που μισεῖ τον ἀδελφό του εἶναι ἀνθρωποκτόνος».

https://proskynitis.blogspot.gr/