Ὑπόθεση ΚΣΤ΄(26)

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Τοῦ ἀββᾶ Ἠσαΐα

Ἄν γιά χάρη τοῦ Θεοῦ σκληραγωγεῖς τό σῶμα σου μέ κάποια ἄσκηση καί οἱ ἄνθρωποι σέ ζηλέψουν καί σέ τιμήσουν γι᾿ αὐτήν, ἄφησέ την καί ἄρχισε ἄλλη, γιά νά μήν πάει χαμένος ὁ κόπος σου. Ἄν ὅμως ξεπέρασες τήν κενοδοξία, μή δίνεις σημασία στούς ἀνθρώπους, ξέροντας ὅτι σέ αὐτό πού κάνεις ἔχεις σύμφωνο καί τόν Θεό.

Ὅπως εἶναι ἕνα σπίτι πού δέν ἔχει πόρτες καί παραθυρόφυλλα καί μπαίνει μέσα ὅποιο ἑρπετό θελήσει, ἔτσι εἶναι καί ἐκεῖνος πού κάνει ἀσκητικό κόπο καί δέν τόν φυλάγει.

Ὅπως ἡ σκουριά κατατρώει τό σίδερο, ἔτσι καί ἡ τιμή ἀπό τούς ἀνθρώπους κατατρώει τήν καρδιά, ἄν αὐτή τήν ἀποδεχτεῖ.

Ὅπως τό ζιζάνιο, ὅταν ἀναρριχηθεῖ στήν κληματαριά, καταστρέφει τόν καρπό της, ἔτσι καί ἡ κενοδοξία καταστρέφει τόν καρπό τοῦ μοναχοῦ πού θά πειστεῖ σέ αὐτήν.

Θεωρῶ ἑπομένως σπουδαῖο καί πολύτιμο τό νά νικήσει κανείς τήν κενοδοξία καί νά προκόψει στή γνώση τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἐκεῖνος πού θά πέσει στίς αἰσχρότητες τοῦ δεινοῦ πάθους τῆς κενοδοξίας, χάνει τήν εἰρήνη, ἡ καρδιά το σκληραίνει ἀπέναντι στούς ἁγίους γέροντες, μέσα του κατοικεῖ ὁ φθόνος καί σφάζεται ἀπό τούς δαίμονες· καί μετά ἀπό ὅλα αὐτά τά κακά πέφτει στήν ἄθεη ὑψηλοφροσύνη. Ἐσύ ὅμως, πιστέ ἄνθρωπε, νά ἔχεις κρυφούς τούς καρπούς σου, καί φρόντισε μέ πόνο καρδιᾶς νά μήν τούς πάρει ἡ γλώσσα σου καί τούς παραδώσει στούς ἐχθρούς σου.


Συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εὐεργετινός τόμος γ΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/