1. Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ ἱερεῖς;
Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία, ἀλλά καί τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Γέροντα Πορφυρίου, τήν Ἐκκλησία τήν ἀποτελοῦν: α) ἡ Ἁγία Τριάδα[1], β) ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης[2], γ) οἱ ἅγιες ἀγγελικές δυνάμεις (τά ἐννέα τάγματα τῶν ἐπουρανίων ἀσωμάτων δυνάμεων)[3], δ) οἱ βαπτισμένοι ὀρθοδόξως καί κεχρισμένοι Χριστιανοί, κληρικοί [α)ἀνώτεροι:Πατριάρχαι-Ἐπίσκοποι, Ἱερεῖς-πρεσβύτεροι, διάκονοι καί β)κατώτεροι:ὑποδιάκονοι, ἀναγνῶστες, ἱεροψάλτες, νεωκόροι] καί λαϊκοί οἱ ὁποῖοι ζοῦν τώρα σ΄ αὐτόν τόν κόσμο ἔχοντας μετάνοια, κάθαρση καί φωτισμό[4], ε) οἱ πιστοί κληρικοί καί λαϊκοί πού κοιμήθηκαν «ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει», διατηρώντας τήν συναρμογή καί ἔνταξή τους στό Ἐκκλησιαστικό σῶμα καί τέλος στ) ἐκεῖνοι πού ἔζησαν πρίν ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καί ἀποδέχθηκαν τό κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου στόν Ἅδη[5].
 Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη
[1] Πρβλ. ὅ.π. σελ. 193.
[2] Ὅ.π. σελ. 227.
[3] Ὅ.π. σελ. 195.
[4] Ὅ.π. σελ 226-7. Πρβλ. καί Πατερική Θεολογία σελ. 177-8.
[5] Πρβλ. Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Καραμούζη, Τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?contents=antiairetika/contents.asp&main=antiairetika.