Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης
 
Ἀκρωτήρι Χανίων 6/1/2021 Τῶν Φώτων
Σεβασμιώτατοι,
 
Θεωρεῖτε ὅτι ἀντιστέκεστε στὸν καίσαρα στέλνωντας ἐπιστολὲς καὶ ἐκφράζοντας την δυσαρέσκειά σας καὶ ζητῶντας νὰ ἐφαρμοστῇ ἡ προηγούμενη ἀπόφασις τῶν κυβερνώντων γιὰ 25 ἄτομα κατὰ τὴν λειτουργία τῶν Θεοφανείων, καὶ μετὰ ὅλα πάλι κλειστά;
Ἐνῷ ἔχετε σκλαβώσει καὶ φυλακίσει τὴν ἐκκλησία νομίζετε ὅτι εἶναι ἀντίστασι νὰ ζητᾶτε πιὸ εὐρύχωρο κελί ἀπὸ τοὺς δεσμῶτες της ,τώρα ποὺ σᾶς ἔβαλαν σὲ στενώτερο; «Ἀφῆστε μας γιὰ μιὰ μέρα νὰ λειτουργήσουμε μὲ 25 πιστοὺς» δηλαδὴ νὰ παίξουμε ἄλλη μία μέρα τὸ θέατρό μας;
Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει καὶ τὴν συνεργασία σας μὲ τοὺς διῶκτες, καὶ τὴν προδοσία τῆς ἀποστολῆς σας, καὶ πόσο σᾶς λογαριάζουν αὐτοὶ ποὺ σᾶς χρησιμοποιοῦν.
Ποτέ, κανεὶς, πουθενὰ δὲν ἐκτίμησε τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς προδότες.
Τοὺς λέτε ὅτι σᾶς κατηγοροῦν οἱ πιστοὶ ὅτι «μειδοτήσατε σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Λατρεία καὶ τὴν ζωή τῆς ἐκκλησίας» (Ἐκκλ Ἑλλάδος 15/12/2020) καὶ ὅτι «ἀρνηθήκατε τὴν εὐθύνη σας καὶ τὴν ἀποστολή σας κάνωντας ὑπερβολικὲς παραχωρήσεις» (Ἐκκλ Κρήτης 4/1/2021)
 
Ἀληθὴ εἶναι αὐτά. Γιατὶ δὲν ἀπαντᾶτε στὶς κατηγορίες;
 
Καὶ τί περιμένετε; Νὰ σᾶς λυπηθοῦν; Ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους καὶ δὲν θὰ τοὺς εἶστε πλέρον χρήσιμοι, θὰ σᾶς πετάξουν στὰ σκουπίδια σὰν στυμένες λεμονόκουπες. Θὰ πάρετε τὴν ἴδια ἀπάντησι ποὺ πῆρε ὁ Ἰούδας ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς, πρὶν πετάξει τὰ 30 ἀργύρια τῆς προδοσίας: «Τί μᾶς νοιάζει ἐμᾶς; Τί πρὸς ἡμᾶς; Σύ ὅψει».

 
Εἶναι ἔτοιμοι, ὅταν δὲν θὰ σᾶς ἔχουν ἀνάγκη πλέον, νὰ ἐξαπολύσουν τὰ ὄργανα τῆς προπαγάνδας τους μὲ μεγαλύτερη ἔντασι κατηγορῶντας σας ὡς αἰτίους κάθε κακοῦ. Τὸ λέτε καὶ οἱ ἵδιοι μιξοκλαίγοντας: «ἡ Ἐκκλησία ὑπομένει καί τίς ἐμμονικές ἐπιθέσεις δημοσίων προσώπων καί μέσων, τά ὁποῖα ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν μάχη κατά τοῦ κορωνοϊοῦ σέ πόλεμο κατά τοῦ «ἀνορθολογισμοῦ τῆς θρησκείας», ἄν καί δέν ἔχει ἐπισημανθεῖ συρροή κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν». (Ἐκκλ Ἑλλάδος 15/12/2020) Καὶ τότε τί θὰ κάνετε; Ποὺ θὰ προστρέξετε; 
 
Ὁ πιστὸς λαὸς, ποὺ ἀγαπάει τὴν ἐκκλησία του καὶ τὴν πατρίδα του, τό βλέπετε -γιατὶ δὲν νομίζω νὰ εἶστε τόσο τυφλωμένοι- σὲ λίγο δὲν θὰ θέλει κἄν νὰ σᾶς βλέπει καὶ νὰ σᾶς ἀκούῃ. Ἐσεῖς ἀκολουθῶντας τὴν μέθοδο τῶν προπαγανδιστῶν κυβερνώντων, πὲραν τοῦ ὅτι τὸν περιφρονήσατε καὶ τὸν προδώσατε, τὸν κατηγορεῖτε ὡς ψεκασμένο, φανατικὸ, ζηλωτή, καὶ ὅσα ἄλλα ἔχετε ἐκστομίσει.
 
Ἄλλὰ ἐκκλησία χωρὶς πιστὸ λαὸ δὲν ὑπάρχει. Ἐπίσης ἐκκλησία χωρὶς τὴν δύναμι τῆς πίστεως δὲν ὑπάρχει. Ἐσεῖς ἀποδεικνύετε μὲ τὶς πράξεις σας ὅτι δὲν πιστεύετε στὸν Θεό. Ἄντὶ νὰ παρηγορήσετε τὸν τρομοκρατημένο λαὸ ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν δαιμονοκίνητων κυβερνώντων , ἀντὶ νὰ τὸν ἐμψυχώσετε, τὸν τρομοκρατεῖτε, τὸν ὑβρίζετε καὶ τὸν ἀπογοητεύετε. Νομίζετε ὅτι αὐτὰ θὰ μείνουν ἀτιμώρητα; Νομίζετε ὅτι παίζετε θέατρο καὶ ὅταν τελειώσει ἡ παράστασι θὰ ἀκούσετε μπράβο καὶ παλαμάκια; 
 
Εἴδατε σήμερα τί ἔγινε στὶς ἐκκλησίες; Εἴδατε τὸν κόσμο; Γιατί νομίζετε πῆγε; Ἐπειδὴ κάνατε τὸ ἀντάρτικό σας ὅτι δὲν ὑπακοῦτε στὴν κυβέρνησι γιὰ τὸ πλῆρες κλείσιμο τῶν ἐκκλησίῶν; Ἐσεῖς κάνατε δῆθεν ὅτι ἀντιστέκεστε, σὲ συνενόησι μὲ τὴν κυβέρνησι, ἀκριβῶς ἐπειδὴ γνωρίζατε ὅτι θὰ πάῃ ὁ κόσμος. Γιὰ νὰ καρπωθεῖτε κάτι ἀπὸ τὴν προσέλευσι τοῦ κόσμου καὶ νὰ μπορέσετε νὰ χειραγωγήσετε τὸν λαό λέγοντας ὅτι «εἴδατε ὅταν χρειαστεῖ ἀντιστεκόμαστε». Καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ σπρώξετε τοὺς ἀνθρώπους μὲ μεγαλύτερη εὐκολία στὸ ἐπόμενο βῆμα προδοσίας καὶ δουλείας ποὺ εἶναι τὰ ἐμβόλια. Ἑξ ἄλλου τὸ λέτε καὶ στὶς ἀνακοινώσεις σας.
 
Ἄν ὁ λαὸς ἤξερε τὴν δύναμί του ὅλο τὸ σκηνικὸ τῆς προδοσίας καὶ τῆς ὑποτέλειας θὰ εἶχε πρὸ πολλοῦ καταρεύσει. Ἄν πήγαιναν ὅλοι στοὺς ναοὺς λέγοντας ὅτι πᾶμε στὴν ἐκκλησία γιατὶ εἴμαστε χριστιανοὶ τί θὰ ἔκαναν οἱ κρατοῦντες; Πόσους χωροῦν οἱ φυλακές τους; Πολὺ λίγους. Γι᾿ αὐτὸ θέλουν νὰ κάμουν φυλακὴ ὅλη τὴν γῆ , τοὺς ἀνθρώπους ἐκουσίως φυλακισμένους καὶ ἐσᾶς δεσμοφύλακες τῶν ψυχῶν, ὅπως αὐτοί τῶν σωμάτων.
 
Συνέλθετε. Ἀναλογιστεῖτε τί ἐπαγγέλεστε, ἀναλογιστεῖτε ποιὸν ὑποσχεθήκατε νὰ ὑπηρετῇτε. Τό νὰ σᾶς πετάξουν οἱ δαιμονάνθρωποι τοὺς ὁποίους ὑπηρετεῖτε στὰ σκουπίδια τοῦ κόσμου τούτου δὲν εἶναι καὶ τόσο κακό, οὔτε γιὰ τὴν ἐκκλησία οὔτε γιὰ σᾶς τοὺς ἰδίους. Μὴν σᾶς πετάξει στὰ αἰώνια σκουπίδια τῆς κολάσεως ὁ Δίκαιος Κριτής, ὁ Παλαιὸς τῶν ἡμερῶν, ὁ Τρισάγιος καὶ μαζί σας ὅσους σᾶς ἀκολουθοῦν. Αὐτὸ θὰ εἶναι φοβερό. 
 
Ἕνας ψεκασμένος ἀπὸ τὸν ἁγιασμό τοῦ παπά.
 
 
 
 
https://orthopraxia.gr/προς-ἀρχιερεῖς-τοῦ-σήμερον/