Τι έχεις λοιπόν, υπερήφανε άνθρωπε, όπερ ουκ έλαβες;
Ει δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μή δήθεν λαβών;
Γνώθι, ψυχή ταπεινή, τον σόν ευεργέτην και πρόσεχε μη σφετερισθής τα
ξένα – τα του Θεού – ως ίδια κατορθώματα. Γνώθι, αθλία, την ύπαρξίν σου·
επίγνωθι την καταγωγήν σου. Μη λησμονής πως είσαι ξένη εδώ και όλα ξένα!
Και, αν σου έδωκεν ο γλυκύς ευεργέτης Θεός, απόδος εν καθαρά συνειδήσει,
εκ των ιδίων τα ίδια, «τα σά εκ των σών».

Εάν ανέβης εις ουρανούς και είδες των Αγγέλων τας φύσεις, ήκουσας δε και
τας φωνάς των θείων Δυνάμεων· εάν θεολογής και διδάσκης, εάν ενίκησας τας
μηχανάς των δαιμόνων, εάν γράφης και λέγης και κάμης, όλα είναι Θεού δωρεά.
Ειπέ λοιπόν τω Κυρίω σου·
– Λάβε, πνοή μου γλυκεία, Ιησού μου, «τα σά εκ των σών!»
Και τότε, αχ! τότε, ψυχή μου! Τι έχεις να ιδής,
όταν ανοίγουν οι θησαυροί του Θεού και σε λέγει·
– Λάβε υιέ μου, τα πάντα, διότι εφάνης πιστός και καλός κυβερνήτης!
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2020/06/blog-post_476.html