Ταπεινοφροσύνη εἶναι ἀκατάπαυστος προσευχή μέ δάκρυα καί κακοπάθειαν. Αὐτή ἐπικαλεῖται πάντοτε τόν Θεόν εἰς βοήθειαν καί δέν ἀφήνει νά θαῤῥεύεται κανείς εἰς τήν ἰδικήν του δύναμιν καί σοφίαν ἀνόητα, οὔτε νά ὑπερηφανεύεται ἔναντι κανενός. Αὐτά εἶναι φοβερές ἀῤῥώστιες τοῦ πάθους τῆς ὑπερηφάνειας.

ἘκτῆςΦιλοκαλίας.

Humility consists in constant prayer combined with tears and suffering. For this ceaseless calling upon God for help prevents us from foolishly growing confident in our own strength and wisdom, and from putting ourselves above others. These are dangerous diseases of the passion of pride.

The Philokalia.