«Ἡ ταπεινοφροσύνη

ἔβαλε τόν τελώνη πάνω ἀπό τόν Φαρισαῖο.

Ἡ ὑπερηφάνεια νίκησε καί τίς ἀσώματες δυνάμεις

 καί τίς ἔκανε διαβολικές.

Ἡ ταπεινοφροσύνη καί ἡ ἀναγνώριση τῶν ἁμαρτημάτων,

 ἔβαλε στόν Παράδεισο τόν ληστή

πιό μπροστά ἀπό τούς Ἀποστόλους.

Ἄν λοιπόν, αὐτοί πού ὁμολογοῦν τά  ἁμαρτήματά τους ἀποκτοῦν τόση παρρησία,

 οἱ ἄλλοι πού βλέπουν στόν ἑαυτό τους τόσα ἀγαθά

 καί παρ’ ὅλ’ αὐτά διατηροῦν ταπεινή τήν ψυχή τους,

 πόσα στεφάνια θά πετύχουν;».

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

  «Ὅταν εἴμαστε ἀνίκανοι νά ἀναρριχηθοῦμε

στίς βουνοκορφές τῆς ἀρετῆς,

ἐκεῖνο πού πρέπει νά κάνουμε,

εἶναι νά κατεβοῦμε στό φαράγγι τῆς ταπείνωσης.

Ἡ ταπείνωση εἶναι ὁ πιό σίγουρος μεσολαβητής μας

μπροστά στό θρόνο τοῦ Κυρίου.

Τό ταπεινό φρόνημα καί ἡ αὐτομεμψία

εἶναι πού θά κάνουν τούς ἔσχατους νά γίνουν πρῶτοι».

Στάρετς Μακάριος