Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ νέα ζωή πού κατήργησε τόν θάνατο
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ καινή-καινούργια ζωή πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός μας. Σύμφωνα μέ τόν μακαριστό Γέροντα Πορφύριο, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ νέα ζωή, «ἡ ζωή ἐν Χριστῷ». Στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει θάνατος, διότι ὁ Χριστός τόν καταργεῖ. Ὅποιος ζεῖ ἐντός Της, δέν φοβᾶται τό θάνατο[1], ἀλλά ἐπίσης οὔτε τόν διάβολο, οὔτε τήν κόλαση[2]. Ἡ αἰωνιότητα, ἡ μετοχή στήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, στήν αἰώνια μακαριότητα, εἶναι μιά πραγματικότητα, πού ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ καί ἀπό τώρα, γι’ αὐτούς πού θέλουν, δηλ. γι’ αὐτούς πού ἐντάσσονται ὀργανικά στήν Ἐκκλησία[3].Σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τόν ἑξῆς λόγο τοῦ Κυρίου: «Ἐάν τις τόν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μή γεύσηται θανάτου εἰς τόν αἰῶνα»[4]. Ὁ Χριστός μέ τόν θάνατό του «ἐπάτησε τόν θάνατο»[5]. «Ὅποιος μπαίνει στήν Ἐκκλησία», διακήρυσσε ὁ Ὅσιος Γέροντας, «σώζεται, γίνεται αἰώνιος…δέν πεθαίνει ποτέ»[6]. Δέν ὑπάρχουν δύο ζωές, μία πρό καί μία μετά θάνατον. «Μία εἶναι ἡ ζωή»[7], ἑνιαία. Οὐσιαστικά ἡ Ζωή εἶναι ὁ Χριστός[8]. Ἐάν κανείς ἐνταχθεῖ πραγματικά καί παραμείνει ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἐντάσσεται σ’ αὐτήν τήν μία καί ἑνιαία Ζωή, πού εἶναι ὁ Χριστός. «Εἶμαι αἰώνιος»[9] διακήρυσσε πανηγυρικά ὁ Γέροντας.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
[1] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄,σελ. 479.
[2] Ὅ.π. σελ. 535.
[3] Ὅ.π. σελ. 582- 583.
[4] Ἰωάν. 8, 52.
[5] Πρβλ.τό Ἀναστάσιμο: «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
[6] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 198-199.
[7] Ὅ.π. σελ. 583.
[8] Ἰωάν. 14, 6.
[9] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄,σελ. 199.