π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Οι διάφορες ομάδες της λεγόμενης «Νέας Επο­χής» και ιδιαίτερα οι «ψυχολατρείες», που υπόσχονται να «αναπτύξουν» ολόκληρο το «δυναμικό» τού «έσω ανθρώπου», τη διεύρυνση της συνείδησης πέρα από τα όρια τού συγκεκριμένου προσώπου και το «συντονισμό» της με την «Υπέρτατη Συνείδηση» ή «Υπερσυνειδητότητα» με στόχο τον «υπεράνθρωπο», χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και τεχνικές.

Οι επί μέρους ομάδες εκφράζουν πολλές τάσεις και χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές αυτοεμπειρίας, διαλογισμού, αναγέννησης (Rebirthing), βοοενεργητική, μουσική, λαϊκή θεραπευτική, οικοδομική βιολογία, ηλιακή ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος, ραδιοαίσθηση, μεταβίβαση σκέψης κ.ο.κ. (New Age Forum – πρόγραμμα Sailbranz, σ. 2).

Στη «Νέα Εποχή» μπορεί κανείς να βρει όλες τις ανατολικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται για την α­πόκτηση τού «φωτισμού»: Το ζεν, τη γιόγκα, κινήσεις αναπνοής, χορού, μορφές θεραπευτικής της λεγόμενης «ανθρωπιστικής ψυχολογίας» και της «υπερπροσωπικής ψυχολογίας» (Transpersonale). Ακόμη χρησιμοποι­ούνται τεχνικές από το χώρο του αποκρυφισμού, που υπόσχονται να ανακαλύψουν τα μυστήρια της ύπαρξης του άνθρωπου και τις «απόκρυφες δυνάμεις».Έτσι χρη­σιμοποιούνται μέθοδοι που είναι σε χρήση στους ροδόσταυρους, στη θεοσοφία, στην ανθρωποσοφία, την τάση ενοποίησης της ανατολικής και δυτικής σκέψης, δηλαδή της κοσμοθεωρίας των ασιατικών θρησκειών (ολική θεώρηση τού κόσμου) με τις φυσικές επιστήμες.

Στο ρεύμα της New Age κινούνται με μεγάλη ευ­κολία ονόματα όπως ο Khan και ολόκληρος ο σουφισμός της Δύσης, ο Δάσκαλος Tai Chuan ΑΙ Huanc, ο Rolig Thumber και άλλοι εκπρόσωποι της ινδιάνικης θρησκείας, ο Carlos Castaneda με τις εμπειρίες του από τη χρήση της Mescalin (είδος ναρκωτικού), εκ­πρόσωποι της «μητρικής θεότητας», προσωπικότητες τού Θιβετιανού βουδισμού, όπως οι αποθανόντες Chögyam Trungpa και Anagarika Govinda. Σε μας τους Έλληνες είναι γνωστός ο Ole Nydhal από την ελληνική τηλεόραση (!), όπως και ο Δαλάι Λάμα. Από τις φυσι­κές επιστήμες αναφέρουμε τα ονόματα τού Fritjof Capra και τού David Bohm. Στο «ρεύμα» της «Νέας Επο­χής» ανήκουν επίσης και οι τεχνικές τού γκουρού Ράζνις και τού David Spranger.

Κλείνοντες και το κεφάλαιο αυτό παρατηρούμε πως οι διάφορες ομάδες για τις οποιες κάνουμε εδώ λόγο χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές. Όμως μερικές φορές οι τεχνικές αυτές, που θεμελιώνονται στην ασιατική κοσμοθεωρία και αποβλέπουν σε θρησκευτικούς σκοπούς, παρουσιάζονται στη Δύση διαφορετικά σαν «επιστημονικές» μέθοδοι, που αποβλέπουν, όχι στην α­παλλαγή τού άνθρωπου από το βασανισμό της Samsa­ra, δηλαδή στην «απελευθέρωση» από το θάνατο και τη ζωή, αλλά προσφέρονται σαν δήθεν «συνταγές» προς λύση όλων των προβλημάτων της ζωής. Εδώ αναφερόμαστε ειδικώτερα στη γιόγκα και στο διαλογι­σμό, που είναι σε χρήση σε όλες τις γκουρουιστικές κινήσεις.

Όποιος μυείται σ’ αυτές τις τεχνικές με τη θέλησή του ή και χωρίς να το αντιληφθεί, αρνείται το ιερό βάπτισμα και το ιερό χρίσμα, εντάσσεται στη λατρεία «άλλων θεών», τους οποίους επικαλείται και λατρεύει κατά το διαλογισμό.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις αποκρυφιστικές ομάδες αποβλέπουν στην ανακάλυψη «κρυφών δυνάμεων» μέσα στον άνθρωπο ή έξω από αυτόν και στη χρησιμοποίησή των για τους σκοπούς τού ανθρώ­που.

Ειδικότερα στον πνευματισμό χρησιμοποιούνται διάφορα αντικείμενα (τραπεζάκι, ποτήρι, εκκρεμές, κ.ο.κ.), με σκοπό την επικοινωνία με τα «πνεύματα» και την «άμεση πληροφόρηση». Παρόμοια αντικείμενα χρησιμοποιούνται σαν όργανα, με σκοπό την ύπνωση ενός μέντιουμ, το οποίο μεταδίδει με διάφορους τρό­πους τα «μηνύματα» και εκτελεί δήθεν «θαυμαστά φαι­νόμενα», όπως «αυτόματες θεραπείες» κ.α.

Στις διάφορες ομάδες της «Νέας Εποχής» χρησι­μοποιούνται όλες οι τεχνικές στις οποίες αναφερθήκαμε και πολλές άλλες από διάφορους χώρους (ανθρωπιστι­κή ψυχολογία, ψυχολογία τού βάθους, μασάζ, μουσι­κή, χορός, ζωγραφική, κ.ο.κ.). Τις περισσότερες φορές οι τεχνικές αυτές παρουσιάζονται με το μανδύα της ε­πιστήμης και πάντως χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι αποκρυφιστικές διασυνδέσεις των ομάδων και η εξωχριστιανική τους διδαχή. Η αποξένωση από την προη­γούμενη πίστη έρχεται βαθμιαία. Οι κινήσεις αυτές δεν αποβλέπουν σε απότομη ρήξη με την Εκκλησία, αλλά στην αλλαγή τού θρησκευτικού φρονήματος των οπα­δών.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ, ΓΚΟΥΡΟΥΪΣΜΟΣ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 1997 – 4Η ΕΚΔΟΣΗ

Επιμέλεια: Διονύσιος Πυλαρινός
https://aoratospolemostheblog0.wordpress.com/2015/03/31/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B7%CF%83/