Τεχνική ἐλέγχου τῶν ὀνείρων
“Συνειδητόν” ἤ “Διαυγές” Ὄνειρον (lucid dream)
 
Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ναυπλιώτης
Σὲ διαφήμιση γνωστῆς μάρκας ἠλεκτρονικῶν διαβάζουμε:
«Ἂν ὑποφέρετε ἀπὸ συχνοὺς ἐφιάλτες καὶ ἀνήσυχο ὕπνο ἦρθε ἡ ὥρα νὰ δοκιμάσετε τὴ νέα ἐφαρμογὴ Dream: On γιὰ iPhone, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ δημιουργό της, καθηγητὴ Richard Wiseman, ἔχει τὴ μοναδικὴ ἱκανότητα νὰ ἐλέγχει τὰ ὄνειρά μας! Γιὰ νὰ ἐνεργοποιήσετε τὴν ἐφαρμογή, πρέπει ἀρχικὰ νὰ θέσετε τὸ ξυπνητήρι (ὥρα καὶ τόνο) σας ὅπως καὶ τὸ θέμα (soundscape) τοῦ τί θέλετε νὰ ὀνειρευτεῖτε. Στὴ συνέχεια τοποθετεῖτε προσεκτικά τό τηλέφωνό σας στὴν ἄκρη τοῦ κρεβατιοῦ μὲ τὴν ὀθόνη νὰ κοιτᾶ πρὸς τὰ κάτω. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ τὸ Dream:On παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις σας ὅσο κοιμᾶστε καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ θεωρεῖ ὅτι ξεκινᾶτε νὰ ὀνειρεύεστε παίζει τὸ soundscape τῆς ἐπιλογῆς σας…».1
 
Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη καθὼς πολλὲς ἑταιρεῖες ἔτρεξαν νὰ προλάβουν τὸν συν­αγωνισμὸ τοῦ καλύτερου λογισμικοῦ γιὰ ἔλεγχο ὀνείρων. Ἡ ἐφαρμογὴ DreamZ ἐγγυᾶται καὶ αὐτὴ τὸν ἔλεγχο τῶν ὀνείρων σας.
 
Τί εἶναι τὸ συνειδητὸν ἢ «διαυγὲς ὄνειρον»;
 
Ἕνα συνειδητὸ ὄνειρο εἶναι ἕνα ὄνειρο, στὸ ὁποῖο γνωρίζετε ὅτι ὀνειρεύεσθε, ἐνῷ εἶσθε ἀκόμα στὸ ὄνειρο. Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση σᾶς δίνει τὴν εὐαισθητοποίηση / συνείδηση / διαύγεια στὸ ὄνειρο. Ἡ λέξη «διαύγεια» σημαίνει νὰ ἔχεις σαφεῖς σκέψεις καὶ κατανόηση. Ὡστόσο, ἕνα συνειδητὸ ὄνειρο δὲν εἶναι ἁπλὰ τὸ ὄνειρο ὅπου ἔχετε τὴ κατανόησή του. Ὁ ἐπίσημος ὁρισμὸς τοῦ συνειδητοῦ ὀνείρου σημαίνει ὅτι ὁ ὀνειροπόλος πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι… ὀνειρεύεται.
 
Τί εἶναι ὁ Ἔλεγχος Ὀνείρου;
 
Ἔλεγχος Ὀνείρου εἶναι συχνὰ αὐτὸ ποὺ οἱ ἄνθρωποι σκέφτονται, ὅταν θέλουν νὰ κάνουν ἐνδιαφέροντα πράγματα σὲ ἕνα ὄνειρο, σὰν νὰ ἦταν πραγματικὴ ζωή. Γιὰ παράδειγμα: Νὰ ἔχουν σοῦπερ δύναμη, τηλεμεταφορά, τηλεκίνηση, νὰ ἐπισκέπτονται ἄλλους πλανῆτες, καὶ ὁ κατάλογος συνεχίζεται μὲ μοναδικὸ ὅριο τὴ φαντασία σας. Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς τοῦ χώρου ὁ Ἔλεγχος Ὀνείρου δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ «διαυγὲς ὄνειρο», καθὼς μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει Ἔλεγχο στὸ ὄνειρό του, ἀλλὰ χωρὶς ἀπόλυτη διαύγεια καὶ ἀντίστροφα κάποιος μὲ ἀπόλυτη διαύγεια νὰ μὴ ἔχει καθόλου ἔλεγχο. Γενικὰ ἔλεγχος θεωρεῖται, ὅταν κάποιος δρᾶ σὲ ἕνα ὄνειρο ἀπολύτως συνειδητὰ μὲ πρόθεση νὰ ἀλλάξει ἢ νὰ καθορίσει τὸ περιεχόμενό του.
 
Καταγραφὴ Ὀνείρων
 
Ἡ ἀνάκληση ὀνείρων εἶναι ἡ ἱκανότητα νὰ θυμᾶται κανεὶς τὰ ὄνειρά του. Ἡ ἱκανοποιητικὴ ἀνάκληση θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἐπίτευξη συνειδητοῦ ὀνείρου. Ἡ κύρια τεχνικὴ ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι νὰ κρατᾶ κανεὶς ἕνα ἡμερολόγιο ὀνείρων (ὀνειρολόγιο), στὸ ὁποῖο νὰ καταγράφει ὅ,τι ὄνειρο (ἢ τμῆμα ὀνείρου) θυμᾶται ἀκριβῶς μόλις ξυπνήσει. Στὶς γενικὲς ὁδηγίες γιὰ πετυχημένο Ἔλεγχο Ὀνείρων δίνονται κάποιες συμβουλὲς προεργασίας. Μπορεῖς νὰ κρατᾶς ἕνα ὀνειρολόγιο δίπλα στὸ κρεββάτι, ἕνα τετράδιο ποὺ μὲ τὸ ποὺ ξυπνᾶς ἢ καθὼς πίνεις τὸν καφέ σου στὴν κουζίνα νὰ γράφεις γιὰ τὰ ὄνειρα ποὺ εἶδες τὸ προηγούμενο βράδυ.. Αὐτὸ εἶναι βασικὸ νὰ γίνει, ὅταν εἶσαι φρεσκοξυπνημένος καὶ θυμᾶσαι λεπτομέρειες ποὺ ἀργότερα θὰ ξεχάσεις.
 
Σύμφωνα πάντα μὲ τοὺς εἰδικοὺς καταγραφὴ τῶν ὀνείρων σὲ ὀνειρολόγιο ἐξυπηρετεῖ δύο σκοπούς: ἐξασκεῖς τὴν μνήμη σου στὸ νὰ κάνει ἀνάκληση ὀνείρων καὶ “δηλώνεις” στὸν ἑαυτό σου ὅτι ἀσχολεῖσαι μὲ τὰ ὄνειρα ὁπότε τὸν προγραμματίζεις κατὰ κάποιο τρόπο. Ἐπίσης τὸ ὀνειρολόγιο μπορεῖ νὰ σὲ βοηθήσει νὰ ἀναγνωρίσεις μοτίβα στὰ ὄνειρά σου, εἴτε αὐτὰ ἀφοροῦν γεγονότα ποὺ συμβαίνουν συχνὰ στὰ ὄνειρά σου, ὁπότε θὰ μποροῦσες νὰ τὰ χρησιμοποιήσεις, γιὰ νὰ ἀναγνωρίσεις πότε ὀνειρεύεσαι ἢ θὰ μποροῦσες νὰ ἀναλύσεις τὸ ὑποσυνείδητο ὑλικὸ ποὺ πιστεύεις πὼς σχετίζεται μὲ ὁ,τιδήποτε ποὺ σὲ προβληματίζει.
 
Διατί νὰ θέλη κάποιος
 
νὰ ἔχη συνειδητότητα εἰς τὰ ὄνειρά του;
 
• Διὰ διασκέδασιν
 
• Διὰ νὰ δραπετεύση ἀπὸ τὴν δύσκολον πραγματικότητα καὶ τὸ ἄγχος
 
• Διὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τοὺς …ἐφιάλτας του
 
• Διὰ καλλιτεχνικὴν ἔμπνευσιν
 
• Διὰ νὰ ἀποκτήσουν δεξιότητας, αἱ ὁποῖαι θὰ τοὺς χρησιμεύσουν εἰς τὴν πραγματικὴν ζωήν
 
ΥΠΟΒΟΣΚΟΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ
 
Εἶναι νέο φροῦτο ὁ ἔλεγχος τῶν ὀνείρων ἢ κάποια μετάλλαξη ἀνατολίτικης δοξασίας προσ­αρμοσμένη στὴ Δυτικὴ κουλτούρα, ὅπως ἀκριβῶς ἡ Γιόγκα, ἡ Μετενσάρκωση καὶ κάποιες ἀνορθόδοξες θεραπευτικὲς μέθοδοι; Οἱ ὑποστηρικτὲς μιλοῦν γιὰ ἀρχαῖες καταβολὲς τοῦ φαινομένου καὶ δὲν διστάζουν νὰ ἀλλοιώσουν ἀκόμα καὶ Βιβλικὰ ἐδάφια προκειμενου νὰ βεβαιώσουν τὸν ἰσχυρισμὸ τους, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ Β΄ Κορ. Ιβ’ 1-4: «Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου· οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι…».
 
Οἱ διαφορὲς ὅμως, τῶν ἐμπειριῶν τῶν ὀνειροπόλων ταξιδευτῶν καὶ τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Παύλου εἶναι πολλές. Ο ἴδιος δὲν λέει εὐθέως ὅτι αὐτὸς εἶχε τὴν ἐμπειρία, ἀλλὰ ὁμιλεῖ ταπεινοφρόνως περὶ δῆθεν «τρίτου» προσώπου: «οἶδα (γνωρίζω) ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ», «οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον», «ὑπὲρ τούτου καυχήσομαι». Εἶναι ἐπίσης ἀξιοπρόσεκτο, ὅτι ἡ «ἀποκάλυψη» αὐτὴ εἶχε γίνει «πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων»· καὶ ὅμως, ὁ Ἅγιος διατηροῦσε αὐτὴ κρυφὴ χωρὶς κανένας ἄλλος νὰ γνωρίζει. Ἔτσι ἡ ἐμπειρία τοῦ Παύλου φαίνεται ὅτι δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα δικῆς του τεχνικῆς ἱκανότητας, ἀλλὰ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ὁποία ταπεινὰ ἀπέκρυψε γιὰ 14 ὁλόκληρα χρόνια.
 
Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ «Τελευταίου τῶν Νηπτικῶν», μακαριστοῦ γέροντος Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστῆ:
 
«Κάθε ἀληθὴς θεωρία δὲν εἶναι παρὰ θεία ἐνέργεια καί, ἑπομένως, μία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν. Τὸ πῶς, πότε καὶ πόσον γίνεται δὲν ἐμπίπτει ποτὲ στὴν ἀνθρώπινη πρωτοβουλία. Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀπόδειξις πρὸς τοὺς πεπλανημένους, οἱ ὁποῖοι προγραμματίζουν χρόνο, χῶρο καὶ σχῆμα καὶ ἰδίως μὲ τὶς ἔξωθεν αἰσθήσεις. Ὁ εὐχόμενος καὶ ἔχων καθαρὸν νοῦν καὶ καρδίαν καὶ συνήθως σὲ ὥρα προσ­ευχῆς, ἄνευ προγράμματος ἢ προσδιορισμοῦ, περιλάμπεται ἀπὸ ἄϋλον ἄκτιστον φῶς, λεπτὸν καὶ λευκότατον, τὸ ὁποῖον πλημμυρίζει ὅλον τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Αὐτὸ τὸ φῶς τὸν μεταμορφώνει καὶ τὸν μετασχηματίζει στὴν δική του ὑπερφυσικὴν λεπτότητα, ὁπότε δὲν αἰσθάνεται οὔτε βάρος, οὔτε πάχος, οὔτε πάθος ἀπὸ τὰ ἀδιάβλητα· ἔπειτα ἁρπάζει τὸν νοῦ του ὅπου ἂν αὐτό θελήση, ἐνῷ δὲν λειτουργοῦν οἱ αἰσθήσεις μηδὲ αὐτὸς ὁ νοῦς, ἀλλὰ μόνον ἀκολουθεῖ τὴν πορείαν τοῦ ἁγίου φωτός, μόνον θαυμάζει καὶ ἐκπλήσσεται καί, ἂν χρειασθῆ νὰ πληροφορηθῆ κάτι, τότε μόνον τὸ ἐπινοεῖ καὶ ὄχι ἐκ τῶν προτέρων, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν ὥρα καὶ γιὰ τὴν προκύψασαν ἀνάγκην. Τὸ πλεῖστον τῆς αἰσθήσεώς του εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον αἰσθάνεται τότε ὡς παρόντα, τοῦ ὁποίου τὴν αἴσθησιν ἀναπνέει καὶ οἱονεὶ ψηλαφεῖ καὶ κρατεῖ τὸν ἀκράτητον».4
 
Οἱ Βιβλικὲς παραπομπὲς δὲν πείθουν κανένα καὶ ἔχουμε καὶ σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις καὶ γιὰ ἄλλες πηγὲς ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ ὀπαδοὶ τῆς τεχνικῆς αὐτῆς, ὅπως π.χ., στὰ κείμενα «περὶ Ὀνείρων» τοῦ Ἀριστοτέλη, στὴν ἀλληλογραφία τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου καὶ σὲ κείμενα τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη. Καὶ αὐτὸ γιατί οἱ ἀναφορὲς δὲν συνοδεύονται ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη ἀναλυτικὴ παραπομπὴ στὰ ἀντίστοιχα ἔργα. Εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ὑπάρχει καὶ ἐδῶ παρερμηνεία, ὅπως συμβαίνει καὶ στὰ ἐδάφια Β΄ Κορ. Ιβ’ 1-4.
 
Ἀντιθέτως ἔχουμε σαφῆ ἀναφορὰ γιὰ τὸ φαινόμενο στὴν …Βουδιστικὴ βιβλιογραφία! Μεταφέρουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ κ. Ἄγγελου Βιαννίτη (Ψυχολόγος Ph.D – ψυχοθεραπευτής, κλινικὸς ὑπνοθεραπευτής)5:
 
«Στὴ θιβετανικὴ παράδοση, ὑπάρχει μία μορφὴ ἄσκησης, ποὺ ὀνομάζεται ὀνειρικὴ γιόγκα, dream yoga ἢ MI-Lam, ὅπως τὴν ὀνομάζουν. Εἶναι μία σειρὰ ἀσκήσεων, διαλογισμῶν, ἐφαρμογῶν, ποὺ ἐφαρμόζονται πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο, μετὰ τὸν ὕπνο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν ὕπνο. Σκοπός αὐτῶν τῶν τεχνικῶν, εἶναι ν’ ἀποκτήσει κανεὶς συν­είδηση μέσα στ’ ὄνειρό του…
 
»…Εἶχα τὴν τύχη, πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια, νὰ βρεθῶ σ’ ἕνα μοναστήρι στὸ Θιβὲτ καὶ νὰ ’ρθω σ’ ἐπαφὴ μ’ ἕνα ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους δασκάλους πάνω στὴν dream yoga, κοντὰ στὸν ὁποῖο ἀσκήθηκα γιὰ τρεῖς μῆνες. Ἦταν ὁ Lama Zopa Riponche. Τότε, τὸ ’91, ὁ Lama Zopa, στὴν πραγματικότητα, εἶχε νὰ κοιμηθεῖ 12 χρόνια! Δὲν ξέρω πῶς σᾶς ἀκούγεται αὐτὸ – ἀκούγεται περίεργο, ἔτσι; Τί σημαίνει; Ἔμπαινε σὲ στάση διαλογισμοῦ – ποτὲ δὲν ξάπλωνε. Ἔμπαινε σὲ στάση διαλογισμοῦ – μπορεῖ νὰ ’κλεινε τὰ μάτια του ἢ μπορεῖ νὰ τὰ ’χε ἀνοιχτὰ – ἔμενε ἀκίνητος, ἀλλὰ κρατοῦσε ἐναργῆ τὴ συνειδητότητά του καὶ ὅλος αὐτὸς ἦταν ὁ ἀγώνας του. Γιατί τὸ κάνουν αὐτό; Τόση σημασία ἔχουνε αὐτὰ τὰ ὄνειρα ν’ ἀποκτήσεις συνείδηση; Τὸ κάνουν γιατί βασικὰ αὐτὴ ἡ ἄσκηση ἀπορρέει ἀπὸ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιλαμβάνονται τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου. Ἔτσι ὅπως περιγράφουν τὸ θάνατο, τὸν περιγράφουνε σὲ στάδια, τὰ ὁποῖα τὰ ὀνομάζουν bardo…
 
»…Τὸ τί ὄνειρο θὰ δεῖ ὁ καθένας, ἔχει νὰ κάνει μ’αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει μέσα του. Στὰ δύο πρῶτα στάδια, μᾶς λένε, ὅτι αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ περισσότερο εἶναι τὰ βιώματα καὶ οἱ ἀναμνήσεις αὐτῆς ἐδῶ τῆς ἐνσάρκωσης. Κατόπιν περνάει σ’ ἕνα ἄλλο στάδιο ποὺ ἔχει –νὰ τὸ πῶ ἔτσι– ἔχει χαθεῖ ἡ ἀτομικότητα κι ἔχει …ἡ ψυχή, ἡ συνειδητότητα τοῦ ἀνθρώπου, χαθεῖ μέσα στὸ μεγάλο ὠκεανὸ τῆς Κοσμικῆς Συνειδητότητας. Γιὰ τοὺς Θιβετανοὺς εἶναι πολὺ σημαντικὸ ν’ ἀποκτήσουν συνείδηση σ’ αὐτὰ τὰ μεταθανάτια στάδια. Περιγράφουν αὐτὰ τὰ μεταθανάτια στάδια, ἀκριβῶς σὰν ὄνειρο. Πολλὲς φορὲς ἀναφέρονται στὰ ὄνειρα, σὰν προγεύσεις θανάτου… σὰν τήν… ὅτι εἶναι ἕνα δῶρο γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὥστε μπορεῖ νὰ βιώνει τὸ συνειδητὸ «ἐγώ» του· αὐτό, ποὺ ἤδη ἡ ψυχή του ἔχει βιώσει, καὶ θὰ βιώσει ξανὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ θανάτου. Μᾶς λένε ὅτι «ὁ θάνατος δὲν εἶναι ἄγνωστος σὲ μᾶς» καὶ πιστεύουν ὅτι τὸ ὀνείρεμα εἶναι μία ἐνθύμηση τοῦ θανάτου, ἀλλὰ καὶ ἕνα πεδίο προπόνησης, ἂν θέλετε, γι’ αὐτό».
 
Στὴν ἱστοσελίδα κοινωνικῆς δικτύωσης τοῦ Βουδιστικοῦ Κέντρου Θεσσαλονίκης – KARMA GYALTSEN LING6 βρίσκουμε πολλὲς ἀποκαλυπτικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀρχαία παράδοση τῆς «Γιόγκα τοῦ Ὀνείρου» (dream yoga):
 
Παρατηροῦμε ὅτι ἡ σχέση μὲ τὴν Βουδιστικὴ γιόγκα εἶναι ἄρρηκτη καὶ παραδοσιακή. Σκεπτομορφές, σύγχυση μεταξὺ ὀνείρου καὶ πραγματικότητας, ἡ ψευδαίσθηση τοῦ ὑπαρκτοῦ κόσμου, ἐμφάνιση θεοτήτων πάνω στὶς ὁποῖες γίνεται ὁραματισμός, συντονισμὸς μὲ τὸ καθαρὸ φῶς τοῦ κενοῦ, μυήσεις καὶ ἐπικοινωνίες μὲ πνευματικὲς ὀντότητες, εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ οὐσιαστικὰ «ὀφέλη» τῆς τεχνικῆς αὐτῆς ποὺ σίγουρα δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς μία ἁπλὴ ψυχαγωγικὴ, ὅπως ἰσχυρίζονται στὰ διάφορα μέσα ἐνημέρωσης οἱ ὀπαδοί της. Ἂν καὶ κάποιοι ἀναλώνονται σὲ προσπάθειες παντρέματος τοῦ Ἀνατολικοῦ Ἀποκρυφισμοῦ (κινέζικης ἰατρικῆς, γιόγκα, διαλογισμοῦ κλπ) μὲ τὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο μέσῳ τῆς …κβαντομηχανικῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας, ἐντούτοις θὰ δυσκολευτοῦν ἀρκετὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ σχέση τοῦ Ἐλέγχου Ὀνείρου (τὴ Δυτικὴ ἐκδοχή του) μὲ τὴν ἐπικοινωνία τῶν Γιντὰμ καὶ τῶν σκεπτομορφῶν! Ἴσως βέβαια νὰ ἔχουν καὶ γιὰ τὶς ἀπροσδιόριστες αὐτὲς ὀντότητες κάποια ἐπιστημονικὴ ἑρμηνεία, ὅπως ἔχουν γιὰ τὴ δράση τῆς δυναμοποίησης στὴν ὁμοιοπαθητικὴ μαγεία ἢ τὴν ἐπίδραση τῶν μεσημβρινῶν στὸ ἀνθρώπινο σῶμα!
 
Μέθοδος Σίλβα καὶ Dream Control!
 
Σὲ ἐγχειρίδιο τῆς ὀργάνωσης τοῦ Χοσὲ Σίλβα (Mind Development and stress control, THE SILVA METHOD, Basic lecture series 1983-1984-1985) ὑπάρχει ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὴ μέθοδο τοῦ ἐλέγχου τῶν ὀνείρων. Βλέπουμε δηλαδὴ ὅτι ἡ μέθοδος τοῦ Σίλβα ἐπανέρχεται ξανὰ μὲ ἐπιστημονικοφανὲς προσωπεῖο ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὴν πρώτη της ἐμφάνιση.
 
Samael Aun Weor: τὸ Ἀστρικὸ ταξίδι
 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Βουδισμό, ὁ Ἔλεγχος τοῦ Ὀνείρου καὶ ἡ Ὀνειρικὴ Γιόγκα βρίσκει ἔδαφος στὶς Γνωστικὲς θεωρίες τοῦ Σαμαὲλ Ἀουν Βεὸρ (Samael Aun Weor).
 
Στὴ Βικιπαίδεια διαβάζουμε:
 
«Σὲ μία μελέτη 14 ἀτόμων μὲ ἱκανότητα πρόκλησης συνειδητῶν ὀνείρων τὸ 1991, ὅσοι ἐκτελοῦσαν WILD, ἀνέφεραν ἐμπειρίες παρόμοιες μὲ πτυχὲς τῶν ἐξωσωματικῶν ἐμπειριῶν, ὅπως αἰώρηση πάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι καὶ αἴσθηση ἀποχωρισμοῦ ἀπὸ τὸ σῶμα.9 Λόγω τῆς φαινομενικῆς ἐπικάλυψης μεταξὺ τῶν συνειδητῶν ὀνείρων, τῶν προθανάτιων ἐμπειριῶν καὶ τῶν ἐξωσωματικῶν ἐμπειριῶν, εἶναι πιθανὸ κατὰ τοὺς ἐρευνητὲς νὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνα πρωτόκολλο πρόκλησης συνειδητοῦ ὀνείρου παρόμοιου μὲ τὶς ἀνωτέρω ἐμπειρίες στὸ ἐργαστήριο.10
 
Ἡ ταύτιση τῆς τεχνικῆς αὐτῆς μὲ τὰ λεγόμενα «ἀστρικὰ ταξίδια» εἶναι προφανής.
 
Ὁ π. Ἰωάννης Κωστὼφ μιλάει γιὰ τὴν πνευματικὴ διάσταση τῶν «ταξιδιῶν» αὐτῶν: «Πολλὲς παραθρησκευτικὲς παραφυάδες μιλοῦν γιὰ τὴν ἀστρικὴ προβολή, γιὰ τὰ ἀστρικὰ σώματα· ὅτι δηλαδὴ μπορεῖ κάποιος νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ σῶμα του καὶ μὲ τὸ λεγόμενο ἀστρικὸ σῶμα νὰ πλανᾶται στὸ σύμπαν, νὰ πηγαίνει σὲ ἄλλους πλανῆτες, νὰ κάνει τέτοια ταξίδια καὶ μάλιστα ἀνέξοδα! Ὅλα αὐτὰ εἶναι προϊόντα ἀπίστευτης ἀνοησίας καὶ συγχύσεως, ἀλλὰ ὄχι μόνο αὐτό… Ἡ ἀστρικὴ προβολὴ καὶ τὸ ἀστρικὸ σῶμα εἶναι καθαρὰ δαιμονικὰ πράγματα, εἶναι ἐμπειρίες τοῦ Διαβόλου. Ἔχω τὴν ἑξῆς περίπτωση: Ἦρθε ἕνας νεαρός, ὁ ὁποῖος πηγαίνει σὲ μία ἀπὸ τὶς παραπάνω ὀργανώσεις ἐδῶ στὴν Ἀθήνα, σ’ ἕνα «ταξιδιωτικὸ γραφεῖο», δηλαδή, ἀστρικῶν ἐκδρομῶν! Ἐκεῖ τοῦ εἶχαν μάθει —μοῦ τὰ ’λέγε ὁ ἴδιος— νὰ κάνει ἐπικλήσεις δαιμόνων (προφανῶς αὐτοὶ θὰ ἦταν οἱ ξεναγοί!) καὶ ταξίδια «μὲ τὸ ἀστρικό του σῶμα». Αὐτὰ τὰ πράγματα συνδέονται ἄμεσα στὶς ὀργανώσεις αὐτὲς καὶ εἶχε φθάσει στὸ σημεῖο νὰ ἔρχονται ἀπρόσκλητοι οἱ δαίμονες στὸ δωμάτιό του καὶ νὰ τοῦ κάνουν φασαρία καὶ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τοὺς διώχνει. Γι’ αὐτὸ ἦρθε νὰ ζητήσει τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἔ! Μὲ τέτοια πράγματα ποὺ κάνεις, ὅταν τὸν Διάβολο τὸν παίρνεις γιὰ ὁδηγό σου γιὰ ἀστρικὰ ταξίδια μὲ ἀντίτιμο τὸ χάσιμο τῆς ψυχῆς σου, πῶς περιμένεις μετὰ νὰ ξεμπλέξεις μ’ αὐτόν; Θὰ σοῦ ’ρχεται ἀπρόσκλητος!.. Προσοχή, λοιπόν, σ’ αὐτὰ τὰ πράγματα, ἀστρικὲς προβολὲς κ.ἄ. Εἶναι σατανικά!»11
 
Ψηλαφήσαμε ἐπιφανειακὰ τὸ θέμα τῶν «διαυγῶν ὀνείρων» καὶ τῶν μεθόδων ἐλέγχου των. Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν μέθοδο διαπιστώθηκε ὅτι ὑπάρχει θρησκευτικὸ ὑπόβαθρο. Ἡ παλαιὰ «νέα» Ἐποχὴ ἁπλῶς ἀλλάζει τὸ περιτύλιγμα τῆς πλάνης, ὥστε νὰ δελεάσει ὅσους δὲν ἀγρυπνοῦν. Ἀπὸ ὅποια πλευρὰ καὶ νὰ μελετήσεις τὸ θέμα τοῦ lucid dream καταλήγεις στὸ συμπέρασμα ὅτι ἀσφαλῶς οἱ συνέπειες στὸν ψυχικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τραγικές. Ἐκτός ἀπὸ τὴν σύγχυση καὶ τὴν ἐξάρτηση ποὺ προκαλοῦν τέτοιες ἐνασχολήσεις ἡ ἐκπαίδευση τοῦ νοῦ στὴν καλλιέργεια τῆς Φαντασίας ἔχει καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴ σωτηρία μας.
 
Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ φτάσει ὁ ἄνθρωπος στὴν πολυπόθητη θέωση πρέπει νὰ ἀπαλλαχθεῖ ὄχι μόνο «ἀπὸ τὴν φαντασίωση, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ἐνέργεια τοῦ φαντάζεσθαι, ἔστω καὶ σὲ καλὰ πράγματα. Γιατί στὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων βλέπουμε ὅτι ὁ νοῦς, γιὰ νὰ φθάση στὴν θεωρία τοῦ Θεοῦ ἀπαλλάσσεται τελείως ἀπὸ κάθε εἰκόνα, ἔστω καὶ καλή, ἀκόμη δὲ ἀπαλλάσσεται καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς καὶ τοὺς συλλογισμούς, ἔστω κι ἂν εἶναι καλοὶ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν προσαρμογή μας στὸν κοινωνικὸ χῶρο».12
 
Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς γράφει γιὰ τὸ θέμα τῆς φαντασίας ὅτι, ὅπως ἡ ἡδονὴ καὶ ἡ ὀδύνη, καὶ ὅπως ἡ λήθη καὶ ἡ ἄγνοια, ἔτσι καὶ ἡ φαντασία εἶναι μεταπτωτικὰ φαινόμενα καί, ἑπομένως, γιὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος στὴν θέωση πρέπει νὰ ἀπαλλαγῆ καὶ νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ αὐτά.13
 
Καὶ ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει ὅτι «καὶ ὅσα ὁμοιώματα τινὰ νομίζει ὁ νοῦς ὑπὲρ αὐτῶν ποιεῖσθαι, φαντασία λέγεται καὶ οὐκ ἀλήθεια… Ἡ αἰτία τῆς φαντασίας τῶν εἰκόνων ἀσθένεια, καὶ οὐχ ἡ καθαρότης ἐστὶ τοῦ νοός».14
 
Κάποιοι ἀντιπαραβάλλουν τὰ ὁράματα τῶν Ἁγίων μὲ τὰ «διαυγῆ ὄνειρα», ἀλλὰ «ὅταν οἱ ἅγιοι φθάνουν στὴν θεωρία τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀγγέλων καὶ ἄλλων ἁγίων, αὐτὸ γίνεται γιατί προηγήθηκε κάθαρση τῆς καρδιᾶς, καὶ ὁ νοῦς ἀπηλλάγη ἀπὸ κάθε εἴδους φαντασία καὶ ἀπὸ κάθε εἴδους εἰκόνα. Ἔβλεπαν διὰ τῆς θεώσεως «ξένον θέαμα, ξένον ἄκουσμα», χωρὶς νὰ ὑπάρχη ἡ ἐνέργεια τοῦ φαντάζεσθαι».15
 
Στὸ ὑπέροχο βιβλίο «Οἱ Γκουροὺ ὁ Νέος καὶ ὁ Γέροντας Παΐσιος» τοῦ Δ. Φαρασιώτη διαβάζουμε τὴν ἐμπειρία του ἀπὸ τὴ συμμετοχή του σὲ ἕνα σεμινάριο τῆς ὀργάνωσης Silva:
 
«Ἀµέσως µετὰ τὸ ΟΜ, µέ κλειστὰ πάντοτε µάτια, ἀκοῦµε τὸ δάσκαλο νὰ µᾶς λέει: «Θὰ µετρήσω ἀργὰ καὶ καθαρά, ἀνάποδα, ἀπὸ τὸ δέκα µέχρι τὸ ἕνα. Σὲ κάθε νούµερο φαντασθεῖτε ὅτι πηγαίνετε ἕνα σκαλοπάτι βαθύτερα… σὰν νὰ κατεβαίνετε µὲ µια σκάλα… βαθύτερα, ὁλοένα καὶ βαθύτερα… δέκα… ἐννέα… ἑπτὰ ἕξι… κατεβαίνετε τὴ σκάλα βαθύτερα, ὁλοένα καὶ βαθύτερα… πέντε τέσσερα… τώρα βρίσκεσθε σὲ ἕνα βαθύτερο ἐπίπεδο τοῦ νοῦ καὶ θὰ κατεβεῖτε ἀκόµα πιὸ βαθειά… τρία… δύο… κατεβαίνετε ὅλο καὶ βαθύτερα» συνεχίζει ἡ ὑποβλητικὴ φωνὴ τοῦ δασκάλου. Ἀκολουθοῦμε τὶς ὁδηγίες καὶ νοιώθουµε νὰ κατεβαίνουµε «ὁλοένα καὶ βαθύτερα, σ’ αὐτὴ τὴ φανταστικὴ σκάλα. Τέλος πάντων, φτάνουµε κάποτε στὸ ἕνα. Ὄντως εἴµαστε σὰν νὰ µισοκοιµόµαστε… τὸ σῶµα βαρύ, τὰ βλέφαρα βαρειά, καὶ ὁ νοῦς ἀλλοιώτικος, σὰν σὲ ὕπνο ἔχοντας ὅµως κάποια συνειδητότητα… ὄντως εἴµαστε «βυθισµένοι»… ἢ µήπως θὰ ἦταν ἀκριβέστερα νὰ πῶ «ὑπνωτισµένοι»…
 
«Τώρα βρίσκεστε σὲ ἕνα βαθύ, ἐνεργειακὸ ἐπίπεδο τοῦ νοῦ» συνεχίζει ὁ δάσκαλος, «θέλω νὰ δεῖτε καθαρὰ µέσα στὸ νοῦ σας µέ χρώµατα, τὶς εἰκόνες ποὺ θὰ σᾶς λέω… ἕνα κόκκινο τριαντάφυλλο… ἕνα ἡλιοβασίλεµα… µία λίµνη… ἕνα ποτάµι… ἕνα παγωµένο βoυvὸ… ἕνα ἀστέρι… κ.λπ.».
 
Οἱ ἐντολὲς δίνονται ἀργὰ-ἀργά. Μία σειρὰ ἀπὸ κατευθυνόµενες εἰκόνες περνάει µέσα ἀπὸ τὸ νοῦ µου. Κάτι σὰν τηλεόραση. Ἀνάλογα µἐ τὸ πόσο ἀνεπτυγµένη φαντασία ἔχει τὸ κάθε ἄτοµο, βλέπει καθαρὰ ἤ καθαρότερα τὶς εἰκόνες… Σίγουρα πάντως µέ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅλοι µας καλλιεργοῦµε καὶ ἀναπτύσσουµε τὴ φαντασία µας.
 
Μετὰ µᾶς ζητάει «νὰ φαντασθoῦμε καὶ νὰ φτιάξουµε τὸ πνευματικὸ µας ἐργαστήρι, ὅπου θὰ πηγαίνουµε κάθε φορά, ποὺ θὰ ἐκτελοῦµε τὴν τεχνική».
 
…Εἴπαµε καὶ ἄλλα.
 
ΠΗΓΕΣ:
 
1. iphonehellas.gr
 
2. dreamviews.com
 
3. dreamviews.com
 
4. Περὶ Θεωρίας καὶ πῶς θεωροῦν οἱ ἄξιοι, ἀπὸ τὸ βιβλίο ‘ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ὁ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ’ τοῦ γ.Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ egolpion.com 5. Ἄγγελος Βιαννίτης Ph.D, Μὰθ
 
5: Κείμενο Ὁμιλίας “Ὕπνος – Ὄνειρα – Θάνατος” aviannitis.blogspot.gr
 
6. facebook.com
 
7. ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ- Ἰωάννου Μηλιώνη egolpion.com
 
8. gnosticteachings.blogspot.gr
 
9. Lynne Levitan, Stephen LaBerge (1991). Other Worlds: Out-of-Body Experiences and Lucid Dreams, Nightlight 3(2-3). The Lucidity Institute
 
10. Green,J. Timothy (1995). “Lucid dreams as one method of replicating components of the near-death experience in a laboratory setting.”. Journal-of-Near-Death-Studies 14: 49
 
11. “Πίστη καὶ Λογικὴ” ὁ π.Ι.Κωστὼφ ἀπαντᾶ ἐρωτήματα τοῦ Μανώλη Μελινοῦ. egolpion.com
 
12. 13. 14. 15. ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΦΑΝΤΑΣΜΑ-Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Βλάχου, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ» Τόμος Α΄ – Α΄ Ἔκδοση 1989,σσ. 354-362 – Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου 321 00 ΛΕΒΑΔΕΙΑ, Τ.Θ. 107 Τηλ.: 2261035135, 6944 504297 πρωινὲς ὧρες Fax: 22610 39201 pelagia.org e-mail: pelagia@pelagia.org egolpion.com
 
Ορθόδοξος Τύπος
 
 
 
 
http://aktines.blogspot.com/2022/11/blog-post_11.html