Εις τάς παρούσας πονηράς ημέρας, ο άρχων του σκότους ετοιμάζει πόλεμον κατά τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί τών ολίγων ορθοδόξων εκλεκτών Χριστιανών. ’Έχει όλα του τά στρατεύματα έτοιμα, ορατούς καί αοράτους δούλους του, μέσα εις τούς οποίους ευρίσκονται καί πάπαι καί πατριάρχαι καί βασιλείς καί άρχοντες τών εθνών καί τών εκκλησιών, αλλά μήν τούς φοβηθώμεν νά μένωμεν ασάλευτοι εις τήν ορθόδοξον πίστιν μέχρι θανάτου, διά νά κληρονομήσωμεν τήν ουράνιον Βασιλείαν. Τούς εχθρούς της πίστεώς μας ό Κύριος θά τούς συντρίψη ως σκεύη κεραμέως καί ημείς θά ψάλλωμεν… Ούτως απολούνται οι άμαρτωλοί από προσώπου του Θεου, καί οι δίκαιοι ευφρανθήτωσαν

 
 
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος