«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἄν ὁ Κύριος μας Ἰησοῦ Χριστός δέν θεράπευε πρῶτα ὅλα τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου, γιά χάρη τοῦ ὁποίου ἦρθε στόν κόσμο, δέν θά ἀνέβαινε στόν Σταυρό. Προτοῦ δηλαδή νά ἔρθη ὁ Κύριος στόν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος ἦταν τυφλός καί ἄλαλος καί παράλυτος καί κουφός, λεπρός καί κουτσός καί θανατωμένος, ἐξαιτίας ὅλων τῶν παρα φύση παθῶν. Ὅταν ὅμως μᾶς σπλαχνίστηκε καί ἦρθε στόν κόσμο γιά ἐμᾶς, ἀνέστησε τόν νεκρό καί ἔκανε τόν κουτσό νά περπατήσει καί τόν τυφλό νά δεῖ καί τόν ἄλαλο νά μιλήσει καί τόν κουφό νά ἀκούσει, καί ἀνέστησε τόν ἄνθρωπο καινούργιο, ἀπαλλαγμένο ἀπό κάθε ἀρρώστια· καί τότε ἀνέβηκε στόν σταυρό.

Μαζί τοῦ σταύρωσαν καί δύο ληστές.Καί ἐκεῖνος πού ἦταν στά δεξιά του τόν δόξαζε καί τόν παρακαλοῦσε λέγοντας:

«Θυμήσου με, Κύριε, στή βασιλεία σου»1. Ὁ ἄλλος ὅμως στά ἀριστερά του τόν βλαστημοῦσε2.

Αὐτά σημαίνουν ὅτι ὁ νοῦς, πρίν συνέλθει ἀπό τήν ἀμέλεια, βρίσκεται μαζί μέ τήν ἔχθρα3. Ἄν ὅμως ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός τόν ἀναστήσει ἀπό τήν ἀμέλειά του καί τοῦ γιατρέψει τήν τύφλωση, ὥστε νά διακρίνει τά πάντα, τότε θά μπορέσει νά ἀνεβεῖ στόν Σταυρό. Τότε ἡ ἔχθρα μένει ἐκεῖ νά βλαστημᾶ μέ βαριά λόγια, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ νοῦς θά λυγίσει καί θά παρατήσει τόν κόπο καί θά ξαναγυρίσει στήν ἀμέλεια. Αὐτό συμβολίζουν οἱ δύο ληστές πού ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός χώρισε ἀπό τή μεταξύ τους φιλία. Ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς τόν χλεύαζε, προσδοκώντας, ὅπως εἶπα, μήπως μπορέσει νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἐλπίδα του, ὁ ἄλλος ὅμως τόν παρακαλοῦσε ὑπομονετικά, ὥσπου τόν ἄκουσε νά τοῦ λέει:

«Σήμερα θά εἶσαι μαζί μου στόν παράδεισο»4

Αὐτός5 εἶναι πού λήστεψε καί τόν παράδεισο καί ἔφαγε ἀπό τό δέντρο τῆς ζωῆς6.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ὁ Ληστής στόν Παράδεισο

Τοιχογραφία Ἱερᾶς Μονῆς Ρουσάνου Μετεώρων.

Εὐεργετινόςτόμος α΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

1Λουκ. Κγ΄ : 42.

2Λουκ. Κγ΄ : 39.

3Στό κείμενο: τῆς ἔχθρας ἐστίν. Ὁ Ἀββάς Ἠσαΐας χρησιμοποιεῖ κάποτε τή λέξη “ἔχθρα” ἐννοώντας τόν “’ἐχθρό”, δηλαδή τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος ἐχθρεύεται τόν Θεό καί πολεμᾶ τούς ἀνθρώπους.

4Λουκ. Κγ΄ : 43.

5Στό κείμενο: «Οὗτός ἐστιν ὁ λῃστεύσας καί ἐν τῷ παραδείσῳ» (Ἠσαΐου, Λόγοι, Λόγος η΄, θ΄, σ. 77).

6Πρβ. Γεν. Β΄ : 9.