Πικρὸς θάνατος
«Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου, ἀνάγκης καὶ πικροῦ θανάτου τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (θ. Λειτ. Ἰακ.)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)
Ἑορτήἀγαπητοί μουἑορτὴ τοῦ ἁγίου ἸακώβουἈλλ᾿ ἐὰν ἀνοίξουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μαςτὸ Ὡρολόγιο καὶ τὰ Μηναῖαθὰ δοῦμεὅτι τὸ ὄνομα Ἰάκωβος τὸ ἔχουν πολλοίΠόσοι νομίζετε; Δεκαοκτὼ Ἰάκωβοι εἶνε!
Ἄλλοι εἶνε ἐπίσκοποιἄλλοι ἀσκηταίἄλλοι μάρτυρεςἄλλοι νεομάρτυρεςἄλλοι ποιμένεςἄλλοι κήρυκες τοῦ εὐαγγελίουἄλλοι ἱεραπόστολοιΚάθε Ἰάκωβος εἶνε κ᾿ ἕνα ἀστέριποὺ σελαγίζει στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας μαςΜεταξὺ αὐτῶν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ λαμπρὰ ἀστέρια εἶνε  ἅγιος ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα καὶ  ὁποῖος πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὀνομάζεται Ἰάκωβος  ἀδελφόθεος.
Ἀκούγοντας κανεὶς τὴ λέξι «ἀδελφόθεος» μπορεῖ νὰ σκανδαλισθῇ καὶ νὰ πῇ· πῶς λέγεται «ἀδελφόθεος»εἶνε ἀδελφὸς τοῦ Θεοῦτοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ σάρκαὌχι βέβαιαΑὐτὸ εἶνε βλασφημία ἀκόμη καὶ νὰ τὸ σκεφτοῦμε· διότι  Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκεὅπως γνωρίζουμεὑπερφυσικῶςἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ ἀπὸ τὰ πάναγνα αἵματα τῆς ὑπεραγίας ΘεοτόκουΚαὶ  Θεοτόκος Παναγία μαςεἶνε παρθένοςΠαρθένος πρὸ τοῦ τόκουπροτοῦ νὰ γεννήσῃ· παρθένος κατὰ τὸν τόκονὅταν γεννοῦσε· παρθένος καὶ μετὰ τὸν τόκονμετὰ τὴ γέννησιΑὐτὸ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.